ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಸಿಬ್ಬಂದಿ

 ​

ದಿನಾಂಕ
ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ
ವಿಷಯ  ಗಾತ್ರ Google form links ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06/04/2024

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐ೦ಇಎಸ್‌ಟಿ(4)/5/2024

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05/04/2024  ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐ೦ಇಎಸ್‌ಟಿ(4)/16/2024

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು(ಗ್ರೂಪ್‌-ಬಿ) ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ/ಸಲಹೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05/04/2024  

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐ೦ಇಎಸ್‌ಟಿ(4)/18/2023

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಗ್ರೂಪ್‌-ಡಿ(ಕಛೇರಿ ಸೇವಕ) ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರೂಪ್‌-ಡಿ(ಕಛೇರಿ ಸಹಾಯಕ) ಹುದ್ದೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಮುಂಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28/03/2024

ಡಿಟಿಇಎಡಿಎಂಐಓ/ಇಎಸ್‌ಟಿ(10)/3/2024

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳಿಗೆ 6ನೇ ಎಐಸಿಟಿಇ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27/03/2024

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐ೦ಇಎಸ್‌ಟಿ(10)/22/2023

ಎಐಸಿಟಿಇ ೭ನೇ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕರು/ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು/ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳು/ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳು ಮತ್ತು ಸಮನಾಂತರ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವೇತನದಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯವಾಗಿರುವುದರ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11/03/2024  

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐ೦ಇಎಸ್‌ಟಿ(4)/3/2024

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದ ಕಾರ್ಯಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್‌ ವೃಂದಗಳ ಅಂತಿಮಾ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15/03/2024  

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐ೦ಇಎಸ್‌ಟಿ (10)/3/2024

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳಿಗೆ ಕೆರಿಯರ್‌ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು (ಹಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿ) ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನೀಕರಣ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಎ.ಜಿ.ಪಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14/03/2024  

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐ೦ಇಎಸ್‌ಟಿ (4)/12/2024

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಉಳಿದ ಮೂಲ ವೃಂದದ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಾರ ವಿಭಾಗದ ಪೋರ್‌ಮನ್‌  ವೃಂದದಿಂದ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಮೂಲಕ ತುಂಬುವ ಬಗ್ಗೆ. 

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14/03/2024  

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐ೦ಇಎಸ್‌ಟಿ (4)/13/2024

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಉಳಿದ ಮೂಲ ವೃಂದದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಿರುವ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಹಿರಿಯ ದತ್ತಾಂಶ ನಮೂದು/ದತ್ತಾಂಶ ನಮೂದು ಸಹಾಯಕ ವೃಂದದ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

 
    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13/03/2024 ಎಡಿಎಂಐಇಎಸ್ ಟಿ(10)71/2023

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜು/ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಉಪಾನ್ಯಾಸಕರುಗಳಿಗೆ 7ನೇ ಎಐಸಿಟಿಇ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13/03/2024 ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐ೦ಇಎಸ್‌ಟಿ(4)/12/2024

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಿರುವ ಪೋರ್‌ಮನ್‌(ಸಿವಿಲ್‌/ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್‌& ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್‌/ಆಟೋಮೊಬೈಲ್‌/ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್‌ ವಿಭಾಗ) ಹಾಗೂ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಹ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಂದ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್‌ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11/03/2024  

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐ೦ಇಎಸ್‌ಟಿ(4)/7/2024

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11/03/2024  

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐ೦ಇಎಸ್‌ಟಿ(4)/4/2024

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದ ಕಾರ್ಯಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸಹಾಯಕರು(ಹೆಲ್ಪರ್‌) ವೃಂದಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು.

 
    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
07/03/2024

ಡಿಟಿಇ/ಎಡಿಎಂಐ೦/ಇಎಸ್‌ಟಿ 17/66/2023

ಸರ್ಕಾರಿ/ಅನುದಾನಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಎ.ಪಿ.ಐ ಅಂಕಗಳ ಆಧಾರಿತ ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ನತಿ(CAS) ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ನತಿ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಾನೀಕರಣ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05/03/2024  

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐ೦ಇಎಸ್‌ಟಿ(10)/8/2024

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳಿಗೆ ೬ನೇ ಎಐಸಿಟಿಇ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19/02/2024  

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐ೦ಇಎಸ್‌ಟಿ(4)/17/2024

ತಾಂತ್ರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ(ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ)(ಗ್ರೂಪ್‌-ಬಿ) ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ/ಸಲಹೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19/02/2024  

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐ೦ಇಎಸ್‌ಟಿ(4)/15/2024

 

ತಾಂತ್ರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು(ಗ್ರೂಪ್‌-ಬಿ) ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ/ಸಲಹೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 19/02/2024  

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐ೦ಇಎಸ್‌ಟಿ(7)/128/2021

ಸಂವಿಧಾನ ಜಾಗೃತಿ ಜಾಥ ಮತ್ತು ಐಕ್ಯತಾ ಸಮಾವೇಶದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

LINK1

LINK2 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14/02/2024  

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐ೦/ಇಎಸ್‌ಟಿ(14)/90/2022

ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಹಿಂಬಾಕಿ (ಬ್ಯಾಕ್‌ಲಾಗ್‌) ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
07/02/2024  

ಡಿಟಿಇ 49 ಇಎಸ್‌ಟಿ (8) 2023

ದಿನಾಂಕ:೧೨-೦೨-೨೦೨೪ ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿರುವ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಪರಿಷತ್‌ ಅಧಿವೇಶನಗಳ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01/02/2024  

ಡಿಟಿಇ 21 ಇಎಸ್‌ಟಿ (8) 2022

HK/RK ಪುನರ್ರಚನೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17/01/2024

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐ0ಇಎಸ್‌ಟಿ(4)/5/2024

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

 
    ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
17/01/2024

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐ0ಇಎಸ್‌ಟಿ(3)/1/2023

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಕುರಿತು

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
17/01/2024  ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐ0ಇಎಸ್‌ಟಿ(4)/3/2023

ಕಾರ್ಯಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್‌ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17/01/2024  ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐ0ಇಎಸ್‌ಟಿ(4)/4/2023

ಕಾರ್ಯಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸಹಾಯಕರು(ಹೆಲ್ಪರ್‌) ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.

 
    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17/01/2024  ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐ0ಇಎಸ್‌ಟಿ(4)/7/2023  

ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16/01/2024  

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐ0ಇಎಸ್‌ಟಿ(4)/13/2024

ಪೋರ್‌ಮನ್‌ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16/01/2024  

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐ0ಇಎಸ್‌ಟಿ(4)/13/2024

 

ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ಮುಂಬಡ್ತಿ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12/01/2024  

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐ೦ಇಎಸ್‌ಟಿ(7)/206/2023

ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುರಿತು ೫ ದಿನಗಳ ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11/01/2024  

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐ೦ಇಎಸ್‌ಟಿ(7)/4/2024

ಉಪಕರಣಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10/01/2024  

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐ೦ಇಎಸ್‌ಟಿ(4)/2/2024

ಸಹಾಯಕ ಬೋಧಕರ(ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್‌ ಇನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್‌) ವೃಂದಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೀಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30/12/2023 ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐ೦ಇಎಸ್‌ಟಿ(೪)/೧೬/೨೦೨೩

ಅರುಣ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ನವಣಿ ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್‌ ಇನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್‌ ಮುಂಬಡ್ತಿ

 
    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30/12/2023 ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐ೦ಇಎಸ್‌ಟಿ(೪)/೧೬/೨೦೨೩  

ಗ್ರೂಪ್‌ ಡಿ ಕಛೇರಿ ಸಹಾಯಕರ ಮುಂಬಡ್ತಿ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30/12/2023 ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐ೦ಇಎಸ್‌ಟಿ(೪)/೧೬/೨೦೨೩

ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್‌ ಇನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್‌ ಮುಂಬಡ್ತಿ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28/12/2023  

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐ೦ಇಎಸ್‌ಟಿ(೪)/೧೬/೨೦೨೩

ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಹ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಂದ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್‌ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22/12/2023  

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐ೦ಇಎಸ್‌ಟಿ(೪)/೪೩/೨೦೨೨

ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸ್‌

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21/12/2023

ಡಿಟಿಇ 82 ಇಎಸ್‌ಟಿ (13) 2023

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 01/01/2024 ರಿಂದ 31/12/2024 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಯೋ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ ಗ್ರೂಪ್‌-ಬಿ, ಸಿ, ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್‌- ಡಿ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಚುರಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19/12/2023  

ಡಿಟಿಇ/128/ಇಎಸ್‌ಟಿ(7)/2021

ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ, ಅನುದಾನಿತ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ ಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಕೋರಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಂಡೀಕರಿಸುವ (Update ಮಾಡುವ) ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05/12/2023  

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐ೦ಇಎಸ್‌ಟಿ(10)/70/2023

ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವವರನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಮರುಪದನಾಮೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29/11/2023  

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐ೦ಇಎಸ್‌ಟಿ(8)/49/2023

ದಿನಾಂಕ:೦೪/೧೨/೨೦೨೩ ರಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸುವರ್ಣ ಸೌಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿರುವ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಪರಿಷತ್‌ ಅಧಿವೇಶನ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24/11/2023  

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐ೦ಇಎಸ್‌ಟಿ(10)/57/2023

ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22/11/2023  

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐ೦ಇಎಸ್‌ಟಿ(8)/49/2023

ದಿನಾಂಕ:೦೪/೧೨/೨೦೨೩ ರಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸುವರ್ಣ ಸೌಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿರುವ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಪರಿಷತ್‌ ಅಧಿವೇಶನ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18/11/2023  

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐ೦ಇಎಸ್‌ಟಿ (5)/26/2023

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಸೇವಾನಿರತ ಅರ್ಹ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15/11/2023  

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐ೦ಇಎಸ್‌ಟಿ(10)/62/2023

ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಮರುಪದನಾಮೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
07/11/22023  

ಡಿಟಿಇ 82 ಇಎಸ್‌ಟಿ (13) 2023

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:೦೧/೦೧/೨೦೨೪ ರಿಂದ ೩೧/೧೨/೨೦೨೪ ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಯೋ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ ಗ್ರೂಪ್‌-ಬಿ, ಸಿ, ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್‌- ಡಿ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಚುರಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
07/11/2023  

ಡಿಟಿಇ/ಎಡಿಎಂಐ೦/ಇಎಸ್‌ಟಿ 17/60/2023

ರಾಜ್ಯದ ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ವಿವರ ವೇತನಾನುಕೊಳಪಡಿಸಿದ ಆದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06/11/2023 ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐ೦ಇಎಸ್‌ಟಿ(7)/206(೧)/2023

೨೦೨೩ ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ ೩೦ ರಿಂದ ೨೯ ನೇ ನವೆಂಬರ್‌ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಿತ ಕಲ್ಲಿನ ರಚನೆಗಳ (Advanced Masonry Structures) ಬಗ್ಗೆ ನಡೆಯುವ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಟ್ರೈನರ್‌ಗಳ ತರಬೇತಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30/10/2023  

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐ೦ಇಎಸ್‌ಟಿ(10)/61/2022

ಎ.ಜಿ. ಪಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

   ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27/10/2023  

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐ೦ಇಎಸ್‌ಟಿ(7)/206(೧)/2023

೨೦೨೩ ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ ೩೦ ರಿಂದ ೨೯ ನೇ ನವೆಂಬರ್‌ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಿತ ಕಲ್ಲಿನ ರಚನೆಗಳ (Advanced Masonry Structures) ಬಗ್ಗೆ ನಡೆಯುವ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಟ್ರೈನರ್‌ಗಳ ತರಬೇತಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19/10/2023

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐ೦ಇಎಸ್‌ಟಿ(10)/3/2022

ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ  ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ಕೆರಿಯರ್‌ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಎ.ಜಿ.ಪಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 
    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19/10/2023

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐ೦ಇಎಸ್‌ಟಿ(10)/59/2022

ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ೦೭ ಜನ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ಕೆರಿಯರ್‌ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18/10/2023  

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐ೦ಇಎಸ್‌ಟಿ(7)/209/2023

ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಸರಬರಾಜಾದ ವಿವಿಧ ಐಟಿ ಉಪಕರಣಗಳು ಹಾಗೂ ವಸ್ತುಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷದ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18/10/2023  

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐ೦ಇಎಸ್‌ಟಿ(3)/7/2023

೨೦೨೩-೨೪ ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆ ಮುಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
03/10/2023  

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ (10)/55/2023

ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ಕೆರಿಯರ್‌ ಅಡ್ವಾನ್‌ಸ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ  ಹುದ್ದೆಗೆ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
03/10/2023  

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ (10)/57/2023

 

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳಿಗೆ ಕೆರಿಯರ್‌ ಅಡ್ವಾನ್‌ಸ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಿರಿಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನೀಕರಣ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಎಜಿಪಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
03/10/2023

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓ ಇಎಸ್‌ಟಿ (3)/1/2023

2023-24ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರಿವುದಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆ ಮುಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26/09/2023  

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ(4)/4/2023

 

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ದತ್ತಾಂಶ ನಮೂದು ಸಹಾಯಕ (ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ) ವೃಂದದ  ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26/09/2023  

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ(4)/2/2023

 

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಗಾರ ವಿಭಾಗದ ವಿವಿಧ ಪೋರ್‌ಮನ್‌/ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್‌ ವೃಂದದ ದಿನಾಂಕ:೩೧/೧೨/೨೦೨೨ ಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಂತೆ  ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26/09/2023  

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ(4)/9/2023

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಗಾರ ವಿಭಾಗದ ವಿವಿಧ ಬೋಧಕರು(ಇನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್‌) ವೃಂದದ ದಿನಾಂಕ:೩೧/೧೨/೨೦೨೨ ಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಂತೆ  ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 
    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26/09/2023  

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ(4)/8/2023

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಗಾರ ವಿಭಾಗದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್‌ (ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್‌ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ವಿಭಾಗ) ವೃಂದದ ದಿನಾಂಕ:01/01/2023 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29/09/2023  

ಡಿಟಿಇ 19 ಇಎಸ್‌ಟಿ (೮) 2023

ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27/09/2023  

ಡಿಟಿಇ 128 ಇಎಸ್‌ಟಿ (7) 2021

2023-24 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತದಾರರ ದಿನಾಚರಣೆ (NVD)ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ದಾತ್ಮಕ ಚಟಿವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 
    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27/09/2023  

ಡಿಟಿಇ 128 ಇಎಸ್‌ಟಿ (7) 2021

2023-24 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆ, ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಸಂಘ (ELC) ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಜಾಗೃತಿ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ (CJC) ಕಾರ್ಯಚಡುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22/09/2023 ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ (7)/209/2023

ರೂಸಾ 1.0 ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜಾದ ICT ಉಪಕರಣಗಳ ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷದ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌/ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಧ್ಯಾಪಕರುಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20/09/2023  

ಡಿಟಿಇ/ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ (7)/125/2023

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕೇತರರು ನಿಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಅನ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬೋಧಕೇತರ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ/ವಿಶೇಷ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವವರ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15/09/2023  

ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ (3)/1/2023

2023-24ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
07/09/2023  

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ (7)/209/2023

ರೂಸಾ 1.0 ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜಾದ ICT ಉಪಕರಣಗಳ ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷದ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌/ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಧ್ಯಾಪಕರುಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
07/09/2023  

ಡಿಟಿಇ 82 ಇಎಸ್‌ಟಿ (13) 2023

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:01/01/2024 ರಿಂದ 31/12/2024 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಯೋ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ ಗ್ರೂಪ್‌-ಎ,ಗ್ರೂಪ್‌-ಬಿ,ಗ್ರೂಪ್‌-ಸಿ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್‌-ಡಿ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರುಗಳ ವಿವರಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04/09/2023  

ಡಿಟಿಇ/ಎಡಿಎಂಐಓ/ಇಎಸ್‌ಟಿ 9/2023

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಡಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ/ಅನುದಾನಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌, ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ ಹಾಗೂ ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಬಯೋಮೆತ್ರಿಕ್‌ ಹಾಜರಾತಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02/09/2023  

ಡಿಟಿಇ/01/ಇಎಸ್‌ಟಿ (2)/2023

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ನೇಮಕಾತಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28/08/2023  

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ (7)/206(1)/2023

ಸಿ ವೃಂದದಿಂದ ಬಿ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಪದೋನ್ನತಿ ಹೊದಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ "ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ತರಬೇತಿ/Short Term Course on Capacity Building for C to B Promotees" ಎಂಬ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28/08/2023  

ಡಿಟಿಇ/05/ಇಎಸ್‌ಟಿ (12)/2021

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿನ ಖಾಲಿಯಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಸಹ ಬೋಧಕರ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಮುಂಬಡ್ತಿ ಮೂಲಕ ತುಂಬಲು ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್‌ಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿ ಕಳುಹಿಸುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 24/08/2023  ಡಿಟಿಇ 18 ಇಎಸ್‌ಟಿ (8) 2023

ಬೋಧಕೇತರ ವರ್ಗದ ವರ್ಗಾವಣೆಯ – ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ

  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17/08/2023 ಡಿಟಿಇ 10 ಇಎಸ್‌ಟಿ (೭) 2023

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ / ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ / ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು / ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು/ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು/ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಲ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

10/08/2023   ಡಿಟಿಇ 23 ಇಎಸ್‌ಟಿ (8) 2023

ಪೋಸ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್

 
    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10/08/2023   ಡಿಟಿಇ 20 ಇಎಸ್‌ಟಿ (8) 2023

2023-24 ನೇ ಸಾಲಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕ ವರ್ಗದವರನ್ನು ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್‌ ಮೂಲಕ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 
    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11/08/2023  

ಡಿಟಿಇ 142 ಇಎಸ್‌ಟಿ (7) 2023

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ G-20 ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ Laision officers ಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10/08/2023  ಡಿಟಿಇ 20 ಇಎಸ್‌ಟಿ (8) 2023

2023-24 ನೇ ಸಾಲಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕ ವರ್ಗದವರನ್ನು ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್‌ ಮೂಲಕ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
09/08/2023  

ಡಿಟಿಇ/ಎಡಿಎಂಐಓ/ಇಎಸ್‌ಟಿ 17/62/2022

ರಾಜ್ಯದ ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಬಿ.ಇ ಪದವಿ ಹೊಂದಿ ದಿನಾಂಕ:01/04/1999 ರ ನಂತರ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ನೇಮಕ ಹೊಂದಿ ಎಐಸಿಟಿಇ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳ ವಿವರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   

Transfer and Relieve Orders

 

GPT

GEC

JTS

05/08/2023  

ಡಿಟಿಇ/01/ಇಎಸ್‌ಟಿ/09/2023

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌/ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರ ಅನಧಿಕೃತ ಗೈರು ಹಾಜರಾತಿ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

01/08/2023  

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ (5)/26/2023

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

01/08/2023 ಡಿಟಿಇ 20 ಇಎಸ್‌ಟಿ (8) 2023

2023-24 ನೇ ಸಾಲಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬೋಧಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

01/08/2023 ಡಿಟಿಇ 20 ಇಎಸ್‌ಟಿ (8) 2023 ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ    

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

27/07/2023  

ಡಿಟಿಇ 139 ಇಎಸ್‌ಟಿ (7) 2023

ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಅನ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

26/07/2023 ಡಿಟಿಇ 23 ಇಎಸ್‌ಟಿ (8) 2023

ಪೋಸ್ಟ್‌ ಶಿಪ್ಟಿಂಗ್‌

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

21/07/2023  ಡಿಟಿಇ 20 ಇಎಸ್‌ಟಿ (8) 2023  2023-24 ನೇ ಸಾಲಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬೋಧಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.    

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

21/07/2023  ಡಿಟಿಇ 20 ಇಎಸ್‌ಟಿ (8) 2023

ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

19/07/2023

ಡಿಟಿಇ 20 ಇಎಸ್‌ಟಿ (8) 2022

ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಪ್ರಕರಣಗಳಡಿ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಭೋಧಕ ವರ್ಗ.

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

18/07/2023  

ಡಿಟಿಇ 23 ಇಎಸ್‌ಟಿ (8) 2023

ಪೋಸ್ಟ್‌ ಶಿಪ್ಟಿಂಗ್‌

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

13/07/2023  

2020-21,2021-22 ಹಾಗೂ 2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಯನ್ನು ಇ-ಫಾರ್‌ ನಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

06/07/2023  

ಡಿಟಿಇ 20 ಇಎಸ್‌ಟಿ (8) 2023

 

2023-24 ನೇ ಸಾಲಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬೋಧಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

06/07/2023  

ಡಿಟಿಇ 20 ಇಎಸ್‌ಟಿ (8) 2023

ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

04/07/2023  

ಡಿಟಿಇ/ಇಎಸ್‌ಟಿ (13)/2023

ದಿನಾಂಕ:11/07/2023 ರಂದು ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿರುವ ಪಿಂಚಣಿ ಅದಾಲತ್‌ಗೆ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

04/07/2023

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ (12)/4/2023

2022-2023 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಯನ್ನು ಇ-ಫಾರ್‌ ನಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಆಸ್ತಿ-ಋಣ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

03/07/2023  

ಡಿಟಿಇ/ಇತರೆ-172/ಟಿಬಿಎಸ್‌/2022-23

 

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಡಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅನುದಾನಿತ ಪಅಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ / ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಯೋ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ ನೌಕರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅವರುಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ನಿಋತ್ತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ

   Link

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

03/07/2023  

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ (8)/18/2023

ವರ್ಗಾವಣೆ 2023

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

30/06/2023  

ಡಿಟಿಇ/ಇಎಸ್‌ಟಿ (13)/2023

7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

17/06/2023  

ಡಿಟಿಇ 17  ಇಎಸ್‌ಟಿ (13) 2023

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ದಿ:01/06/2023 ರಿಂದ 31/12/2023 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಯೋ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ ಗ್ರೂಪ್‌- ಬಿ, ಸಿ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್‌- ಡಿ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂಧಿಗಳ ಅಂತಿಮ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಚುರಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

17/06/2023  

ಡಿಟಿಇ/8/ಇಎಸ್‌ಟಿ (2)/2023

ಅಧಿಸೂಚನೆ

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

13/06/2023  

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ (4)/16/2023

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್‌ ಸಿಬ್ಬಂಧಿಗಳಿಗೆ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು (ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್‌ ಇನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್‌) (ಉಳಿದ ಮೂಲ ವೃಂದ/ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ) ಹುದ್ದೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಮುಂಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಕುರಿತು.

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

12/06/2023  

ಡಿಟಿಇ 20 ಇಎಸ್‌ಟಿ (8) 2023

 

ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಲೆ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ Service History ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

09/06/2023  

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ (4)/6/2023

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ/ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ವೃಂದದಿಂದ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಮುಂಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಕುರಿತು.

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

06/06/2023  

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ (4)/31/2023

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್‌ ವೃಂದದಿಂದ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಕುರಿತು.

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

01/06/2023

ಡಿಟಿಇ 19 ಇಎಸ್‌ಟಿ (8) 2023

2023-24 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಗ್ರೂಪ್‌-ಎ,ಬಿ,ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಕುರಿತು

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

30/05/2023  

ಡಿಟಿಇ- ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ (4)/7/2023

 

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

30/05/2023  

ಡಿಟಿಇ- ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ (4)/17/2023

ಇನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್‌ (ಆಟೋಮೊಬೈಲ್‌) ಮುಂಬಡ್ತಿ

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

   

ಡಿಸೆಂಬರ 2023 ರವರೆಗೆ ನಿವೃತ್ತರಾಗುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರ

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

   

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಹ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಂದ ತುಂಬುವ ಕುರಿತು

   

ವಿಷಯ

06/05/2023

 

ಡಿಟಿಇ/ಪಿಎಸ್‌/2023-24

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇಲ್ಲಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಯ ಕಾರ್ಯಭಾರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

01-03-2023

ಅಇ ೦೭ ಎಸ್‌ ಆರ್‌ ಪಿ ೨೦೨೩

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಹಾರ ಮಂಜೂರಾತಿ

   

View

15/04/2023

ಡಿಟಿಇ 245 ಇಎಸ್‌ಟಿ (7) 2022

ಆಂತರಿಕ ದೂರು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

29/03/2023

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ (4)/20/2023

 

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಿರುವ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಹ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಂದ ತುಂಬುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ

21/03/2023

ಡಿಟಿಇ ಏಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ (4)/16/2023

 

ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್‌ ಇನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್‌ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಆದೇಶ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ

21/03/2023

ಡಿಟಿಇ ಏಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ (4)/6/2023

ಅಧೀಕ್ಷಕರ ವೃಂದದ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಆದೇಶ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ

10/03/2023

 

ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ14/24/2023

ಅನುದಾನಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ 2001ರಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತವರೆಗೂ ನೇಮಕಾತಿಯಾಗಿರುವ (ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ/ಬ್ಯಾಕ್‌ಲಾಗ್‌ ನೇಮಕಾತಿ) ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂಧಿಗಳಿಗೆ ಇಲಾಖಾ/ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ

14/03/2023

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ (4)/6/2023

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆ ಇಂದ ಅದೀಕ್ಷಕರು ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಕುರಿತು

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ

14/03/2023

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ (4)/6/2023

 

ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್‌ ಇಂದ ಸಹಾಯಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಕುರಿತು

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ

28/02/2023

 

ಡಿಟಿಇ- ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ (3)/15/2020

2023-24 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹೊ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಮೇರೆಗೆ ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸೆವೆಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ

28/02/2023

 

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ (4)/7/2023

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಿರುವ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ

16/02/2023

ಡಿಟಿಇ 17 ಇಎಸ್‌ಟಿ (13) 2023

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:01-07-2023 ರಿಂದ 30-06-2024 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ ಗ್ರೂಪ್‌-ಎ, ಗ್ರೂಪ್‌-ಬಿ, ಗ್ರೂಪ್‌-ಸಿ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್‌-ಡಿ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರುಗಳ ವಿವರಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ

08/02/2023

 

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ (3)/12/2022

 

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ

08/02/2023

 

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ (3)/12/2022

2022-23 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ

07/02/2023

 

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ (4)/5/2023

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ವಿಭಾಗದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ (ಗ್ರೂಪ್‌-ಬಿ) ವೃಂದದ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರುತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ

06/02/2023

ಡಿಟಿಇ 55 ಇಎಸ್‌ಟಿ (7) 2021

ದಿನಾಂಕ:10/02/2023 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿರುವ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಪರಿಷತ್‌ ಅಧಿವೇಶನಗಳ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ

03/02/2023

 

ಡಿಟಿಇ 21 ಇಎಸ್‌ಟಿ (8) 2022

ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿರಿಸಿದ ಹುದ್ದೆಗಳೆದುರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಉಳಿದ ಮೂಲವೃಂದದ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್‌ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಲಾಂತರ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ

25/01/2023

 

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ (4)/47/2022

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಗಾರ ವಿಭಾಗದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್‌ (ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಸೈನ್ಸ್‌ ವಿಭಾಗ) ವೃಂದದ ದಿನಾಂಕ:01/07/2022 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ

27/01/2023

 

ಡಿಟಿಇ 02 ಇಎಸ್‌ಟಿ (8) 2021

2023 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬ್ಲಾಕ್‌ ಅವಧಿಗೆ ಗಳಿಕೆ ರಜೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯರ್ಪಿಸಿ ನಗದೀಕರಣ ಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನಿಯತಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ

25/01/2023

 

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ (4)/8/2023

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಗಾರ ವಿಭಾಗದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್‌ (ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್‌ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ವಿಭಾಗ) ವೃಂದದ ದಿನಾಂಕ:01/01/2023 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ

21/01/20223

 

ಡಿಟಿಇ 128 ಇಎಸ್‌ಟಿ (7) 2021

"ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತದಾರರ ದಿನ -2023"ಆಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಮತದಾರರ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ವಿಧಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ

19/01/2023

ಡಿಟಿಇ/05/ಇಎಸ್‌ಟಿ (12)/2021

2020-21ನೇ ಹಾಗೂ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಗಳನ್ನು E-PAR ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ

18/01/2023

 

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ (4)/2/2023

 

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ/ಸಲಹೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ

18/01/2023

 

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ (4)/2/2023

 

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಗಾರ ವಿಭಾಗದ ವಿವಿಧ ಬೋಧಕರು (ಇನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್‌) ವೃಂದದ ದಿನಾಂಕ:31.12.2022 ಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಂತೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ

18/01/2023

 

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ (4)/2/2023

 

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ದತ್ತಾಂಶ ನಮೂದು ಸಹಾಯಕ (ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ) ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ

18/01/2023

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ (4)/2/2023

 

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಗಾರ ವಿಭಾಗದ ವಿವಿಧ ಪೋರ್‌ಮನ್‌/ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್‌ ವೃಂದದ ದಿನಾಂಕ:31.12.2022 ಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಂತೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ

11/01/2023

ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಐಓ ಇಎಸ್‌ಟಿ 14 100 2022

 

ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ

11/01/2023

 

ಡಿಟಿಇ 09 ಇಎಸ್‌ಟಿ (7) 2023

 

2023 ರ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬೃಹತ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ/ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ/ಅನುದಾನಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ

10/01/2023

ಡಿಟಿಇ 06 ಇಎಸ್‌ಟಿ (8) 2022

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬೋಧಕ ವರ್ಗದವರನ್ನು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್‌ ಮೂಲಕ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ

30/12/2022

 

ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ

29/12/2022

 

ವರ್ಗಾವಣೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ

28/12/2022

 

ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ

26/12/2022

ಡಿಟಿಇ 06 ಇಎಸ್‌ಟಿ (8) 2022

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬೋಧಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ 

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ

26/12/2022

ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಐಓ ಇಎಸ್‌ಟಿ 14/100/2022

 

ಅನುದಾನ ಪೂರ್ವದ ಅನುದಾನರಹಿತ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವೇತನ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿ ತಗಲುವ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯ ವಿವರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ

23/12/2022

ಡಿಟಿಇ 06 ಇಎಸ್‌ಟಿ (8) 2022

 

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬೋಧಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ 

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ

22/12/2022

ಡಿಟಿಇ/ಎಡಿಎಂಐಓ/ಇಎಸ್‌ಟಿ(17)/52/2021

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಅನುದಾನಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸಹಾಯಕ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತುಕ್ರೀಡೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರುಗಳಿಗೆ CAS (ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ನತಿ) ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಸ್ಥಾನೀಕರಣ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ

20/12/2022

 

ಡಿಟಿಇ 27 ಇಎಸ್‌ಟಿ (8) 2022

 

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಐಸಿಟಿಇ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ Student Faculty Ratio (SFR) ರಂತ ಕಾರ್ಯಭಾರವಿಲ್ಲದ ಬೋಧಕ (ಉಪನ್ಯಾಸಕ) ರನ್ನು ಹುದ್ದೆ ಸಹಿತ ಸ್ಮಳಾಂತರಿಸಲು Online Counselling ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ

19/12/2022

 

ಡಿಟಿಇ 27 ಇಎಸ್‌ಟಿ (8) 2022

ವರ್ಗಾವಣೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ

16-12-2022

 ಡಿಟಿಇ 06 ಇಎಸ್‌ಟಿ (8) 2022

ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪಟ್ಟಿ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13/12/2022  ಡಿಟಿಇ 06 ಇಎಸ್‌ಟಿ (8) 2022

ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪಟ್ಟಿ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12/12/2022

ಡಿಟಿಇ- ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ (4)/27/2022

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ ವೃಂದದ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 08/12/2022  

ಡಿಟಿಇ 06 ಇಎಸ್‌ಟಿ (8) 2022

Zone Clarification (ವಲಯ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ)

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
07/12/2022

ಡಿಟಿಇ 06 ಇಎಸ್‌ಟಿ (8) 2022

ಪರಿಷ್ಕೃತ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05/12/2022

ಡಿಟಿಇ 55 ಇಎಸ್‌ಟಿ (7) 2021

 

ದಿನಾಂಕ:19/12/2022 ರಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿರುವ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಪರಿಷತ್‌ ಅಧಿವೇಶನ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
03/12/2022

ಡಿಟಿಇ 06 ಇಎಸ್‌ಟಿ (8) 2022

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬೋಧಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02/12/2022

ಡಿಟಿಇ/ಎಡಿಎಂಐಓ/ಇಎಸ್‌ಟಿ (17)/52/2021

 

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅನುದಾನಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಭೋದಕವರ್ಗದವರುಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02/12/2022  

ಡಿಟಿಇ/ಎಡಿಎಂಐಓ/ಇಎಸ್‌ಟಿ (10)/2022

 

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಭೋದಕವರ್ಗದವರುಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02/12/2022

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ (14)/01/2022

ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಿರುವ ಎಸ್‌. ಸಿ / ಎಸ್‌.ಟಿ ಬ್ಯಾಕ್‌ಲಾಗ್‌ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮೂಲಕ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧದ ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01/12/2022

ಡಿಟಿಇ- ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ (4)/28/2022

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30/11/2022  

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ (4)/45/2022

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್‌(ಗ್ರೂಪ್‌-ಬಿ) ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30/11/2022  

ಡಿಟಿಇ 06 ಇಎಸ್‌ಟಿ (8) 2022

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಲೆ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂಧಿಗಳ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಮಭಂಧ service history ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18/11/2022

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ (2)/09/2022

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ದತ್ತಾಂಶ ನಮೂದು ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ನೌಕರರಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ವೃಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  16/11/2022  

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓಎಎಸ್‌ಟಿ(4)/46/2022

 

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಗಾರ ವಿಭಾಗದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್‌ ವೃಂದದ ಆಟೋಮೊಬೈಲ (ಆಓ ಮ್ಕ್ಯಾನಿಕ್‌ ಮತ್ತು ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್‌ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್)‌ ವಿಭಾಗದ ದಿನಾಂಕ 01-07-2022 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 16/11/2022  ಡಿಟಿಇ/ಎಡಿಎಂಐಓ/ಇಎಸ್‌ಟಿ(3)/12/2022     

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಭಾರಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸಂಖ್ಯಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15/11/2022

ಡಿಟಿಇ/ಎಡಿಎಂಐಓ/ಇಎಸ್‌ಟಿ(17)/62/2022

ರಾಜ್ಯದ ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಬಿ.ಇ  ಪದವಿ ಹೊಂದಿ ದಿನಾಂಕ:01.04.1999 ರ ನಂತರ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ನೇಮಕ ಹೊಂದಿ ಎಐಸಿಟಿಇ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳ ವಿವರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05/11/2022

ಡಿಟಿಇ/ಎಡಿಎಂಐಓ/ಇಎಸ್‌ಟಿ(17)/52/2021

 

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಅನುದಾನಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸಹಾಯಕ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತುಕ್ರೀಡೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರುಗಳಿಗೆ CAS (ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ನತಿ) ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05/11/2022  

ಡಿಟಿಇ/ಎಡಿಎಂಐಓ/ಇಎಸ್‌ಟಿ(17)/23/2022

 

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳು CAS (ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ನತಿ) ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05/11/2022

ಡಿಟಿಇ/ಎಡಿಎಂಐಓ/ಇಎಸ್‌ಟಿ(10)/2022

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನುಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳಿಗೆ 6ನೇ ಎಐಸಿಟಿಇ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
31/10/2022  

ಡಿಟಿಇ 197 ಇಎಸ್‌ಟಿ(7) 2022

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಡಿಯಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳನ್ನು ಅನ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29/10/2022  

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ(3)/11/2022

2022-23 ನೇ ಸಅಲಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಭಾರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅರೆಕಾಲಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19/10/2022

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓ/ಇಎಸ್‌ಟಿ 9/09/2022

ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18/10/2022

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ (4)/14/2021

 

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಉಳಿದ ಮೂಲ ವೃಂದ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಯಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಗಾರ ವಿಭಾಗದ ಶಿಕ್ಷಕರ (ಮೇಕ್ಯಾನಿಕಲ್‌ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಿತ ವಿಭಾಗ) ಹುದ್ದೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಕುರಿತು

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18/10/2022

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ (4)/14/2021

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಉಳಿದ ಮೂಲ ವೃಂದ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಯಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಗಾರ ವಿಭಾಗದ ಶಿಕ್ಷಕರ (ಗಣಕಯಂತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ) ಹುದ್ದೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಕುರಿತು

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13/10/2022 ಡಿಟಿಇ 02 ಇಎಸ್‌ಟಿ (8) 2021

ಎಐಸಿಟಿಇ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯವರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13/10/2022  

ಡಿಟಿಇ 02 ಇಎಸ್‌ಟಿ (8) 2021

ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12/10/2022  

ಡಿಟಿಇ 197 ಇಎಸ್‌ಟಿ (7) 2022

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಡಿಯಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳನ್ನು ಅನ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12/10/2022  

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ(4)/47/2022

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಗಾರ ವಿಭಾಗದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್‌ (ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ವಿಭಾಗ) ವೃಂದದ ದಿನಾಂಕ: 01/07/2022 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ/ಸಲಹೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12/10/2022

ಡಿಟಿಇ- ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ(3)/12/2020

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಭಾರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅರೆಕಾಲಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11/10/2022

ಡಿಟಿಇ- ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ(3)/15/2020

 

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ "ಗ್ರೂಪ್‌-ಡಿ" ವರ್ಗದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೊರ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಮೇರೆಗೆ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
03/10/2022

ಡಿಟಿಇ – ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ (4)/3/2022

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ (ಗ್ರೂಪ್‌- ಬಿ) ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29-09-2022 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ 9/09

ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 27.09.2022 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ 4/46

ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್_ ವೃಂದದ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ (ಆಟೋ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್_ ಮತ್ತು ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್_ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್)_ ವಿಭಾಗದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

    View
27.09.2022 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ 4/44

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಿರುವ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ / ಮುಂಬಡ್ತಿ ಮೂಲಕ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಕುರಿತು.

    View
21/09/2022

ಡಿಟಿಇ 120 ಇಎಸ್‌ಟಿ (7) 2021

 

ಯುವ ಮತದಾರರನ್ನು ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

  LINK ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15/09/2022

ಪಿಎಸ್‌ಸಿ 662-715 ಇ(1)/2022-23

 

ರಾಜ್ಯೇತರ ಸಿವಿಲ್‌ ಸರ್ವೀಸ್‌ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ (ಆಯ್ಕೆ ಮೂಲಕ ನೇಮಕಾತಿ) ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು 1997 ರನ್ವಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13/09/2022

ಡಿಟಿಇ- ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ (4)/40/2022

 

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಗಾರ ವಿಭಾಗದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್‌ (ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್‌ & ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಷನ್‌ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ವಿಭಾಗ) ವೃಂದದ ದಿನಾಂಕ:01/07/2022 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
08/09/2022

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ (10)/30/2022

 

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ನತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಾನೀಕರಣ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02/09/2022

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ (4)/8/2021

 

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಉಳಿದ ಮೂಲ ವೃಂದ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಾರ ವಿಭಾಗದ ಫೋರ್‌ಮನ್‌ (ಇನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್‌)(ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್‌ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಿತ ವಿಭಾಗ) ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು  ಶಿಕ್ಷಕರು ( ಇನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್‌)( ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್‌ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಿತ ವಿಭಾಗ) ವೃಂದದಿಂದ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಮೂಲಕ ತುಂಬುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02/09/2022  

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ (4)/14/2021

 

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಉಳಿದ ಮೂಲ ವೃಂದ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಾರ ವಿಭಾಗದ ಶಿಕ್ಷಕರ (ಇನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್‌)(ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್‌ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಿತ ವಿಭಾಗ) ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ (ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್‌ ಇನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್‌)( ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್‌ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಿತ ವಿಭಾಗ) ವೃಂದದಿಂದ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಮೂಲಕ ತುಂಬುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02/09/2022  

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ (4)/14/2021

 

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಉಳಿದ ಮೂಲ ವೃಂದ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಾರ ವಿಭಾಗದ ಶಿಕ್ಷಕರ (ಇನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್‌)(ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ) ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ (ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್‌ ಇನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್‌)( ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ) ವೃಂದದಿಂದ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಮೂಲಕ ತುಂಬುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01/09/2022

ಡಿಟಿಇ 55 ಇಎಸ್‌ಟಿ (7) 2021

 

ದಿನಾಂಕ: 12-09-2022 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿರುವ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ತು ಅಧಿವೇಶನಗಳ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30/08/2022

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ(4)14/2021

 

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಿರುವ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ(ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಿತ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ವಿಭಾಗ) ಶಿಕ್ಷಕರ(ಇನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್‌)(ಉಳಿದ ಮೂಲ ವೃಂದ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ) ಮುಂಬಡ್ತಿ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಅಯಾ ಪೋಷಕ ವೃಂದದಲ್ಲಿನ ಅರ್ಹ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಿ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30/08/2022  

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ(4)8/2021

 

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಿರುವ ಫೋರ್‌ಮನ್(ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಿತ ವಿಭಾಗ) ಮುಂಬಡ್ತಿ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಕರ(ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿಸಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಿತ ವಿಭಾಗ) ವೃಂದದಲ್ಲಿನ ಅರ್ಹ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಿ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26/08/2022

ಡಿಟಿಇ/33/ಟಿಬಿಎಸ್‌ (ವಯೋ. ನಿ)/2022

 

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅನುದಾನಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌/ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:31.01.2022 ರಿಂದ ದಿನಾಂಕ:31.03.2023 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ/ ಹೊಂದಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರುಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25/08/2022

ಡಿಟಿಇ/62/ಇಎಸ್‌ಟಿ (13)/2022

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ದಿ:01/07/2022 ರಿಂದ 30/06/2023 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಯೋ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸುವ  ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25/08/2022

ಡಿಟಿಇ/62/ಇಎಸ್‌ಟಿ (13)/2022

 

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ದಿ:01/07/2022 ರಿಂದ 30/06/2023 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಯೋ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರುಗಳ ವಿವರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19/08/2022

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ(4)/32/2022

 

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಗಾರ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕರು (ಹೆಲ್ಪರ್‌) ವೃಂದದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್‌ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ (ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್‌ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಿತ ವಿಭಾಗಗಳು) ವಿಭಾಗದ ದಿನಾಂಕ: 01/01/2022 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19/08/2022

ಡಿಟಿಇ- ಎಡಿಎಂಐಓ/ಇಎಸ್‌ಟಿ 9/2022

 

ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17/08/2022

ಡಿಟಿಇ/ಎಡಿಎಂಐಓ/ಇಎಸ್‌ಟಿ 17/08/2022

 

ಶ್ರೀ ಎಂ ಗೋಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ ಸಂ.8484/2020(s-res) ಮತ್ತು c/w ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ ಸಂ.3823/2021 ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶ ಅನ್ವಯ, ಪೇ ಬ್ಯಾಂಡ್ iv ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಾನೀಕರಣ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18/08/2022

ಎಡಿಎಂಐಓ/ಇಎಸ್‌ಟಿ1(17)/52/2021

 

ಅನುದಾನಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ನತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಾನೀಕರಣ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12/08/2022

ಡಿಟಿಇ 02 ಇಎಸ್‌ಟಿ (8) 2021

 

ದೇಶದ 75 ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರೋತ್ಸವ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು "ಹರ್‌ ಘರ್‌ ತಿರಂಗಾ" ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನದ ಮೂಲಕ ಆಚರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
08/08/2022

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ (4)/33/2022

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಗಾರ ವಿಭಾಗದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್‌ ವೃಂದದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್‌ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ (ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್‌ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಿತ ವಿಭಾಗಗಳು) ವಿಭಾಗದ ದಿನಾಂಕ:01/01/2022 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 04-08-2022  ಎಡಿಎಂಐಓ/ಇಎಸ್‌ಟಿ(17)/23/2021

CAS ಬಡ್ತಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04-08-2022   ಎಡಿಎಂಐಓ/ಇಎಸ್‌ಟಿ(17)/52/2021

ಸಿಎಎಸ್ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
03/08/2022 ಡಿಟಿಇ 16/ಇಎಸ್‌ಟಿ 13/2022 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 31-01-2022 ರಿಂದ ದಿನಾಂಕ: 31-12-2022 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ/ಹೊಂದಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರುಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.  

ಅನುಬಂಧ-1  https://forms.gle/PXcntYZbFnmVkpU19

ಅನುಬಂಧ-2    https://forms.gle/N6WNR9naczKovGRM7

ಅನುಬಂಧ-3    https://forms.gle/Qf8CAHWPXXZ9sh6x8

ಅನುಬಂಧ-4   https://forms.gle/xv2A4XuxhRDwUa2o8

ಅನುಬಂಧ-5  https://forms.gle/7hXWpbkRLJr9zTJn9
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02/08/2022 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ4/13/2022 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಗಾರ ವಿಭಾಗದ ಮಕ್ಕಾನಿಕ್ (ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ & ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ) ವೃಂದದ ದಿನಾಂಕ: 01.07.2022 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02/08/2022 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ4/13/2022

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ದತ್ತಾಂಶ ಸರೂರು ಸಹಾಯಕ (ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ವೃಂದರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಚುರ ವರಿಸುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
03-08-2022

ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ(10)/30/2021

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳಿಗೆ ೬ನೇ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಎ ಎಸ್‌ ವೃತ್ತಿಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡುವ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

  LINK ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01/08/2022

ಡಿಟಿಇ/ಎಡಿಎಂಐಓ/ಇಎಸ್‌ಟಿ

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು(ಸಹ ಬೋಧಕ)ಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು(ಬೋಧಕ)(ಉಳಿದ ಮೂಲ ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಬಡ್ತಿಯನ್ನುಹಿಂಪಡೆಯುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01/08/2022

ಡಿಟಿಇ/ಎಡಿಎಂಐಓ/ಇಎಸ್‌ಟಿ 17/08/2022

 

ಶ್ರೀ ಎಂ ಗೋಪಾಲ್‌ ಮತ್ತು ಇತರರು ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ರಿಟ್‌ ಅರ್ಜಿ ಸಂ.8484/2020(s-res) ಮತ್ತು c/w ರಿಟ್‌ ಅರ್ಜಿ ಸಂ.3823/2021 ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶ ಅನ್ವಯ, ಪೇ ಬ್ಯಾಂಡ್‌ iv ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಾನೀಕರಣ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29/07/2022

ಡಿಟಿಇ- ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ (3)/12/2022

 

2022-23 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28/07/2022

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ (17)/23/2022-ಜೆಡಿ

 

ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ನತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಾನೀಕರಣ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27/07/2022

ಡಿಟಿಇ 02 ಇಎಸ್‌ಟಿ (8) 2021

 

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಕಛೇರಿಗೆ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಹಾಗೂ ಕರ್ತವ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸೂಚನೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25/07/2022

ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಐಓ ಇಎಸ್‌ಟಿ 14 100 2022

 

ಅನುದಾನ ಪೂರ್ವದ ಅನುದಾನರಹಿತ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವೇತನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ತಗಲುವ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯ ವಿವರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22/07/2022

ಡಿಟಿಇ 62 ಇಎಸ್‌ಟಿ (13) 2022

 

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ದಿ:01/07/2022 ರಿಂದ 30/06/2023 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಯೋ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ ಗ್ರೂಪ್‌-ಬಿ,  ಗ್ರೂಪ್‌-ಸಿ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್‌-ಡಿ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರುಗಳ ವಿವರಗಳ ಪಟ್ಟಿ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20/07/2022

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ 14 110 2021

 

ಬ್ಯಾಕ್‌ ಲಾಗ್‌ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18/07/2022

ಡಿಟಿಇ- ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ (10)/43/2021-ಜೆಡಿ-ತಾ.ಶಿ

 

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳಿಗೆ Form of Option ನೀಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20/07/2022

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓ ಇಎಸ್‌ಟಿ (10)/30/2021-ಜೆಡಿ

 

CAS ಸಂಬಂಧಿತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20/07/2022

ಡಿಟಿಇ 5 ಇಎಸ್‌ಟಿ 5 /2020

 

ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಕುರಿತು

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19/07/2022

ಡಿಟಿಇ 2 ಇಎಸ್‌ಟಿ (8) /2021

 

ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಡಿ ಬರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16/07/2022

ಡಿಟಿಇ 128 ಇಎಸ್‌ಟಿ 7 /2021

ELC ಗಳ ಮೂಲಕ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯೋಜನೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16/07/2022

ಡಿಟಿಇ 128 ಇಎಸ್‌ಟಿ 7 /2021

 ELC ಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15/07/2022

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ (4)/31/2022

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯಗಾರ ವಿಭಾಗದ ಬೋಧಕರು (ಇನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್‌) ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಸೈನ್ಸ್‌ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ (ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಸೈನ್ಸ್ & ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌/ಆಪರೇಟರ್‌/ಸಿಸ್ಟಂಅನಲಿಸ್ಟ್‌ ವಿಭಾಗ) ವೃಂದದ ದಿನಾಂಕ:01/01/2022 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15/07/2022

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ (4)/25/2022

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಗಾರ ವಿಭಾಗದ ಸಹ ಬೋಧಕರು (ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್) ವೃಂದದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ (ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಿತ ವಿಭಾಗಗಳು) ವಿಭಾಗದ ದಿನಾಂಕ: 01/01/2022 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15/07/2022

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ (4)/4/2022

 

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿನ ಸಹಾಯಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ (ಗ್ರೂಪ್‌ -ಸಿ) ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.  

