ಕಟ್ಟಡ

ದಿನಾಂಕ 
ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ 
ವಿಷಯ  ಗಾತ್ರ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29-05-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/05/BLD/2020

2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 11 ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.14 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29-05-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/19/BLD/2017

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.16 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05-03-2020 dtek 10 BLD 2017 ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು / ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ /JTS ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಚತೆ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ  0.07 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12-02-2020 dtek 33 BLD 2011 ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ  0.09 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
07-01-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 30 ಬಿ‌ಎಲ್‌ಡಿ 2019 ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಉಪಾಹಾರ ಗೃಹಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ  0.2 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14-11-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 15 ಬಿ‌ಎಲ್‌ಡಿ 2019 ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ಕಟ್ಟಡ ಗಳ ಹಸ್ತಾಂತರ ಬಗ್ಗೆ  0.87 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
07-11-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 10 ಬಿ‌ಎಲ್‌ಡಿ 2019 SCSP /TSP ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.63 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28-10-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 19 ಬಿ‌ಎಲ್‌ಡಿ 2019 ನಬಾರ್ಡ್ ನ ಆರ್ ಐ ಡಿ ಎಫ್ -25 ರಡಿಯಲ್ಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸವಿವರ ಯೋಜನಾ ವರದಿ (ಡಿ ಪಿ ಆರ್) ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  3.09 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30-08-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 19 ಬಿ‌ಎಲ್‌ಡಿ 2017 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಘೋಷಣೆಯಂತೆ 22 ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ  0.54 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
20-07-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 33 ಬಿ‌ಎಲ್‌ಡಿ 2018 ಆರ್ ಐ ಡಿ ಎಫ್ -25 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಜಮೀನು ಲಭ್ಯತೆಯ ದೃಡೀಕರಣದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ  0.88 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29-06-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 26 ಬಿ‌ಎಲ್‌ಡಿ 2013 KRIDL ನಿರ್ಮಾಣ ಏಜೆನ್ಸಿ ವತಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಭೌತಿಕ ವರದಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ  0.05 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-06-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 19 ಬಿ‌ಎಲ್‌ಡಿ 2019 ನಬಾರ್ಡ್ ನ ಆರ್ ಐ ಡಿ ಎಫ್ -25 ರಡಿಯಲ್ಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸವಿವರ ಯೋಜನಾ ವರದಿ (ಡಿ ಪಿ ಆರ್) ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  1.04 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21-06-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 19 ಬಿ‌ಎಲ್‌ಡಿ 2019 ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬೀದರ್, ಅಥಣಿ, ಕಾರಟಗಿ, ಹಿರಿಯೂರು, ಬೀಳಗಿ, ಕೆ‌ಜಿ‌ಎಫ್ ಮತ್ತು ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ  0.75 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
06-06-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 12 ಬಿ‌ಎಲ್‌ಡಿ 2019 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು /ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ AICTE ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.06 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21-03-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 36 ಬಿ‌ಎಲ್‌ಡಿ 2016 ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಜಮೀನನ್ನು ಅರಣ್ಯೇತರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿರುವ / ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ  0.22 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14-02-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 19 ಬಿ‌ಎಲ್‌ಡಿ 2018 ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ / ಯೋಜನೆ ವೆಚ್ಚ ರೂ 25 ಕೋಟಿ ಮೀರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ / ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಬಗ್ಗೆ  0.16 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
02-02-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 33 ಬಿ‌ಎಲ್‌ಡಿ 2015 2019ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಲೋಕಸಭಾ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ  0.15 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
23-01-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಬಿ‌ಎಲ್‌ಡಿ 2018 KRIDL ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಹಿಸಲಾದ  ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ  0.55 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18-01-2019 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 13 ಬಿ‌ಎಲ್‌ಡಿ 2018 ಎಸ್‌ಸಿ‌ಪಿ/ಟಿ‌ಎಸ್‌ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ  0.08 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 30-05-2020 03:47 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin