ಎಲ್‌ಆರ್‌ಡಿ‌ಸಿ

ದಿನಾಂಕ 
ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ 
ವಿಷಯ 
ಗಾತ್ರ (ಎಮ್‌ಬಿ ಯಲ್ಲಿ )
ವಿಷಯ 
21-05-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/16/LRDC/2019-20 

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.1 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18-04-2020  ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 03 ಎಲ್‌ಆರ್‌ಡಿ‌ಸಿ/2018-2019 ಸುರಕ್ಷಿತ ಆನ್ ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟಫಾರ್ಮ್ ಬಳಸಿ ಆನ್ ಲೈನ್ ತರಗತಿ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ   0.1 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12-03-2020  ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 10 ಎಲ್‌ಆರ್‌ಡಿ‌ಸಿ/2018-2019  AISHE ಸಭೆಯ ಹಾಜರಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ   0.07 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13-03-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 10 ಎಲ್‌ಆರ್‌ಡಿ‌ಸಿ/2018-2019  AISHE ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ   0.3 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29-03-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 11 ಎಲ್‌ಆರ್‌ಡಿ‌ಸಿ/2018-2019 ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ "ಇಂಡಿಯಾ ವರ್ಸೆಸ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ " ಚಲನಚಿತ್ರ ವನ್ನು ರಿಯಾಯಿತಿ ಧರದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 0.3 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12-02-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 14 ಎಲ್‌ಆರ್‌ಡಿ‌ಸಿ/2018-2019 ಅಖಿಲ ಭಾರತ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಅಂತರ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ -ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ ದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ-2nd list 0.3 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11-02-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 14 ಎಲ್‌ಆರ್‌ಡಿ‌ಸಿ/2018-2019 ಅಖಿಲ ಭಾರತ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಅಂತರ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ -ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ ದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ 0.3 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
07-02-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 03 ಎಲ್‌ಆರ್‌ಡಿ‌ಸಿ/2018-2019 ಆನ್ ಲೈನ್ ಇಂಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಕುರಿತು 0.3 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ "43 ನೇ ಅಂತರ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟ " ಆಮಂತ್ರಣ 0.3 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ಆನ್ ಲೈನ್ ಇಂಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು connect ಆಗುವ ಬಗ್ಗೆ 3.0 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ಆನ್ ಲೈನ್ ಇಂಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು connect ಆಗುವ ಬಗ್ಗೆ 1.8 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-12-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 03 ಎಲ್‌ಆರ್‌ಡಿ‌ಸಿ/2018-2019 ಆನ್ ಲೈನ್ ಇಂಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ತರಗತಿ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 0.69 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11-11-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಎಲ್‌ಆರ್‌ಡಿ‌ಸಿ/2018-2019 ಕ್ರೀಡಾ ನಿಧಿಗೆ ವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 1.773 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ಆನ್ -ಲೈನ್ ಇಂಟರ್ಯಾಕ್ಟಿವ್ ತರಗತಿ ಮೇಲೆ feedback ಸಲ್ಲಿಸಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25-10-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 11ಎಲ್‌ಆರ್‌ಡಿ‌ಸಿ 2019-20 ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ "ಕಾಡಹಾದಿಯ ಹೂಗಳು " ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬಗ್ಗೆ 5.9 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05-09-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 08ಎಲ್‌ಆರ್‌ಡಿ‌ಸಿ 2019-20 ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು Mobile App ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ .305 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02-08-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 08 ಎಲ್‌ಆರ್‌ಡಿ‌ಸಿ2019-20 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ "43 ನೇ ಅಂತರ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟ " ವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ .057 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15-07-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 10 ಎಲ್‌ಆರ್‌ಡಿ‌ಸಿ/2019-20 AISHE ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು .394 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11-07-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 03 ಎಲ್‌ಆರ್‌ಡಿ‌ಸಿ/2019-20 ಆನ್ ಲೈನ್ ಇಂಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಕುರಿತು 2.682 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10-07-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 08 ಎಲ್‌ಆರ್‌ಡಿ‌ಸಿ 2019-20 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ "43 ನೇ ಅಂತರ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟ " ವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ .102 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01-07-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 06 ಎಲ್‌ಆರ್‌ಡಿ‌ಸಿ 2019-20 ಇಲಾಖೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು/ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ Ragging ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಬಗ್ಗೆ .237 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13-06-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 02 ಎಲ್‌ಆರ್‌ಡಿ‌ಸಿ/2018-2019 ಕ್ರೀಡಾ ನಿಧಿಗೆ ವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ .244 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14-05-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 03ಎಲ್‌ಆರ್‌ಡಿ‌ಸಿ/2019-20 ಆನ್ ಲೈನ್ ಇಂಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಮುಖಾಂತರ ಬೋಧಿಸಲು ಇಚ್ಚಿಸುವವರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ .134 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15-03-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಎಲ್‌ಆರ್‌ಡಿ‌ಸಿ/2017-18 ಕ್ರೀಡಾ ನಿಧಿಗೆ ವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ .102 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
07-03-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 11 ಎಲ್‌ಆರ್‌ಡಿ‌ಸಿ/2018-2019 AISHE ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ 2018-2019 ಸಾಲಿನ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು .134 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25-02-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 12 ಎಲ್‌ಆರ್‌ಡಿ‌ಸಿ 2018-2019 ತಮಿಳು ನಾಡು ರಾಜ್ಯದ ಕೋನಗುಂಡು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ 2018-2019 ನೇ ಸಾಲಿನ ಭಾರತ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಅಂತರ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ .299 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18-02-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 12 ಎಲ್‌ಆರ್‌ಡಿ‌ಸಿ 2018-2019 2018-2019 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಅಂತರ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ .253 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11-02-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 12 ಎಲ್‌ಆರ್‌ಡಿ‌ಸಿ 2018-2019 2018-2019 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಅಂತರ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಬಗ್ಗೆ .106 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04-02-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 11 ಎಲ್‌ಆರ್‌ಡಿ‌ಸಿ/2018-2019 AISHE ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ 2018-2019 ಸಾಲಿನ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು .049 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    42ನೇ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಅಂತರ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟ 2019 ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ .369 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19-01-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 02 ಎಲ್‌ಆರ್‌ಡಿ‌ಸಿ 2018-2019 ಅಂತರ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟ 2017 -18ರಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ರೋಲಿಂಗ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ .162 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 21-10-2020 11:39 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2020, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