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12/07/2022

ಡಿಟಿಇ 02 ಇಎಸ್‌ಟಿ (8) 2021

 

 ಅಧಿಸೂಚನೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12/07/2022

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ (10)/30/2021-ಜೆಡಿ-ತಾಶಿಇ

 

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ 6ನೇ ಎಐಸಿಟಿಇ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಎ.ಎಸ್ ವೃತ್ತಿಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ ರಚಿಸಿರುವ ಸ್ಥಾನೀಕರಣ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ/ವಿಷಯ ತಜ್ಞರುಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
08/07/2022

ಡಿಟಿಇ/ಎಡಿಎಂಐಓ/ಇಎಸ್‌ಟಿ (14)/92/2022

 

ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಬ್ಯಾಕ್‌ಲಾಗ್‌ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06/07/2022

ಡಿಟಿಇ- ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ (3)/11/2022

 

2022-23 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಮೊಧನೆ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06/07/2022

ಡಿಟಿಇ 142 ಇಎಸ್‌ಟಿ (7) 2022

 

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ನೋಡೆಲ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05/07/2022

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ (4)/33/2022

 

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಗಾರ ವಿಭಾಗದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್‌ ವೃಂದದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್‌ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ (ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್‌ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಿತ ವಿಭಾಗಗಳು) ವಿಭಾಗದ ದಿನಾಂಕ: 01/01/2022 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05/07/2022

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ (4)/32/2022

 

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಗಾರ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕರು (ಹೆಲ್ಪರ್) ವೃಂದದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್‌ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ (ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್‌ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಿತ ವಿಭಾಗಗಳು) ವಿಭಾಗದ ದಿನಾಂಕ: 01/01/2022 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01/07/2022

ಡಿಟಿಇ- ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ (3)/17/2022

 

2022-23 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಮೊಧನೆ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30/06/2022

ಡಿಟಿಇ 14 ಇಎಸ್‌ಟಿ (8) 2022

 

2022-23ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಗ್ರೂಪ್‌ - ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವರ್ಗಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30/06/2022

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ (10)/47/2021-ಜೆಡಿ

 

ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌/ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಗಳಿಗೆ 7ನೇ ಎಐಸಿಟಿಇ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಜಾರಿಯಾದ ನಂತರ ಎಂಇ/ಎಂ.ಟೆಕ್/ಎಂಫಿಲ್‌/ಪಿ.ಹೆಚ್‌.ಡಿ ಪದವಿ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30/06/2022

ಡಿಟಿಇ 16 ಇಎಸ್‌ಟಿ (13) 2022

 

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:31.01.2022 ರಿಂದ ದಿನಾಂಕ:31.12.2022 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ/ ಹೊಂದಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರುಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು.

 

LINK1

LINK2

LINK3

LINK4

LINK5

ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30/06/2022

ಡಿಟಿಇ/34/ಟಿಬಿಎಸ್‌ (ವಯೋ. ನಿ)/2022

 

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅನುದಾನಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌/ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:31.01.2022 ರಿಂದ ದಿನಾಂಕ:31.12.2022 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ/ ಹೊಂದಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರುಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು.

 

LINK1

LINK2

LINK3

LINK4

LINK5

ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27/06/2022

ಡಿಟಿಇ – ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ (10)/30/2022

 

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ನತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಾನೀಕರಣ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27/06/2022

ಡಿಟಿಇ 14 ಇಎಸ್‌ಟಿ (8) 2022

 

2022-23ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಗ್ರೂಪ್‌ - ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವರ್ಗಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23/06/2022

ಡಿಟಿಇ 02 ಇಎಸ್‌ಟಿ (8) 2021

 

ಕೆ. ಸಿ. ಎಸ್‌. ಆರ್‌ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25/06/2022

ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಐಓ ಇಎಸ್‌ಟಿ 14 110 2021

 

ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ ಹಾಗೂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಬ್ಯಾಕ್‌ಲಾಗ್‌ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಬಂಧ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ದೃಢೀಕರಣ ನೀಡುವ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22/06/2022

ಡಿಟಿಇ/ಎಡಿಎಂಐ0ಇಎಸ್.ಟಿ/10/31/2022

 

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳು ಸಿ..ಎಸ್ (ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ನತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21/06/2022

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ (4)/28/2022

 

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ/ಸಲಹೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು. 

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16/06/2022

ಡಿಟಿಇ 14 ಇಎಸ್‌ಟಿ (8) 2022

 

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಗ್ರೂಪ್‌ -ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವರ್ಗಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15/06/2022

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ (4)/25/2022

 

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಗಾರ ವಿಭಾಗದ ಸಹ ಬೋಧಕರು (ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್‌ ಇನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್‌) ವೃಂದದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್‌ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ (ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್‌ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಿತ ವಿಭಾಗಗಳು) ವಿಭಾಗದ ದಿನಾಂಕ: 01/01/2022 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15/06/2022

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ (4)/27/2021

 

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು

 

     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13/06/2022

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ (4)/8/2021

 

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕರು (ಬೋಧಕ) ಗಳಿಗೆ ಫೋರ್‌ಮೆನ್‌ (ಉಳಿದ ಮೂಲ ವ್ರಂದದ) ಹುದ್ದೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
08/06/2022

ಡಿಟಿಇ- ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ (3)/17/2022

 

2022-23 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಭಾರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅರೆಕಾಲಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
07/06/2022

ಡಿಟಿಇ- ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ (3)/11/2022

 

2022-23 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಭಾರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅರೆಕಾಲಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
07/06/2022

ಡಿಟಿಇ/ಎಡಿಎಂಐಓ/ಇಎಸ್‌ಟಿ(3) /12/2022

 

 

2022 20ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಭಾರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಲೆಕಾಲಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ  ಬಗ್ಗೆ,

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಉಳಿದ ಮೂಲ ವೃಂದ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ಕಾರ್ಯಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು(ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್‌ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್‌) ಗಳಿಗೆ ಆಯಾ ವಿಭಾಗಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರು(ಇನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್‌) ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಉಳಿದ ಮೂಲ ವೃಂದ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ಕಾರ್ಯಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು(ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್‌ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್‌) ಗಳಿಗೆ ಆಯಾ ವಿಭಾಗಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರು(ಇನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್‌) ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
31/05/2022

ಡಿಟಿಇ- ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ(4)14/2021

 

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಾರ್ಯಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಿರುವ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ(ಸಿವಿಲ್‌, ಕೆಮಿಕಲ್‌, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್‌ & ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಷನ್‌ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್‌) ಶಿಕ್ಷಕರ( ಇನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್‌) (ಉಳಿದ ಮೂಲ ವೃಂದ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ- ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ) ಮುಂಬಡ್ತಿ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಆಯಾ ಪೋಷಕ ವೃಂದದಲ್ಲಿನ ಅರ್ಹ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಿ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
31/05/2022

ಡಿಟಿಇ/ಎಡಿಎಂಐಓ/ಇಎಸ್‌ಟಿ(10) 2022

 

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳು CAS (ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ನತಿ)ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 27/05/2022  ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ(4)/19/2022

 

01-01-2022 ರಂತೆ ಬೋಧಕರ (ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವಿಭಾಗ) ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

  27/05/2022  ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ(4)/02/2022

 

01-01-2022 ರಂತೆ ಆಫೀಸ್ ಅಟೆಂಡರ್ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

23-05-2022

ಡಿಟಿಇ 16 ಇ.ಎಸ್.ಟಿ(13) 2022

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 01-04-2018 ರಂದು ;ಮತ್ತು ನಂತರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತರಾದ ಎನ್.ಪಿ.ಎಸ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರುಗಳ ವಿವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ.

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

23-05-2022

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐ0ಇಎಸ್‌ಟಿ 10/02/2022

ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಮಂದದವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಪದೋನ್ನತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಮಾನೀಕರಣ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ,

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

20-05-2022

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐ0ಇಎಸ್‌ಟಿ /10/2022

 

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳಿಗೆ ಆರನೇ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ     

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

1. Diploma Guidelines for CAS promotions

2. CAS Polytechnic_ELIGIBILITY CRITERIA IN BRIEF-1 

3. DIPLOMA- API Score Sheet_CAS_1

4. DIPLOMA- API Score Sheet_CAS_2

 

 

20-05-2022 ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓ ಆರ್ ಟಿಐ/1/2022 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ-2005 ರಡಿ 2021-2022ನೇ ಸಾಲಿಗೆ (ದಿನಾಂಕ 01-04-2021 ರಿಂದ 31-03-2022) ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ    

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

18-05-2022 ಡಿಟಿಇ 07 ಜಿಅರ್‌ಟಿ(2) 2022 ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಸಣ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೊಳಪಡುವ ೧೦ ಅನುದಾನಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ೨೦೦೬ ಮತ್ತು ೨೦೧೬ ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಎಐಸಿಟಿಇ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಸುವ ಕುರಿತು     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16/05/2022

ಡಿಟಿಇ 80 ಇಎಸ್‌ಟಿ (7) 2022

 

ಕಛೇರಿ ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ/ಮರುಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06/05/2022

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ (4) /24/2022

 

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಗಾರ ವಿಭಾಗದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸೇವಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಇಂದೀಕರಿಸುವ ಕುರಿತು.

     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06/05/2022

ಡಿಟಿಇ 16 ಇಎಸ್‌ಟಿ (3) 2022

 

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:01/07/2022 ರಿಂದ 30/06/2023 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಯೋ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ ಗ್ರೂಪ್‌-ಎ, ಗ್ರೂಪ್‌-ಬಿ, ಗ್ರೂಪ್‌-ಸಿ, ಗ್ರೂಪ್‌- ಡಿ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರುಗಳ ವಿವರಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ.

 

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27/04/2022

ಡಿಟಿಇ 02 ಇಎಸ್‌ಟಿ (8) 2021

 

ಎಐಸಿಟಿಇ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯವರ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-04-2022

 ಡಿಟಿಇ/ 09/ ಇಎಸ್‌ಟಿ /2/ 2022

ದತ್ತಾಂಶ ನಮೂದು ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ವೃಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಕೋರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25/04/2022

ಡಿಟಿಇ 02 ಇಎಸ್‌ಟಿ (8) 2021

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವಾನಿಯಮಗಳ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20-04-2022 ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ (4) /11/2022 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಹಿರಿಯ ದತ್ತಾಂಶ ನಮೂದು ಸಹಾಯಕ (ಹಿರಿಯ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ) ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20-04-2022

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ (4) /12/2022

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ವೃಂದದ  ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20/04/2022

ಡಿಟಿಇ 06 ಇಎಸ್‌ಟಿ (8) 2022

 

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಲೆ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಂಬಂಧ Service History ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

     

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

13/04/2022

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ (3) /12/2022

 

2022-23 ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2021-22 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ 2,4 ಮತ್ತು 6ನೇ ಸಮ(EVEN) ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ  ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಭಾರಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸಂಖ್ಯಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು.

  LINK  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

04/04/2022

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ (4) /24/2021

 

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ವೃಂದದಿಂದ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.

     

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

07/04/2022

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ (4) /19/2022

 

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಗಾರ ವಿಭಾಗದ ಬೋಧಕರು(ಇನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್‌) ವೃಂದದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್‌ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌( ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್‌ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಮತ್ತುಸಂಯೋಜಿತ ವಿಭಾಗಗಳು) ವಿಭಾಗದ ದಿನಾಂಕ:01/01/2022 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

     

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

01/04/2022

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ (3) /11/2022

 

ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ 2021-22 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಸಮ(EVEN) ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಭಾರಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸಂಖ್ಯಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು.

  LINK  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

01/04/2022

ಡಿಟಿಇ/14/ಇಎಸ್‌ಟಿ (13)/2022

 

 

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:01/07/2022 ರಿಂದ 30/06/2023 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರುಗಳ ವಿವರಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ.

     

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

29/03/2022

ಡಿಟಿಇ 16 ಇಎಸ್‌ಟಿ(5) 2022

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಪೂರ್ಣಕಾಲಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಬಾಕಿ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಕಾಲ ವಿಳಂಬ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

 
   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

16/03/2022

ಡಿಟಿಇ 183 ಇಎಸ್‌ಟಿ(7) 2022

 

ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ತಡೆಯಲು ದೂರು ನಿವಾರಣಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

     

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

10/03/2022

ಡಿಟಿಇ/16/ಇಎಸ್‌ಟಿ(13)/2020-21

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೊಳಪಡುವ ಸರ್ಕಾರಿ/ಅನುದಾನಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ /ಹೊಂದುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಪಿಂಚಣಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

     

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 09/03/2022 ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ (4) /13/2021

ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ದ್ವಿ ದ ಸ ಇಂದ ಪ್ರ ದ ಸ ಹುದ್ದೆಗೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
07/03/2022

ಡಿಟಿಇ/ಎಡಿಎಂ10/ಇಎಸ್‌ಟಿ/9/2022

 

ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ತಾಂತರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ /ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ನಗದು ವಹಿಯಲ್ಲಿ ನಗದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

     

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

04/02/2022

ಸಿಆಸುಇ (ಆಸು)21 ಕತವ 2022

 

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ನಗದು ಘೋಷಣೆ ವಹಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

     

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

05/03/2022

ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ (4) /13/2021

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಿರುವ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ (ಉಳಿದ ಮೂಲ ವೃಂದ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ-ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ) ಮುಂಬಡ್ತಿ ವೈಂದಕ್ಕೆ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ವೂಂದದಲ್ಲಿನ ಅರ್ಹರಿಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಿ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28/02/2022 ಡಿಟಿಇ 55 ಇಎಸ್‌ ಟಿ (7) 2021

ದಿನಾಂಕ:04-03-2022 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿರುವ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ತ್‌ ಅಧಿವೇಶನಗಳ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24/02/2022 ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓ/ಇಎಸ್ ಟಿ 9/13/2022

ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾವಾಗಿ ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23-02-2022 ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓ/ಇಎಸ್ ಟಿ (10)/14/2022 JD-DEPT TECH

ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, [ಗ್ರೂಪ್-ಎ] ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು [ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ] , ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು,  ನಿರ್ದೇಶಕರು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇವರಿಗೆ ಕೆರಿಯರ್‌ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್‌ ಮೆಂಟ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸ್ಥಾನೀಕರಣ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಎ.ಜಿ.ಪಿ. ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಾನೀಕರಣ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17-02-2022 ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓ/ಇಎಸ್ ಟಿ (10)/14/2022 DEPT-TECH EDUCATION

 ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರುಗಳನ್ನು ಇವರುಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿಪದೋನ್ನತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಾನೀಕರಣ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 

  

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15-02-2022 ಇಡಿ 87 ಟಿಪಿಇ 2019

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಗ್ರೇಡ್-2 ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು (ದಿನಾಂಕ:15.05.2019 ರಲ್ಲದ್ದಂತೆ) ಪ್ರಕಟಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15-02-2022 ಎಡಿಎಂಐಓ/ಇಎಸ್ ಟಿ/10/02/2021

ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆ, ಹಾಗೂ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರುಗಳನ್ನು, ಇವರುಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ನತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಾನೀಕರಣ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14-02-2022 ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಒಇಎಸ್‌ ಟಿ(4)/13/2022

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ದತ್ತಾಂಶ ನಮೂದು ಸಹಾಯಕ (ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14/02/2022 ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಒಇಎಸ್‌ ಟಿ(4)/11/2022

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14/02/2022 ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂ ಓಇಎಸ್ ಟಿ(4)/12/2022

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಹಿರಿಯ ದತ್ತಾಂಶ ನಮೂದು ಸಹಾಯಕ (ಹಿರಿಯ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ) ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತದಾರರ ಜಾಗೃತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10-02-2022 ಡಿಟಿಇ/105/ಇಜೆಎಸ್‌/2021

ಏಕೀಕೃತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದೂರು ನಿರ್ವಹಣಾ (Integrated Public Grievance Redressal System)ತಂತ್ರಾಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತಯ

  Link ವೀಕ್ಷಿಸಿ
09-02-2022 ಡಿಟಿಇ 02 ಇಎಸ್‌ ಟಿ (8) 2021 ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶಗಳು     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
08-02-2021   ದಿನಾಂಕ:14-02-2020 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿರುವ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಅಧಿವೇಶನಗಳ ಬಗ್ಗೆ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 09-02-2022 ಡಿಟಿಇ/105/ಇಜೆಎಸ್‌  ಏಕೀಕೃತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದೂರು ನಿರ್ವಹಣಾ (Integrated Public Grievance Redressal System)ತಂತ್ರಾಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತರಬೇತಿ ಕುರಿತು     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29-01-2022 ಡಿಟಿಇ/ಎಡಿಎಂ0/ಇಎಸ್ ಟಿ 14 /110/2021

ಬ್ಯಾಕ್‌ಲಾಗ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29-01-2022 ಡಿಟಿಇ 128 ಇಎಸ್ ಟಿ 7 2021

ಲೇಖನಗಳು/ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆಗಳು/ಚುನಾವಣಾ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿನ ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18-01-2022 ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್.ಟಿ /4/3/2022 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಗ್ರೂಪ್‌-ಡಿ [ಕಛೇರಿ ಸಹಾಯಕರು](office Attender)  ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18-01-2022 ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್.ಟಿ /4/3/2022 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ(ಗ್ರೂಪ್‌-ಬಿ) ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18-01-2022 ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓಇಎಸ್.ಟಿ /4/3/2022

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ(ಗ್ರೂಪ್‌-ಬಿ) ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20-01-2022 ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಓಇಎಸ್.ಟಿ /4/24/2021

ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವರದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ  ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11-01-2022  

ಎಐಸಿಟಿಇ, ನವದೆಹಲಿಯವರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ವಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಮೂನೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05-01-2022 ಡಿಟಿಇ 21 ಇಎಸ್ ಟಿ 8 2021

ಶ್ರೀ. ಎಂ.ಪುಸಾದ್, ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಔರಾದ್ ಇವರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05-01-2022  ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಒ ಇಎಸ್.ಟಿ/4/24/2021

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರುಗಳಿಗೆ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05-01-2022 ಡಿಟಿಇ- ಎಡಿಎಂಒ/ ಇಎಸ್.ಟಿ//1/2022 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೊಳಪಡುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು/ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿನ ಅನಧೀಕೃತ ಗೈರು ಹಾಜರಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   Link ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04-01-2022 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಒ ಇಎಸ್.ಟಿ/4/24/2021 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಿರುವ ಅಧೀಕ್ಷಕರ (ಉಳಿದ ಮೂಲ ವೃಂದ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ) ಮುಂಬಡ್ತಿ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ  ವೃಂದದ ಅರ್ಹರಿಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಿ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
31-12-2022 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಒ ಇಎಸ್.ಟಿ/4/8/2021 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರು (ಬೋಧಕ) ಗಳಿಗೆ ಆಯಾ ವಿಭಾಗಗಳ ಫೋರ್‌ಮನ್ (ಉಳಿದ ಮೂಲ ವೃಂದದ) ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
31-12-2022 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಒ ಇಎಸ್.ಟಿ/4/17/2021 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ದತ್ತಾಂಶ ನಮೂದು ಸಹಾಯಕ(ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು) ಗಳಗೆ ಶೀಘ್ರಅಪಿಗಾರರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
31-12-2021 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಒ ಇಎಸ್.ಟಿ/5/36/2020

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಆರ್. ರಾಘವ, ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು. ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪೂರ್ವಾನ್ವಯವಾಗಿ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು .

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
31-12-2021 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಒ ಇಎಸ್.ಟಿ/4/18/2021

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ದತ್ತಾಂಶ ನಮೂದು ಸಹಾಯಕ(ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು) ಗಳಿಗೆ ಹಿರಿಯ ದತ್ತಾಂಶ ನಮೂದು ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
08-12-2021 ಇಡಿ 20 ಡಿಟಿಇ 2018  

ಎ.ಐ.ಸಿ.ಟಿ.ಇ. ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ/ಖಾಸಗಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅನುದಾನಿತ ಬೋಧಕ ಒಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ (ಉಪನ್ಯಾಸಕರು) ಎ.ಪಿ.ಐ ಅಂಕಗಳ ಆಧಾರಿತ ವೃತ್ತಿ ಪದೋನ್ನತ್ತಿ  (CAS) ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-12-2021  

ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಕಾರರ ಮತ್ತು ಫೋರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-12-2021 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಒ ಇಎಸ್.ಟಿ 5/36/2021

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಆರ್. ರಾಘವ, ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು, ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಿ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-12-2021 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಒ ಇಎಸ್.ಟಿ/4/18/2021

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಿರುವ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಫೋರ್‌ಮನ್(ಉಳಿದ ಮೂಲ ವೃಂದ) ಮುಂಬಡ್ತಿ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಬೋಧಕ ವೃಂದದಲ್ಲಿನ ಅರ್ಹರಿಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಿ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-12-2021 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಒ ಇಎಸ್.ಟಿ/4/18/2021

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಿರುವ ಹಿರಿಯ ದತ್ತಾಂಶ ನಮೂದು ಸಹಾಯಕ (ಉಳಿದ ಮೂಲ ವೃಂದ) ಮುಂಬಡ್ತಿ ವೃಂದಕ್ಕೆ ದತ್ತಾಂಶ ನಮೂದು ಸಹಾಯಕ (ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ) ವೃಂದದಲ್ಲಿನ ಅರ್ಹರಿಗೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಿ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-12-2021 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಒ ಇಎಸ್.ಟಿ/4/17/2021

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಿರುವ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾದರ(ಉಳಿದ ಮೂಲ ವೃಂದ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ) ಮುಂಬಡ್ತಿ ವೃಂದಕ್ಕೆ ದತ್ತಾಂಶ ನಮೂದು ಸಹಾಯಕ (ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ವೃಂದದಲ್ಲಿನ ಅರ್ಹರಿಗೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಿ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23-12-2021 ಡಿಟಿಇ /05/ ಇಎಸ್ ಟಿ 12/ 2021

2020-21ನೇ ಹಾಗೂ 2021 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10-12-2021 ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಂಐಓ ಇಎಸ್ ಟಿ 4 19 2021

ಗ್ರೂಫ್ “ಡಿ” ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15-12-2021 ಇಡಿ 167 ಡಿಟಿಇ 2017

ಹಿಂಬರಹ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17-12-2021 ಡಿಟಿಇ 02 ಇಎಸ್ ಟಿ 8 2021 ಸುತ್ತೋಲೆ ಹಾಗೂ ಅಧಿಸೂಚನೆ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16-12-2021 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಒಇಎಸ್ ಟಿ 3 36 2021

ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ 2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ 1, 3.5 ಮತ್ತು 7ನೇ ಬೆಸ: ಸೆಮಿಸ್ಕರ್‌ಗೆ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16-12-2021 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಒಇಎಸ್ ಟಿ 3 40 2021

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ನ 1, 3 ಮತ್ತು 5 ನೇ ಬೆಸ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ನ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15-12-2021 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಒ ಇಎಸ್.ಟಿ 3/31/2021

2020-21ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ನ 2, 4 ಮತ್ತು 6 ನೇ ಸಮ ಸೆಮಿಸ್ಪರ್‌ನ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15-12-2021 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಒ ಇಎಸ್.ಟಿ 3/22/2021

ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ 2020-21ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ 2, 4, 6 ಮತ್ತು 8ನೇ ಸಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ಗೆ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04-12-2021 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಒ ಇಎಸ್.ಟಿ3/34/2021
2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.
    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06-12-2021 ಡಿಟಿಇ 10 ಇಎಸ್ ಟಿ 1 2021 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಅಧೀನದಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು/ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್/ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಪ್ರಭಾರ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.    

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

03-12-2021 ಡಿಟಿಇ 55 ಇಎಸ್ ಟಿ 7 2021 ದಿನಾಂಕ:13-12-2021 ರಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿರುವ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 04-12-2021  ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಐ0 ಇಎಸ್‌ಟಿ 14 110 2021  ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹಾಗೂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ರಿಕ್ತ ಸ್ಮಾನ ವಹಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತದವರೆಗೆ update ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23-11-2021 ಡಿಟಿಇ 02 ಇಎಸ್ ಟಿ 8 2021 ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ  ದರಗಳ ಪರಿಸ್ಕರಣೆ - ೬ನೇ ಎಐಸಿಟಿಇ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯವರಿಗೆ      ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15-11-2021 ಡಿಟಿಇ 23 ಇಎಸ್ ಟಿ 7 2021 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ನಿಯೋಜನೆ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕ/ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಾಡಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   Link ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30-10-2021 ಡಿಟಿಇ 02 ಇಎಸ್ ಟಿ 8 2021 ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22-10-2021 ಡಿಟಿಇ 02 ಇಎಸ್ ಟಿ 8 2021

ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ಸಾಮಾನ್ಯ ನೇಮಕಾತಿ)ನಿಯಮಗಳು, 1977ರ ನಿಯಮ 9 ರನ್ವಯ ರಾಜ್ಯಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಮಾಡುವ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮತಳ
ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ,

  ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
    ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು/ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಗ್ರೇಡ್-1 ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು (ದಿ:16.05.2019 ರಲ್ಲದ್ದಂತೆ) ಪ್ರಕಟಸುವ ಬಗ್ಗೆ.     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11-10-2021 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಒಇಎಸ್ ಟಿ 4/19/ 2021

ವಿಷಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ(ಕಛೇರಿ ಸೇವಕರು) ವೃಂದದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11-10-2021 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಒಇಎಸ್ ಟಿ 4/13/2021 ಇಲಾಖಾ ಸೇವಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11-10-2021 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಒಇಎಸ್ ಟಿ 3/ 31/ 2021 ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ      ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04-10-2021 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಒಇಎಸ್ ಟಿ (3) 15/ 2021 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ “ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ" ವರ್ಗದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೊರ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಮೇರೆಗೆ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04-10-2021 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಒಇಎಸ್ ಟಿ (3) 15/2021

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ “ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ" ವರ್ಗದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೊರ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಮೇರೆಗೆ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01-10-2021 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಒಇಎಸ್ ಟಿ (3) 40/2021

2021-22 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಬೆಸ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ [Odd Semester] ಗೆ  ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01-10-2021  

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶಗಳು-3

  ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
27-09-2021 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಒಇಎಸ್ ಟಿ (3) 36/2021

2021-22 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಬೆಸ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ [Odd Semester] ಗೆ  ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21-09-2021 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಒಇಎಸ್ ಟಿ( 3) 39/ 2021

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ  ಇಲಾಖೆಯಿಂದ  ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡು  ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮುಖಾಂತರ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ [ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ] ಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಭದ್ರತಾ ಏಜೆನ್ಸಿಯವರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತದ  ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01-09-2021 ಡಿಟಿಇ 55 ಇಎಸ್ ಟಿ 7 2021 ದಿನಾಂಕ:13-09-2021 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿರುವ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಅಧಿವೇಶನಗಳ ಬಗ್ಗೆ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶಗಳು -2

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶಗಳು 1

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30-08-2021 ಬಿಟಿಇ 02 ಇಸಿಎಸ್‌ 2 2021-22

ಆಗಸ್ಟ್ 2021ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ  ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ   ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಕುರಿತು 

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30-08-2021 ಬಿಟಿಇ 02 ಇಸಿಎಸ್‌ 2 2021-22

ಆಗಸ್ಟ್ 2021ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತ್ರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಿವಿಧ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25-08-2021 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಒಇಎಸ್ ಟಿ (3 ) 34/ 2021 2021-22ನೇ ಶಿಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಅತಿಧಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ     

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

25-08-2021

ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಒಇಎಸ್ ಟಿ 3 31/2021

 

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಬೆಸ (Opc) ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಭಾರಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸಂಖ್ಯಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು

 

Link

ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   

2018-19 ಹಾಗೂ 2019-20 ನೇ  ಸಾಲಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ 

 

2018-19

2019-20

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

18-08-2021 ಇಡಿ 110 ಡಿಟಿಇ 2021 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್-ಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರುಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿ/ಸ್ಧಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ     

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

19-08-2021 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ 3/13/2021 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ , ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್  ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಅತಿಧಿ  ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದವರ ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ಮಾಹೇಯ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ      ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅರಕಾಲಿಕ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ    

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

31-07-2021  ಡಿಟಿಇ 22 ಇಎಸ್ ಟಿ 7/ 2021 ನಿಯೋಜನೆ ಮೇರೆಗೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ -2  0.4    ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
31-07-2021 ಡಿಟಿಇ 02 ಇಎಸ್ ಟಿ 8 2021 2016ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಯುಜಿಸಿ/ಐಸಿಎಆರ್/ಎಐಸಿಟಿಇ/ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿನ  ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ತತ್ಸಮನ ವೃಂದದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಕುರಿತು       ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30-07-2021 ಡಿಟಿಇ 22 ಇಎಸ್ ಟಿ 7 2021 ನಿಯೋಜನೆ ಮೇರೆಗೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ  1.2   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-07-2021 ಡಿಟಿಇ 160 ಸಿಡಿಸಿ (2) 2021 ಎನ್‌ಐ‌ಟಿ‌ಟಿ‌ಟಿ‌ಆರ್ ಚೆನ್ನೈ ನಲ್ಲಿ  ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಆನ್ ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಪಟ್ಟಿ. 0.4   ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
30-07-2021 ಡಿಟಿಇ 20 ಇಎಸ್ ಟಿ 8 2021 ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ / ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು   ಬೋಧಕ ವರ್ಗದವರ ಹುದ್ದೆ  ಸ್ಥಳಾಂತರ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ  0.6   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29-07-2021 ಡಿಟಿಇ 08 ಇಎಸ್ ಟಿ 8 2021 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ  JTS ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ  ಬೋಧಕ ವರ್ಗದವರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ  12   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29-07-2021 ಡಿಟಿಇ/ಎಡಿಎಂಐಓ/ಇಎಸ್.ಟಿ[8]2/2021

ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ

     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29-07-2021 ಡಿಟಿಇ 20 ಇಎಸ್ ಟಿ 8 2021

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ  ಬೋಧಕ ವರ್ಗದವರ ಹುದ್ದೆ  ಸ್ಥಳಾಂತರ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದೇಶ  

5.4   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29-07-2021 ಡಿಟಿಇ 20 ಇಎಸ್ ಟಿ 8 2021

ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಬೋಧಕ ವರ್ಗದವರ ಹುದ್ದೆ  ಸ್ಥಳಾಂತರ ಬಿಡುಗಡೆ  ಆದೇಶ 

