ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಉಗ್ರಾಣ ಖರೀದಿ

ದಿನಾಂಕ
ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ 
ವಿಷಯ 
ಗಾತ್ರ (MB) 
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20/04/2024

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐ೦ಎಸ್‌ಟಿಆರ್‌/8/2024

WOVEN FLOOR MAT ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳಿಸಲು VACCUM CLEANER ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19/02/2024  

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐ೦ಎಸ್‌ಟಿಆರ್‌/5/2024

 

ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೊಠಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಸಂದರ್ಶಕರು ಕೂರಲು Three Seater waiting area chairs ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15/02/2024  

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐ೦ಎಸ್‌ಟಿಆರ್‌/1/2024

ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕೊಠಡಿಯ ಕಿಟಕಿಗಳಿಗೆ window Blinds ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

15/02/2024

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐ೦ಎಸ್‌ಟಿಆರ್‌/16/2023

ಕಛೇರಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಿಂಟರ್‌ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ಯಾನರ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

13/02/2024  

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐ೦ಎಸ್‌ಟಿಆರ್‌/7/2024

 

ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ All in One ಗಣಕಯಂತ್ರವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

12/02/2024  

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐ೦ಎಸ್‌ಟಿಆರ್‌/6/2024

 

ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಲು Name Board ನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

12/02/2024  

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐ೦ಎಸ್‌ಟಿಆರ್‌/2/2024

ಧ್ವನಿವರ್ಧಕವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

10/01/2024

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐ0ಎಸ್ ಟಿಆರ್/15/2023

ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇಲ್ಲಿನ ಕಛೇರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಗಣಕಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

28/12/2023  

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐ೦ಎಸ್‌ಟಿಆರ್‌/17/2023

ಗಣಕಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ Antivirus Software ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

14/12/2023  

ಡಿಟಿಇ ೦೯ ಉಗ್ರಾಣ ೨೦೨೩

ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ Floor Carpet &Door Mats ಅನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

08/11/22023  

ಡಿಟಿಇ 13 ಉಗ್ರಾಣ 2023

ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಇಲ್ಲಿನ ಕಛೇರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳ ರಿಪೇರಿ/ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

06/11/2023  

ಡಿಟಿಇ 09 ಉಗ್ರಾಣ 2023

ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ಫ್ಲೋರ್ FLOOR CARPET & DOOR MATS ಅನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

30/10/2023  ಡಿಟಿಇ 07 ಉಗ್ರಾಣ 2023

ಆಯುಕ್ತಾಲಯದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇಲ್ಲಿನ ಕಛೇರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ Printer/Xerox ಯಂತ್ರವನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

30/10/2023  

ಡಿಟಿಇ 03 ಉಗ್ರಾಣ 2023

ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ,ಬೆಂಗಳೂರು, ಇಲ್ಲಿನ ಕಛೇರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಟೇಷನರಿ/ದಿನ ಬಳಕೆ ವಸ್ತುಗಳ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

29/09/2023

ಡಿಟಿಇ 10 ಉಗ್ರಾಣ 2023

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

29/08/2023

ಡಿಟಿಇ 05 Stores 2023

 

ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇಲ್ಲಿನ ಕಛೇರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಕಡತ ಕವಚಗಳನ್ನು (Thin Files & Hard files) ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

02/11/2022

ಡಿಟಿಇ/ಪ್ಲಾನ್‌ಓ/47/2021

 

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ ಬಂಟ್ವಾಳ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಒದಗಿಸಲು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಅಂದಾಜು ದರಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

LINK

LINK

LINK

LINK

LINK

30/07/2022

ಡಿಟಿಇ 03 ಎಸ್‌ಪಿಎಸ್‌ (1) 2022

ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿನ ಕಛೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಚತಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ದರಪಟ್ಟಿ/ಕೊಟೇಶನ್‌ ಕರೆಯುವ ಕುರಿತು.