9.3   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29-07-2021 ಡಿಟಿಇ 08 ಇಎಸ್ ಟಿ 8 2021

2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ  ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್  ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ  ಬೋಧಕ ವರ್ಗದವರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ 

1.9   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   

ಸರ್ಕಾರಿ  ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ  ಪರಿಷ್ಕೃತ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ ಪಟ್ಟಿ

4.2   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   

ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಟ್ಟಿ -ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ ಗಳ ವಿವರ  

0.5  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

24-07-2021 ಡಿಟಿಇ 08 ಇಎಸ್ ಟಿ 8/ 2021

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬೋಧಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ -ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆ

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 23-07-2021 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಒಇಎಸ್ ಟಿ(12) 3/ 2021

ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21-07-2021 ಡಿಟಿಇ 08 ಇಎಸ್ ಟಿ 8 /2021

2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಇಲಾಖೆಯ ಬೋಧಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಧ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ

20  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

16-07-2021 ಡಿಟಿಇ 2 ಇಎಸ್ ಟಿ 8 2021 ಕೆ ಸಿ ಎಸ್ ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ 14 ಆಫ್ 1990(ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ)     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16-07-2021 ಡಿಟಿಇ 2 ಇಎಸ್ ಟಿ 8 2021 ಅಧಿಸೂಚನೆ (ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ)ತಿದ್ದುಪಡಿ ನಿಯಮ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16-07-2021 ಡಿಟಿಇ 2 ಇಎಸ್ ಟಿ 8 2021

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಆದ್ಯತಾ ಸೂಚಿ ಪಟ್ಟಿಯ ಕುರಿತು ಇರುವ ನಿಯಮ/ಆದೇಶ/ ಮಾರ್ಗ ಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಕೋಡೀಕರಿಸಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17-07-2021 ಡಿಟಿಇ 08 ಇಎಸ್ ಟಿ 8 2021

ಇಲಾಖೆ ಅಧೀನದ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು, ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್  ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ವಲಯವಾರು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

4.4   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16-07-2021 ಡಿಟಿಇ 08 ಇಎಸ್ ಟಿ 8 2021

2021-22 ಸಾಲಿನ ಬೋಧಕ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆ 

2.2    ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 16-07-2021 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಒಇಎಸ್ ಟಿ (4)/24/ 2021

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಿರುವ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಕುರಿತು

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16-07-2021 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಒಇಎಸ್ ಟಿ  14/73/ 2021

ಅತಿ ಜರೂರು -ಅನುದಾನಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.1   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
08-07-2021 ಇಡಿ 114 ಡಿಟಿಇ 2019

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು /ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು  ಗ್ರೇಡ್-1 ವೃಂದದ ಪರಿಷ್ರ್ಕುತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ  ಜೇಷ್ಟತಾ  ಪಟ್ಟಿ 

1.6   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12-07-2021 ಡಿಟಿಇ 02 ಇಎಸ್ ಟಿ 8 2021 ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ನೌಕರರಿಗೆ ಶಿಶುಪಾಲನಾ ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ  0.2   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
09-07-2021 ಡಿಟಿಇ/ 05/ ಇಎಸ್ ಟಿ (12)/ 2021 ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರುಗಳ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣ ವರದಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಕುರಿತು      ವೀಕ್ಷಿಸಿ
07-07-2021 ಡಿಟಿಇ 20 ಇಎಸ್ ಟಿ (9) 2020

ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಟ್ಟಿ2 -2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬೋಧಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ

2.7   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06-07-2021 ಡಿಟಿಇ 20 ಇಎಸ್ ಟಿ (9) 2020 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಡಿಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್/ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಬೋಧಕ ಹಾಗೂ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ.     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05-07-2021 ಡಿಟಿಇ 08 ಇಎಸ್ ಟಿ (8) 2021

ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಟ್ಟಿ -2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬೋಧಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ

1.1   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01-07-2021 ಡಿಟಿಇ 08 ಇಎಸ್ ಟಿ (8) 2021 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬೋಧಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ  1.5   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01-07-2021 ಡಿಟಿಇ 9 ಇಎಸ್ ಟಿ (6) 2020 Typist Posting Order    

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

29-06-2021 ಇಡಿ 137 ಡಿಟಿಇ 2020 Amendment to Regulation of Transfer of Teaching Staff of DTE    

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

28-06-2021 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಒಇಎಸ್ ಟಿ 14 61  2021 ಅನುದಾನಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್/ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ      ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28-06-2021 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಒಇಎಸ್ ಟಿ (4)/19/ 2021 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ (ಸಹಾಯಕರು) ನೌಕರರ ಜ್ಯೇಷ್ಥತೆ ಪಟ್ಟಿ    

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

24-06-2021 ಡಿಟಿಇ/09/ ಇಎಸ್ ಟಿ (6) 2019 2020-21ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಸಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್(even semester) ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.    

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

24-06-2021 ಡಿಟಿಇ /09/ ಇಎಸ್ ಟಿ (6) 2019 ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಮೂಲಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ "ದತ್ತಾಂಶ ನಮೂದು ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.    

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

24-05-2021 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಒಇಎಸ್ ಟಿ 3 17-21
ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಿರುವ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಹಿರಿಯ ದತ್ತಾಂಶ ನಮೂದು ಸಹಾಯಕ[ಕಿರಿಯ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ] ಮತ್ತು ದತ್ತಾಂಶ ನಮೂದು ಸಹಾಯಕ [ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ] ವ್ರಂದದಿಂದ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ದತ್ತಾಂಶ ನಮೂದು ಸಹಾಯಕ[ಹಿರಿಯ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ] ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ದತ್ತಾಂಶ ನಮೂದು ಸಹಾಯಕ[ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ] ವ್ರಂದದಿಂದ ಭತಿ‍್ ಮಾಡಲು ಅಹ‍ ತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಕುರಿತು.
 
    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
07-6-2021 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಒಇಎಸ್ ಟಿ (8)/ 8/ 2021 ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಟ್ಟಿ-ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಎಐಸಿಟಿಇ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ Student Faculty Ratio (SFR) ರಂತ ಬೋಧಕ (ಉಪನ್ಯಾಸಕ) ರನ್ನು ಹುದ್ದೆ ಸಹಿತ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು Online Counselling 4.7   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10-06-2021 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಒಇಎಸ್ ಟಿ (8)/ 8/ 2021 ಅಂತಿಮ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಟ್ಟಿ-ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಐಸಿಟಿಇ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯ  Student Faculty Ratio (SFR) ರಂತ ಬೋಧಕ (ಉಪನ್ಯಾಸಕ) ರನ್ನು ಹುದ್ದೆ ಸಹಿತ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು Online Counselling 4.7   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
07/06/2021 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಒಇಎಸ್ ಟಿ (8)/8/ 2021 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಎಐಸಿಟಿಇ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ Student Faculty Ratio (SFR) ರಂತ ಬೋಧಕ (ಉಪನ್ಯಾಸಕ) ರನ್ನು ಹುದ್ದೆ ಸಹಿತ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು Online Counselling ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 1.9   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
07/06/2021 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಒಇಎಸ್ ಟಿ (8)/ 8/ 2021 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಐಸಿಟಿಇ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ Student Faculty Ratio (SFR) ರಂತ ಬೋಧಕ (ಉಪನ್ಯಾಸಕ) ರನ್ನು ಹುದ್ದೆ ಸಹಿತ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು Online Counselling ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25-05-2021 ಇಡಿ 80 ಡಿಟಿಇ 2021 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 01.07.2021ರಿಂದ 30.06.2022ರವರೆಗೆ ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ `ಗ್ರೂಪ್-ಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01-05-2021

ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಒಇಎಸ್ ಟಿ (8)/ 8/ 2021

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾದ, ಭರ್ತಿಯಾದ ಮತ್ತು ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-04-2021

ಡಿಟಿಇ /10/ಇಎಸ್ ಟಿ (1) /2021

ಕೋವಿಡ್ -19  ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ/ಅನುದಾನಿತ/ಖಾಸಗಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್/ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ /ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ  ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ 0.2   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22-04-2021 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಒಇಎಸ್ ಟಿ (4)/ 13/ 2021 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಿರುವ  ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಕುರಿತು     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01-03-2021 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/22/ಮಾಹಕಾ/2021
RTI 2005 ರ ಅನುಸಾರ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ RTI ಸೆಕ್ಷನ್ 4(1)A ಮತ್ತು B ಸೂಚಿಪಟ್ಟಿ ಯನ್ನು ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 
0.1   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29-03-2021 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಒಇಎಸ್ ಟಿ (8)/ 2/ 2021
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಆದ್ಯತಾ ಸೂಚಿ ಪಟ್ಟಿಯ ಕುರಿತು ಇರುವ ನಿಯಮ/ಆದೇಶ/ ಮಾರ್ಗ ಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಕೋಡೀಕರಿಸಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 
    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20-03-2021 2021ಡಿ‌ಟಿ‌ಈ 21 ಆರ್‌ಟಿ‌ಐ 2021
2021ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿನಿಯಮ 2005ರಡಿ ದಿನಾಂಕ 1-4-2020 ರಿಂದ 31-03-2021ರವರೆಗಿನ ಮಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಕಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 
    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22-03-2021 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಒಇಎಸ್ ಟಿ (8)/ 2/ 2021
ಅಧಿಸೂಚನೆ
    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22-03-2021 DPAR 15 2021Service 2021
ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ವಿರುದ್ದದ ಅನಾಮಧೇಯ (anonymous) ದುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ 
    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22-03-2021 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಒಇಎಸ್ ಟಿ (8)/ 2/ 2021
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಸೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ನಾಮಾನಿರ್ದಿಶನಗಳನ್ನು  ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18-03-2021 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಒಇಎಸ್ ಟಿ (3)/ 12/ 2021
2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್  ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 
    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18-03-2021 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಒಇಎಸ್ ಟಿ (3)/ 12/ 2021
2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 
0.3   ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
18-03-2021 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಒಇಎಸ್ ಟಿ 7/ 22/ 2022
2020ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 01-07-2020 ರಿಂದ 30-06-2021 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಳಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರುಗಳ ವಿವರಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ
    ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
17-03-2021 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಒಇಎಸ್ ಟಿ (3)/ 10/ 2021
2020-21ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರಿಕಾಲಿಕ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕಾರ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
    ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
10/03/2021 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಒಇಎಸ್ ಟಿ/ (3)/ 2/ 2021
2020-21ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ‍್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.
    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02-03/2021 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಒಇಎಸ್ ಟಿ (3)/ 10/ 2021
2020-21ನೇ ಶ್ಯೆಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರೆಕಾಲೆಕ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ 
    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02-03-2021 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಒಇಎಸ್ ಟಿ (3)/ 8/ 2021
ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದ ಸಂಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ/ ಪಹರೆಗಾರರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 
    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26-02-2021 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಒಇಎಸ್ ಟಿ 8/ 8/ 2021
ಸಾರ್ವರ್ತ್ರಿಕ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಂಬಂಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಲೆ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂಧಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ
    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23-02-2021 ಡಿಟಿಇ 55 ಇಎಸ್ ಟಿ 7 2020- 21
ದಿನಾಂಕ 04-03-2021ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿರುವ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಮತ್ತು ಪರಿಷತ್ತು ಅಧಿವೇಶನಗಳ ಬಗ್ಗೆ
    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24-02-2021 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಒಇಎಸ್ ಟಿ 3/ 2/ 2021
2020-21 ನೇ ಸಾಕ್ಲಿಗೆ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ
    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22-02-2021 ಡಿಟಿಇ 22 ಇಎಸ್ ಟಿ 7 2020
01-07-2021 ರಿಂದ 30-06-2022 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಯೋ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ, ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಅಧಿಕಾರಿ / ನೌಕರರುಗಳ  ವಿವರ
    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20-02-2021 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಒಇಎಸ್ ಟಿ 5 27/ 2020
ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರುಗಳಿಗೆ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ
    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15-02-2021 ಡಿಟಿಇ 16 ಇಎಸ್ ಟಿ 13 2020 -21
ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಡಿಯಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ/ಅನುದಾನಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು/ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ/ಹೊಂದುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಸಂಬಂಧ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 
  LINK ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15-02-2021 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಒಇಎಸ್ ಟಿ 8/8/ 2020-21 ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಂಬಂಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಲೆ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15-02-2021 ಡಿಟಿಇ 01 ಇಎಸ್ ಟಿ 3 2019 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15-02-2021 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಒಇಎಸ್ ಟಿ 5 27/ 2020 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಿರುವ ಆಧೀಕ್ಷಕರ [ಉಳಿದ ಮೂಲ ವೃಂದ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ] ಮುಂಬಡ್ತಿ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಶೀಘ್ರಲಿಗಾರರ ವೃಂದದ ಅರ್ಹರಿಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಬಡ್ತಿ
ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಳ ಆದ್ಯತೆ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು.
    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28-01-2021 ಆ ಇ  7(ಇ) ಸೇನಿಸೇ 2020  2021 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅವಧಿಗೆ ಗಳಿಕೆ ರಜೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯರ್ಪಿಸಿ ನಗದೀಕರಣ ಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನಿಯತಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ      ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29-01-2021 ಇಡಿ 137 ಡಿಟಿಇ 2020 ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ನಿಯಮಗಳು 2021      ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04-01-2021 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಒಇಎಸ್ ಟಿ 8/2/ 2021 ಕೆ ಸಿ ಎಸ್ ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ        ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05-02-2021 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಒಇಎಸ್ ಟಿ 4(b) 15/ 2020 ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಅನುದಾನಿತ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ತಮಗೆ ಅನುದಾನ ಪೊರ್ವಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸೇವಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04-01-2021 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಒಇಎಸ್ ಟಿ 8/2/ 2021 ಕೆ ಸಿ ಎಸ್ ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ   14 ಆಫ್ 1990     

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

29-01-2021 ಡಿಟಿಇ 04 ಇಎಸ್ ಟಿ 17 2021  2001 ರ ನಂತರ ವೇತನಾನುದಾನಕ್ಕೆ, ಒಳಪಟ್ಟ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುದಾನರಹಿತ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸೇವಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯದೇ ಇರುವ ಬೋಧಕ ವರ್ಗದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ    

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

21-10-2021 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಒಇಎಸ್ ಟಿ (3)/ 34/ 2020

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳಾದ ಖಾಯಂ ಪೂವ‍್ ಸೇವಾವಧಿ, ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಅವಧಿ, ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ, ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತ ವೇತನ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ ಸ್ಥಗಿತ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

01-02-2021 ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌-ಇಎಸ್‌ಟಿ(6)/49/2020

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 2008ನೇ ಸಲಿನಿಂದ 2018ನೇ ಸಲಿನವರೆಗೆ ವರ್ಷವಾರು ಗುತ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ 

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

21-01-2021 ಡಿಟಿಇ 55 ಇಎಸ್ ಟಿ 7 2021

ದಿನಾಂಕ 28-01-2021ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿರುವ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಮತ್ತು ಪರಿಷತ್ತು ಅಧಿವೇಶನಗಳ ಬಗ್ಗೆ

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

21-01-2021 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಒಇಎಸ್ ಟಿ (3)/ 42/ 2020

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದ ಸಂಸ್ಡೆಗಳಲ್ಲಿ "ಗ್ರೋಪ್-ಡಿ" ವರ್ಗದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೊರ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಮೇರೆಗೆ ಪಡೆಯುವ bagge

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

15-01-2021 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಂಒಇಎಸ್ ಟಿ2ಬಿ /22/ 2020

2020-21ನೇ ಶ್ಯೇಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

04-01-2021  ಡಿಟಿಇ 07 ಎಮ್‌ಎಸ್‌ಸಿ 2020 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಹಾಗೂ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವೇತನ ಪಾವತಿ ಕುರಿತು     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16-12-2020 ಡಿಟಿಇ 175 ಎಮ್‌ಎಸ್‌ಸಿ 2017 ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಧ್ವಜ ದಿನಾಚರಣೆ 2020ನೇ ಸಾಲಿನ ನಾಂಕೇತಿಕ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಧ್ವಜಗಳ ವಿತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ     

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

23-12-2020 ಡಿಟಿಇ 01 ಇಎಸ್ ಟಿ (9)  2020-21 ಕಂಡಿಕೆ 4(9)ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ      ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23-12-2020 ಡಿಟಿಇ 02 ಇಎಸ್ ಟಿ (9) 2020-21 ಕೋವಿಡ್-19ರ ಸೋಂಕು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರುಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18-12-2020 ಡಿಟಿಇ/01/ಎಮ್‌ಎಸ್‌ಸಿ(2)/2020

ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಹಾಜರಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.1   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02-11-2020 ಡಿಟಿಇ 55 ಇಎಸ್ ಟಿ 7 2020-21

ದಿನಾಂಕ 07-12-೨೦೨೦ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿರುವ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು ಅಧಿವೇಶನಗಳ ಬಗ್ಗೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26-11-2020 ಡಿಟಿಇ 62 ಇಎಸ್ ಟಿ (6) 2016

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 2008ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ  2018ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ವರ್ಷವಾರು ಗುತ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ    ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಅದಾರದ  ಮೇಲೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ  ಬಗ್ಗೆ

     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26-11-2020 ಡಿಟಿಇ 01 ಇಎಸ್ ಟಿ (3)  2019 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ  ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು  ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ      ವಿಸ್ಕ್ಷಿಸಿ
30-10-2020 ಡಿಟಿಇ 07 ಎಮ್‌ಎಸ್‌ಸಿ 2020 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಆದೀನದಲ್ಲಿ ಗರುವ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶ್ಕ್ಷನ ಸಂಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಅದಾರದ ಮುಖಾಂತರ ನೇಮಕಾತಿಯಾದ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗ ಹಾಜರಾತಿ ವಹಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23-11-2020 ಡಿಟಿಇ 39 ಇಎಸ್ ಟಿ (5)  2019 ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರ ದ ಸ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಕಚೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10-11-2020 ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ(1A)/58/2020 ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತ್ಯೋಜಿಸಿರುವ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ನೇಮಕಾತಿ / ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡಿ ಘಟನೋತ್ತರ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ  0.1   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13-11-2020 ಡಿಟಿಇ 20ಡಿಟಿಇ(7)/2020-21 ಕೋವಿಡ್-19 Task Force team ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.1   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
07-11-2020 ಡಿಟಿಇ ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ(2B)/8/2020

ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.6   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05-11-2020 ಡಿಟಿಇ 15 ಇಎಸ್ ಟಿ (1ಬಿ) 2020 

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ 7ನೇ  AICTE ವೇತನ ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ    

0.24   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05-11-2020 ಡಿಟಿಇ-ADMI0SCH1/5/2020

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ SC/ST ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾವತಿಸಿರುವ ಶುಲ್ಕಗಳ ವಿವರವನ್ನು ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸದೆ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ

0.49   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04-11-2020 ಡಿಟಿಇ/02/ಡಿಟಿಇ(9)/2020-21

ಇಲಾಖೆಗಳು ಫಲಾನುಭವಿ ಆಧಾರಿತ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಇ-ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಯ DBT platform ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

0.3   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04-11-2020 ಡಿಟಿಇ/02/ಡಿಟಿಇ(9)/2020-21 KCSR(general Recruitment)(Amendment)Rules 2020 0.2   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 06-10-2020  ಡಿಟಿಇ 07 ಎಮ್‌ಎಸ್‌ಸಿ 2020 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಹಾಗೂ ಆದೀನ ಸಂಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇರೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವೇತನ ಪಾವತಿ ಕುರಿತು  0.08   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 06-10-2020  ಡಿಟಿಇ 252 ಡಿಟಿಇ(7) 2018-19 ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ೨೦೨೦ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಗಧಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿ / ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮೂದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.   0.5   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 06-10-2020  ಡಿಟಿಇ /62/ಡಿಟಿಇ(6) 2016 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 2008 ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2018 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ವರ್ಷವಾರು ಗುತ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ  0.16   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22-09-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/ಇಎಸ್‌ಟಿ(1B) /2020-21 ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ 7 ನೇ AICTE ವೇತನ ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.5   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21-09-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/ಇಎಸ್‌ಟಿ(9) /2020-21 ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಮತ್ತು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   0.15   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19-09-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/ಇಎಸ್‌ಟಿ(9) /2020-21 ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   0.3   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21-09-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/ಇಎಸ್‌ಟಿ(9) /2020-21 ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಸೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   0.3   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21-09-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /15/ಇಎಸ್‌ಟಿ(1)B /2020 ME/Phd ಪದವಿ ಪಡೆದ ಭೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ AICTE 7 ನೇ ವೇತನ  ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ  0.5   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16-09-2020 ಡಿಟಿಇ 16 ಡಿಟಿಇ 4A(2) 2020

ಅನುದಾನಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್/ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬೋಧಕೇತರ ವೃಂದದ ವಿವಿಧ  ರೀತಿಯ ಬಡ್ತಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ  ಬಗ್ಗೆ 

0.4   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15-09-2020 ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ2B/8/2020

ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ 

0.23   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05-09-2020 ಡಿಟಿಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ5/15/2020

ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ 

0.1   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02-09-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/ಇಎಸ್‌ಟಿ(9)A /2020-21  

KCSR(General Recruitment)Rules,1977 , ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು ಕರಡು ಅಧಿಸೂಚನೆ

0.3   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02-09-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/ಡಿಟಿಇ(9)A /2020-21 

ಕೆಲವು ದೇಶಗಳ Bidders ರಿಂದ ಖರೀದಿ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು

1.0   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02-09-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/ಇಎಸ್‌ಟಿ(9)A /2020-21  ಸರಕು ಮತ್ತು ಸಲಕರಣೆಗಳ ಖರೀದಿ-ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಗಳ ಬಳಕೆ 0.4   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02-09-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/ಇಎಸ್‌ಟಿ(9)A /2020-21 

Covid-19 ಮಹಾಮಾರಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಟಾನದಲ್ಲಿ ಸಡಿಲಿಕೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.3   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 02-09-2020    ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /09/ಇಎಸ್‌ಟಿ(1)A /2019-20  

ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ವೃಂದದ  ಪರಿಷ್ಕೃತ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ

0.5   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28-08-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /33/RIP(1) /2016 MLC ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಹೊರಟ್ಟಿ ,ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ -577 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ  0.1   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28-08-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/15/ಇಎಸ್ ಟಿ(1) ಬಿ /2020

AICTE ಪರಿಶ್ರ್ಕುತ 7 ನೇ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

0.1   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24-08-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ(2B)/8/2020 ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ 0.03   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17-08-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ(7)/22/2020 ವಯೋನಿವೃತ್ತರಾಗಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ / ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 0.01   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21-08-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /62/ಇಎಸ್‌ಟಿ(6) /2016 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.03   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18-08-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /21/ಇಎಸ್‌ಟಿ(7) /2020-21  ಸರ್ಕಾರಿ/ಅನುದಾನಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು/ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್/ಜೆ‌ಟಿ‌ಎಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗದೆ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ 0.09   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14-08-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /05/ಇಎಸ್‌ಟಿ(9) /2020-21 ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 0.01   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14-08-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ ಎಡಿಎಮ್‌ಐಓಇಎಸ್‌ಟಿ(2B)/2/2020 ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ 0.07   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12-08-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/62/ಇಎಸ್‌ಟಿ(6) 2016 ಇಲಾಖೆಯ ಖಾಯಂ ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ ನೌಕರರ ಮಾಹಿತಿ /ದಾಖಲಾತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.098   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06-08-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/01/ಇಎಸ್‌ಟಿ(3)/2019 ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.1   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-07-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/09/ಇಎಸ್‌ಟಿ(1ಬಿ)/2020 ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ 7 ನೇ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.13   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20-03-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 04 ಇಎಸ್ ಟಿ/2(B)/ 2019-20 ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.18   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 30-06-2020  ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/02/REC /2019-20 ಸಂಸ್ಥೆಯ ಖರ್ಚು-ವೆಚ್ಚ ಮಾಹೆವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   0.14   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 30-06-2020  ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಇಎಸ್ ಟಿ(9) 2020-21 ಕೆ‌ಸಿ‌ಎಸ್‌ಆರ್ ನಿಯಮಾವಳಿ 2006 ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕರಡು   0.9   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30-06-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/01/ಇಎಸ್‌ಟಿ(3) /2019 ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ಹುದ್ದೆ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಮೇರೆಗೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ  0.12   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19-06-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/59/ಇಎಸ್ ಟಿ(1)A /2013 ಆಯುಕ್ತರು, ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಎಂದು ಮರು ಪದನಾಮೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.45   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19-06-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/138/ಇಎಸ್ ಟಿ(7) /2019-20 30-06-2021 ಕ್ಕೆ ವಯೋ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 0.35   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19-06-2020  ಕಾತಾಶಿಆ/01/ಆಆಶಾ/2020-21  ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಆಯುಕ್ತರ ಹುದ್ದೆಯ ಪ್ರಭಾರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ   0.074   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16-06-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/02/ಇಎಸ್ಟಿ (6)2020

ಗ್ರೂಪ್ -ಡಿ  ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ

2.2   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17-06-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/16/ಇಎಸ್ ಟಿ (8)ಸಿ ವೈವೆ2020

ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ಮರುಪಾವತಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ 

0.32   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10-06-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/08/RIP(1)/2029 31-12-2020 ಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಂತೆ 6 ತಿಂಗಳಿಗೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ AG ವರದಿಯ ಕಂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುಸರಣಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 0.16   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-05-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/11/ಇಎಸ್ ಟಿ(9)/2019-20 2019-20 ನೇ  ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.1   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04-06-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/66/RTI 2019

RTI 2019-20 ರ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

0.07   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-05-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/06/RTI/2020  ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ / ಅನುದಾನಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್/ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳು ಆರ್‌ಟಿ‌ಐ 4(1)A ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಗೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.6   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-05-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/06/RTI/2020

ಕೇಂದ್ರ  ಕಚೇರಿಯಪ್ರತಿ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ RTI 4(1) A ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.6   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11-03-2020 ಸಿ ಆ ಸು ಇ 05 ತೆ ಎ ಇ 2019

ಗ್ರೂಪ್ ಎ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಯನ್ನು ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.4   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18-05-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/14/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(1)ಎ/ 2019-20 

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವೃಂದದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ 

1.1   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14-05-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/13/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(1)ಎ/ 2019-20 

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ವೃಂದದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ 

1.22   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18-05-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/9/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(1)ಎ/ 2019-20 

ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ  ವೃಂದದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ 

0.74   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23-03-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /04/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(2B) 2019 ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ 0.09   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 02-05-2020  ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /357/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(7) 2019

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿ / ಸಿಬ್ಬಂಧಿಗಳು ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಗುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.6   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22-04-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /357/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(7) 2019 ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ 23-04-2020 ರಿಂದ ಹಾಜರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ    0.1   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18-04-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /357/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(7) 2019 ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು  ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕ  0.07   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23-03-2020 ಇಡಿ 139 ಯು ಎನ್ ಐ 2020 Covid- 19 ವೈರಸ್ ಸೋಂಕು ತಡೆಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಗಳಲ್ಲಿನ ಭೋಧಕರು ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಜೆ ಘೋಷಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.1   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 16-03-2020  ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /04/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(2B) 2019 ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ 0.07   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16-03-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /04/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(2B) 2019

ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ 0.07   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16-03-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /04/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(2B) 2019

ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ 0.07   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13-03-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /357/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(7) 2019-20

CORONA Virus (COVID-19) ಹರಡುವ ಸಂಭವವಿರುವುದರಿಂದ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 0.07   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13-03-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ2(B) 2019-20

ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ವೇತನ ಭತ್ಯೆ ಯನ್ನು ಭರಿಸಲು ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 0.07   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10-03-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /11/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2019-20

2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿ ಕಳುಹಿಸುವ ಕುರಿತು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಹಂತದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 2.6   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10-03-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /30/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(1)A 2019

ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ  1.5   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11-03-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /30/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(1)A 2019

ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ  0.2   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10-03-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /04/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ2 (B) 2019

ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ 0.07   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05-03-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /04/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(3) 2019

ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ 0.07   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04-03-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 03 ಸಿ‌ಡಿ‌ಸಿ (1) 2019-20

2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 0.07   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04-03-2020

ಡಿಟಿಇ 66/ಮಾ ಹ ಕಾ 2019

ಆರ್‌ಟಿ‌ಐ 2005 ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 0.07   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28-02-2020

ಡಿಟಿಇ 60 ಇಎಸ್ ಟಿ (3) 2019

ದಿನಾಂಕ 01-01-2020 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಗಣಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಾಲೆ, ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ಇಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ವಿಭಾಗದ (ಫಿಟ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಫೌಂಡ್ರಿ) ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಂಯೋಜಿತ ಅಂತಿಮ ವರಿಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.  0.1   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02-03-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /235/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ 7 2018-19

02-03-2020 ರಿಂದ 31-03-2020 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು ಅಧಿವೇಶನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ  0.1   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29-02-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /235/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ 7 2018-19

02-03-2020 ರಿಂದ ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು ಅಧಿವೇಶನಗಳ ಬಗ್ಗೆ  0.1   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29-02-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /06/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (5) 2017-18

ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ  0.1   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26-02-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /14/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (5) 2017-18

ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ  0.1   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28-02-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /04/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (3) 2018

ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.1   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26-02-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /04/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (3) 2018

ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ  0.1   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15-02-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /04/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ2 (B) 2018

ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ  0.1   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19-02-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /60/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (3)/ 2019

ಸರ್ಕಾರಿ ಗಣಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಾಲೆ ,ಕೆ‌ಜಿ‌ಎಫ್ ನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ  0.1   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19-02-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /05/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (3) 2017

ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ  0.1   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17-02-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /06/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (5) 2019

ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ  0.1   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
07-02-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /10/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (2)A/ 2019

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ  0.1   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13-02-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /30/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (1)A/ 2019-20

ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವರದಿ ಮಾಡಿರುವವರಿಗೆ ಪರಿಷ್ರ್ಕುತ ವೇತನ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.1   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11-02-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /235/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ 7 2018-19

LA /LS ಅಧಿವೇಶನಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ / ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.1   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11-02-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /03/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ 9 2019

ಕಛೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.1   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06-02-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (9) 2019

ಕೆಸಿಎಸ್ಆರ್ ನಿಯಮ ಅಧಿಸೂಚನೆ  0.1   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04-01-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /175/ಎಮ್‌ಎಸ್‌ಸಿ 2017

ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆ ಧ್ವಜ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ನಿಧಿಯನ್ನು ರವಾನಿಸಲು  0.1   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05-02-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /62/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (6) 2016

ಪಿಂಚಣಿ ಕೆಸಿಎಸ್ಆರ್ 247 (ಎ) ಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅರ್ಹತಾ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ  0.1   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
03-02-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /8/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (1)a 2019-20

ADO ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ  0.1   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28-01-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /04/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ 2(B) 2019

ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ  0.1   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10-01-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (9) 2019

ಕೆ‌ಸಿ‌ಎಸ್‌ಆರ್ 1957 ನಿಯಮ ಅಧಿಸೂಚನೆ  0.1   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16-01-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /04/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ 2(B) 2019

ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ  0.1   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15-01-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 55 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (10) 2019 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅನುದಾನಿತ ಸಂಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಭೋದನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೊರ್ಸುಗಳ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ದೂರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಪಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ  0.1   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20-12-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 180 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (7)2019 2020 ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಮಿಂಚಿನ ನೋಂದಣಿ ಬಗ್ಗೆ  0.1   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
31-12-2019

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /30/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(1) 2019

ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ / ಪಿ‌ಆರ್‌ಓ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಿ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಲಾದ ಬಗ್ಗೆ  0.9   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02-01-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /11/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ 1 2019

ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಗ್ರೇಡ್-2 ಹುದ್ದೆಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ / ಸಲಹೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ  0.92   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26-12-2019

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /10/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ 1A 2019

ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು/ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಗ್ರೇಡ್-1 ಹುದ್ದೆಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ / ಸಲಹೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ  0.82   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20-12-2019

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /180/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ 7 2019

ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣೆ ಸಂಬಂಧ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ  0.1   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21-12-2019

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /62/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(6) 2019

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಂಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಸೇವೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ/ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.22   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-11-2019

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /04/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ 2B 2019

ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ  0.07   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11-12-2019

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/50/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(10)2019

ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ ನೌಕರರ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.07   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02-12-2019

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /34/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ 4(A)(1) 2019

ಅನುದಾನಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪದೋನ್ನತಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.08   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30-11-2019

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /17/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ 10 2019

ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ (ನಾನ್-ಇಂಜಿ ) ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ  0.8   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30-11-2019

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /03/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ9 2019

ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಕುರಿತು  0.07   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28-11-2019

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/ಎಮ್‌ಎಸ್‌ಸಿ 2018

ಇ -ಪ್ರೋಕ್ಯುರ್ ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಸೇವೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಗ್ರೂಪ್ -ಡಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.23   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04-11-2019

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /138/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (7 )2019

01-07-2020 ರಿಂದ 30-06-2021 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಯೋ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ, ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಅಧಿಕಾರಿ / ನೌಕರರ ವಿವರ  0.65   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20-11-2019

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /13/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ 10 2019-20

ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ  0.78   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22-11-2019

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /12/ಎಮ್‌ಎಸ್‌ಸಿ 2018

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಮುಖ್ಯ / ಸಹಾಯಕ ಅಡುಗೆಯವರ ಸೇವಾ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು  0.4   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19-11-2019

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /02/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ9 2019

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಸೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕುರಿತು  0.45   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22-11-2019

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /03/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ9 2019

ಕಛೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಕುರಿತು  0.07   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19-11-2019

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /03/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ9 (B) 2019

ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಕುರಿತು  0.08   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 11-11-2019

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /10/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ2(A) 2019

Lecturers-Engineering and Science ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ  11.8   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 11-11-2019

 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /10/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ2(A) 2019

Lecturers-Non-Engineering ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ  1.8   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28-11-2019

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /14/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (6) 2019

Typist ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ  0.73   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
07-11-2019

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /59/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(6) 2019

ಇಲಾಖೆಯ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ವೃಂದದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ  0.2   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06-11-2019

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /132/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(7) 2019

ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವ ಕಿರುಕುಳ ತಡೆಯಲು ದೂರು ನಿವಾರಣಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.23   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25-10-2019   ಖಜಾನೆ-2 ರಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ವ ಮರುಪಾವತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.3   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05-11-2019

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /03/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2019

ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.07   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
31-10-2019

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /05/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (5) 2019

ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಜಾತಿ ಸಿಂಧುತ್ವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.08   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
31-10-2019

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /30/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (1) A2019-20

ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ /ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಧಿಕಾರಿ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹುದ್ದೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ದಾಖಲಾತಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.08   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25-10-2019

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /10/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (5) 2019-20

ಕಚೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ  0.9   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25-10-2019

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /7/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (1)A 2019-20

ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ /ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಧಿಕಾರಿ ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ  0.98   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 24-10-2019   ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಾಯಾನುದಾನ ವೇತನ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಖಜಾನೆ-2 ರ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.3   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 24-10-2019   ಖಜಾನೆ-2 ರಲ್ಲಿ ವೇತನ ಮತ್ತು ವೇತನ ಭತ್ಯೆ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಕುರಿತು  0.3   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22-10-2019

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /20/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (5) 2019-20

SDA ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ  0.82   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22-10-2019

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /20/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (5) 2019-20

FDA ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ  0.95   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21-10-2019

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 180 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ 7 2019-20

ಪದವೀಧರರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.2   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11-09-2019

ಸಿಆಸು ಇ 147 ಇಆಇ 2019

ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಬಾಕಿ ವೇತನ HRMS ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 0.2   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22-10-2019

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /20/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (5) 2019-20

Stenographer ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ  0.86   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22-10-2019

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 86/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ 7 2017

ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ್ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವ ಲ್ಯೆಗಿಂಕ ಕಿರುಕುಳ ತಡೆಯಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ದೂರು ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರಿಕ ದೂರು ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.23   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22-10-2019

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 24/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ4 (A3) 2019-20

ಅನುದಾನಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ / ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹಾಗೂ ಬೋಧಕೇತರ ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆಗಲ್ಲಿ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬಡ್ತಿಯಿಂದ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ  0.3   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21-10-2019

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 24/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ4 (A3) 2019-20

ಅನುದಾನಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ / ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹಾಗೂ ಬೋಧಕೇತರ ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ  0.34   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16-10-2019

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 180/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (7) 2019-20

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತದಾರರ ದಿನಾಚರಣೆ ಬಗ್ಗೆ  0.08   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ /ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿರುದ್ದ ಅನಾಮಧೇಯ ದೂರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ  0.08   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26-09-2019

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /8/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (1)A 2019-20

ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ  0.87   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19-09-2019

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /17/ಮಾಹಕಾ 2019

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ರಡಿ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗುವ ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ  0.32   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
03-09-2019

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ2 (B) 2019-20

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ / ಜೆ‌ಟಿ‌ಎಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅರೆಕಾಲಿಕ / ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ  0.34   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
31-08-2019

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /04/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ2 (B) 2019-20

HK ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ HKRDB ಕಲಬುರ್ಗಿ ವತಿಯಿಂದ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ  0.3   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05-08-2019

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /08/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (6) 2019

ಕಛೇರಿ ಸಹಾಯಕ ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ  0.24   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05-08-2019

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /09/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (6) 2019

ಹಿರಿಯ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ  0.89   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20-08-2019

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /7/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (1) 2019-20

ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ / ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ  0.87   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13-08-2019

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /04/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ2 (B) 2019

ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ  0.08   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14-08-2019

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /10/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (3) 2019

ಕಾರ್ಯಾಗಾರರ ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆದೇಶ  0.78   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
08-08-2019

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /10/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (5) 2019

ಕಚೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ  0.98   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02-08-2019

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /11/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (5) 2019

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ  1.12   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
03-08-2019

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /07/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (3) 2019

ಕಾರ್ಯಾಗಾರರ ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ  1.3   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02-07-2019

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /14/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (6) 2019

ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ  1.2   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30-07-2019

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /02/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (9) 2019

ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 0071 ಅಡಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ / ತಪ್ಪಾಗಿ ಜಮೆಯಾಗಿರುವ ಎನ್‌ಪಿ‌ಎಸ್ ವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ  0.4   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
31-07-2019

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /04/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ2 (B) 2019-20

ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.09   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25-07-2019

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /24/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ 4(B)(3) 2018

ಮೀಸಲಾತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ನೌಕರರಿಗೆ ತತ್ಪರಿಣಾಮವಾದ ಜೇಷ್ಟತೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಅಧಿನಿಯಮ 2017 ರನ್ವಯ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ  0.23   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24-07-2019

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /10/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (2)A 2019

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ವೃಂದದ (ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ) ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ  6.2   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24-07-2019

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /10/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (2)A 2019

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ವೃಂದದ (ನಾನ್-ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ) ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ  2.1   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22-07-2019

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /23/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (1)A/ 2019-20

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇಲ್ಲಿನ ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಯ ಪ್ರಭಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ  0.2   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04-07-2019

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /08/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (6) 2019

ಆಫೀಸ್ ಅಟ್ಟೆಂಡರ್ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04-07-2019

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /09/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (6) 2019

ಸೀನಿಯರ್ ಟೈಪಿಸ್ಟ್ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
03-07-2019

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /07/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (3) 2019

ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
03-07-2019

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /07/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (3) 2019

ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
03-07-2019

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /20/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (5) 2019

ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
03-07-2019

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /83/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ 4(B) 2012/13 ಭಾಗ 2

ಅನುದಾನಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅನುದಾನಪೂರ್ವದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ವೇತನ ನಿಗದಿಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29-06-2019

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /48/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (7) 2018-2019

ಜಿ‌ಪಿ‌ಟಿ ಮೊಸಳೆಹೊಸಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಜಿ‌ಪಿ‌ಡಬಲ್ಯು ಹೊಳೆನರಸೀಪುರಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜನೆ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29-06-2019

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /291/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (7) 2018-2019

ಜಿ‌ಪಿ‌ಟಿ ಶಿರಾಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜನೆ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-06-2019

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /06/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (1)A 2018-2019 (ಭಾಗ)

ಇಡಿ 98 ಟಿ‌ಪಿ‌ಇ 2018,ದಿನಾಂಕ 27-06-2019 ರ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಅನ್ವಯ ಮರುಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24-06-2019

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /06/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (1)A 2018-2019 (ಭಾಗ)

ಇಡಿ 098 ಟಿ‌ಪಿ‌ಇ 2018,ದಿನಾಂಕ 06-06-2019 ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18-06-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /20/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ1 (A) / 2018-2019 ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಶ್ರೀ ಬಿ ಕೆ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಕರಣದಂತೆ ಮರುಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವೇತನ ಪಾವತಿ ಕುರಿತು     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13-06-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /131/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ2 (B) / 2018-2019 ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅರೆ ಕಾಲಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಭರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06-06-2019

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (9) 2019

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿವಿಧ ಮುಂಗಡಗಳ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
07-06-2019

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /06/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (1) A 2018-2019

ಮೀಸಲಾತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮರುಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
03-06-2019

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /02/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (9) 2019

ಎನ್‌ಪಿ‌ಎಸ್ ಗೆ ಒಳಪಡುವ ನೌಕರರು ವಜಾ ಆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೌಕರರ ಖಾತೆಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28-05-2019   ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಇ -ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಂ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ-ಅತಿ ಜರೂರು     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14-05-2019

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /24/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ4 (B)3 2018

ಅನುದಾನಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು / ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಬೋಧಕ ವೃಂದಾದ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ  0.1   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
03-05-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (9) / 2019 ಇ-ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ,ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಇವರ ನೇಮಕ  0.1   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24-04-2019 ಅಇ 15 ಟಿ‌ಎ‌ಆರ್ 2019 31-03-2010 ಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಎನ್‌ಪಿ‌ಎಸ್ ನೌಕರರ ವೇತನದಿಂದ ಕಟಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಎನ್‌ಪಿ‌ಎಸ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.1   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11-04-2019 ಖನಿ/ಆಶಾ-3/ಖII-74/14-15 ಖಜಾನೆ-2: ಡಿ.ಎಸ್.ಸಿ ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕುರಿತು ಸೂಚನೆಗಳು  0.2   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23-04-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (9) / 2019 ಗ್ರೂಪ್ A ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿ ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಧಾಖಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.2   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ಅನುದಾನಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ / ಪಾಲಿಕೆಕ್ನಿಕ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮಹಿಳಾ ನೌಕರರಿಗೆ ಪ್ರಸೂತಿ ರಜೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.1   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12-04-2019   ಶ್ರೀ ಬಿ ಜಯರಾಜು, ಪ್ರಾಂಶಪಾಲರು , ಗ್ರೇಡ್ 2, ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಇವರನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಕುರಿತು  0.1   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30-03-2019 ಇಡಿ 93 ಟಿಪಿ ಇ 2016 ಟಿಪ್ಪು ಶಾಹಿದ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (ಅನುದಾನಿತ) ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೀಡಿರುವ ವೇತನಾನುದಾನವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ  0.3   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12-04-2019 ಡಿ‌ಟಿಇ 55 ಇ ಎಸ್ ಟಿ (7) 2018-2019 2019-20 ರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ "ಎ" ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ  0.6   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05-04-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 02 ಮಾಹಕಾ2019 RTI 2005 ರ ನಿಯಮ 4(1)A ರನ್ವಯ ಕಡತಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ -ತುರ್ತು  0.2   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05-04-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಮಾಹಕಾ 2019 RTI 2005 ರ ಅನುಸಾರ 01-04-18 ರಿಂದ 31-03-2019 ವರೆಗಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.2   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05-04-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 02 ಮಾಹಕಾ 2019 RTI 2005 ರ ಅನುಸಾರ 2018-2019 ನೇ ಸಾಲಿನೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 4(1) ಎ ಮತ್ತು 4(1) ಬಿ ಸೂಚಿ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.2   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16-03-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (9) / 2018 ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಹಬ್ಬದ ಮುಂಗಡದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.3   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16-03-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (9) / 2018 ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ ಬಡ್ತಿಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ನಿಯತಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.4   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15-03-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /195/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (9) / 2018-2019 2018-2019ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ  0.4   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11-03-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /195/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (9) / 2018-2019 2018-2019ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಕುರಿತು  0.8   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06-03-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /6/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (1) / 2018-2019(ಭಾಗ ) ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ (ಸಿ) ಸಂಖ್ಯೆ 764/2918 ರಲ್ಲಿನ ಐ ಎ ಸಂಖ್ಯೆ 36981/2019 ರಲ್ಲಿ ದಿ : 01-03-2019 ರಂದು ನೀಡಿದ ಆದೇಶವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.4   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05-03-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /77/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (10) / 2018 ಅರೆ ಕಾಲಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಭತ್ಯೆ ಭರಿಸಲು ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ  0.3   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02-03-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /06/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ /(1)A 2018-2019 ವೃಂದ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಮರು ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿರುವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ  0.1   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01-03-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /101/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (6) / 2018 ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಗಳ ಭತ್ಯೆ ಭರಿಸಲು ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ  0.4   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16-02-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /134/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ /(8)B/ವೈ ವೆ / 2018 ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ಮರುಪಾವತಿಯ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಮೇಲುರುಜುವಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ  0.6   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01-03-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /06/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ /(1)A 2018-2019 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಗ್ರೇಡ್ -2 (ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ /ನಾನ್ -ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್) ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡಿ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ  0.4   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01-03-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /06/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ /(1)A 2018-2019 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಗ್ರೇಡ್ -1 (ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ /ನಾನ್ -ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್) ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡಿ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ  0.6   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01-03-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /06/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ /(1)A 2018-2019 ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡಿ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ  0.5   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28-02-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /05/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ /(1)A 2018-2019, ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ /(5) 2018-2019 ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಿವಿಲ್ ಅಪೀಲು ಸಂ :2368/2011 ಪ್ರಕರಣದನ್ವಯ ಹಿಂಬಡ್ತಿಗೊಳಗಾದ ಅಧಿಕಾರಿ /ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗಳನ್ನು ಅವರು ಹಿಂದೆ ಧಾರಣ ಮಾಡಿದ ವೃಂದಗಳಿಗೆ ಮರು ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು  0.5   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25-02-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /02/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ /(9) 2018 ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯ ಮೂಲದಿಂದ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ  0.4   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25-02-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ /(3) 2018 ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚದ ಮರುಪಾವತಿ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಪಾವತಿಸಬಹುದಾದ ಅರ್ಹತಾ ಮೊತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ  0.5   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25-02-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /13/ಮಾ ಹ ಕಾ 2016 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮದನ್ವಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ / ಸಹಾಯಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಯವರ ನೇಮಕದ ಬಗ್ಗೆ  0.1   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23-02-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /131/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ2(B) /7 2018-2019 ಅರೆಕಾಲಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಬರಿಸಲು ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ  0.3   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12-02-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /236/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ / (7) 2018 ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರು / ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ ಸದಸ್ಯರುಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಅಹ್ವಾನಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.4   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06-02-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /20/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (1) A/ 2018-2019 ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅಪೀಲು ಸಂ.2368 / 2011 ಬಿ ಕೆ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ತೀರ್ಪನ್ನು ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಹಿಂಬಡ್ತಿ /ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡಲಾಗಿರುವವರಿಗೆ ವೇತನವನ್ನು ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.5   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29-12-18 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /86 /ಇಎಸ್‌ಟಿ (7 )2017 ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನುಸ್ಥಾನ ಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.1   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10-01-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /195 /ಇಎಸ್‌ಟಿ (7 )2018-2019 ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ತಡೆ ತರಬೇತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ  0.2   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
08-01-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /128 /ಇಎಸ್‌ಟಿ 4 (ಬಿ )2012-13 ಬ್ಯಾಕ್ ಲಾಗ್ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ರೋಸ್ಟರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ರಿಕ್ತ ಸ್ಥಾನಗಳ ರಿಜಿಸ್ಟರನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.3   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 10-04-2024 12:05 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080