  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25/02/2022 ಡಿಟಿಇ/ಪ್ಲಾನ್0/ಎಸ್ ಪಿಎಸ್1/24/2022

ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಪುಯೋಗಾಲಯ ಉವಕರಣಗಳು/ ಪೀಟೋಪಕರಣಗಳು/ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಎಪ್‌ಡಿ17ಬಿಪಿಇ22020

ಎಪ್‌ಡಿ02ಟಿಎಪ್‌ಪಿ2016

ಎಪ್‌ಡಿ03ಟಿಎಪ್‌ಪಿ2018

ಕೆಟಿಪಿಪಿ ಅಕ್ಟ್

ಕೆಟಿಪಿಪಿ ಅಮೆಂಡ್‌ಮೆಂಟ್‌

04-01-2022 ಡಿಟಿಇ10 ಉಗ್ರಾಣ 2021-22 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಂತರ್‌ಜಾಲ (Unlimited data) ಸೇವೆಯನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಪೂರೈಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14-12-2021 ಡಿಟಿಇ 09 ಉಗ್ರಾಣ 2021-22

Konica Minolta C220 printer (ಜೆರಾಕ್ಸ್)ಯಂತ್ರ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಟೋನರ್ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13-12-2021 DTE 07 Stores 2021-22

ರಿಕೋ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಯಂತ್ರ ರಿಪೇರಿ ,ಅದರ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನ್ನು  ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16/11/2021 DTE 05 SCPTSP/ SPS1 2020 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳ ಪ್ರಥಮ/ದ್ವಿತೀಯಾ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನೀಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಥಮ/ದ್ವಿತೀಯಾ/ತೃತೀಯಾ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಪಿಸಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿರುವ ಕುರಿತು.   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06-11-2021 DTE 05 Stores 2021-22 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಬಂಗಳೊರು ಇಲ್ಲಿಗೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕಚೇರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ "ಕಡತದ ಕವಚ"ಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-10-2021 DTE PALN0SPS1/43/2021 ಎಐಸಿಟಿಇ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.   ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
21-09-2021 ಡಿಟಿಇ/04/ಉಗ್ರಾಣ/2021-22

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿಗೆ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕಛೇರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ  ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಗದವನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15-09-2021 ಡಿಇಟಿ/ಪ್ಲಾನ್0/ಎಸ್.ಪಿಎಸ್1/26/2021

ಸಿ-20 ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಗ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04/03/2021 DTE/11/STR/2020-21

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ದೇಶಿಕೆ -2021  ಅನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ  ಬೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ​ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

Submit Admission details in Engineering Colleges and Polytechnics

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

25-11-2020 DTE/07/Stores/2020-21 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕಛೇರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಗದವನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ  0.05 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
09-06-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/01/SPS(1)/2019-20 GEC ಮತ್ತು GPT ಗಳಲ್ಲಿ Covid-19 ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಸಲುವಾಗಿ ಔಷಧೋಪಚಾರ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  1.0 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18-05-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /02/ಉಗ್ರಾಣ /2020

Konikca Minolta C220 printer ಜೇರಾಕ್ಸ್  ಯಂತ್ರ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ದರಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನ

0.1 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10-02-2020 DTE 01 stores 2019-20 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಳೆಯ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 0.729 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11-02-2020 DTE 08 stores 2019-20 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ದೇಶಿಕೆ -2020 ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 0.729 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10-02-2020 DTE 01 stores 2019-20 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯಕ್ಕೆ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಗದವನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ದರ ಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನ 0.729 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06-11-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 18 ಎಸ್‌ಪಿ‌ಎಸ್(1) 2018 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 0.729 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06-11-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 18 ಎಸ್‌ಪಿ‌ಎಸ್(1) 2018 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 0.708 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24-10-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 18 ಎಸ್‌ಪಿ‌ಎಸ್(1) 2018 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತು ಫೇರಿಫೇರಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 0.814 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22-10-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 101ಎಸ್‌ಪಿ‌ಎಸ್(1) 2018 ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು CCTV ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 0.884 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24-09-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 18 ಎಸ್‌ಪಿ‌ಎಸ್(1) 2018 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತು ಫೇರಿಫೇರಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 16.824 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19-09-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಉಗ್ರಾಣ2019-20 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯಕ್ಕೆ2019-20 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕಛೇರಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಗದ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ದರ ಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನ 0.659 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28-08-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 18 ಎಸ್‌ಪಿ‌ಎಸ್(1) 2018 ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಖರೀದಿ ಬಗ್ಗೆ 0.171 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28-08-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 18 ಎಸ್‌ಪಿ‌ಎಸ್(1) 2018 ಸರಕು ಸಾಮಗ್ರಿ ಖರೀದಿಯ ಸಾದಿಲ್ವಾರು ವೆಚ್ಚದ ಕೈಪಿಡಿ ನಿಯಮ 55-49(ಎ) ಮಿತಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಬಗ್ಗೆ 0.173 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28-08-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 18 ಎಸ್‌ಪಿ‌ಎಸ್(1) 2018 ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರ ಪಿ‌ ಡಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಆಗಿರುವ ಇತರೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 0.310 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19-08-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 03 ಎಸ್‌ಪಿ‌ಎಸ್(1) 2019 ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ AICTE ನಿಯಮಾನುಸಾರ Online Grievance Redressal software ನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 0.128 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21-08-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 26 ಎಸ್‌ಪಿ‌ಎಸ್(2) 2018 ಉಳಿದಿರುವ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 0.87 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19-08-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 120 ಎಸ್‌ಪಿ‌ಎಸ್(1) 2019 ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ /ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ 2019-20ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 0.220 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13-08-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 08 ಉಗ್ರಾಣ 2019-20 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯಕ್ಕೆ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಯಂತ್ರ ವನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ದರ ಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನ 0.69 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17-07-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 18 ಎಸ್‌ಪಿ‌ಎಸ್(01) 2019 ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ದಾಸ್ತಾನುವಹಿಯನ್ನು ಇಲಾಖೆಯ ಇ -ತಂತ್ರಾಂಶ Stock Monitoring System ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 0.76 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20-06-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 04 ಉಗ್ರಾಣ 2019 ಇಲಾಖೆಯ 2018-2019 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಆಡಳಿತ ವರದಿಯನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ದರ ಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನ 0.66 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20-06-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 04 ಉಗ್ರಾಣ 2019 ರಿಕೋ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಯಂತ್ರ ರಿಪೇರಿ ,ಅದರ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ಮತ್ತು ಕಾಟ್ರಿಜ್ ಸರಬರಾಜು ಬಗ್ಗೆ ದರ ಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನ 0.109 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11-06-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 03 ಉಗ್ರಾಣ 2019 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಡತದ ಕವಚಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಅರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ದರಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 0.76 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
09-05-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01ಆರ್ ಐ ಪಿ(2) 2019 2018-2019 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿನ ಬಾಕಿ ವರ್ಷಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ದಾಸ್ತಾನು ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿ ಕಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 0.161 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22-04-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಉಗ್ರಾಣ 2019 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕಛೇರಿ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಗದ ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆಸಕ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ದರಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 0.66 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04-04-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 135 ಎಸ್‌ಪಿ‌ಎಸ್(01) 2018 ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ "Qualnet Network Simulator " ಮೂಲಕ CNN Lab ತಂತ್ರಾಂಶ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 0.746 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04-02-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ136 ಎಸ್‌ಪಿ‌ಎಸ್(01) 2018 2014-2015 ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ SCP/TSP ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ -ಜರೂರು 0.225 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05-02-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 09 ಉಗ್ರಾಣ 2018 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ "ನಿರ್ದೇಶಿಕೆ 2019" ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಅರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ದರಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನ 0.65 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 24-04-2024 05:23 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080