ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಇಲಾಖಾ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು

 

 

 

ದಿನಾಂಕ 

ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ 

ವಿಷಯ

ಗಾತ್ರ 

google form link

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

14-06-2021 DTE 01 CDC(2)/2021 NITTTR  ಚೆನ್ನೈ ದಿನಾಂಕ 21-06-2021 ರಿಂದ June ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ FDPOM-20 ರಿಂದ FDPOM-27  ಆನ್ ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕಾದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ  ಪಟ್ಟಿ 0.5   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10-06-2021 DTE-ADMI0ACM2/77/2021 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ITI /PUC  ಉತ್ತೀರ್ಣ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 2 ನೇ ವರ್ಷ ಡಿಪ್ಲೊಮಾಗೆ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮುಖಾಂತರ ಖಾಸಗಿ ಸಂಜೆ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗೆ ಪ್ರವೇಶಾಧಿಸೂಚನೆ 2.8   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10-06-2021 DTE-ADMI0ACM2/77/2021 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ITI /PUC  ಉತ್ತೀರ್ಣ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 2 ನೇ ವರ್ಷ ಡಿಪ್ಲೊಮಾಗೆ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ/ಅನುದಾನಿತ  ಸಂಜೆ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗೆ ಪ್ರವೇಶಾಧಿಸೂಚನೆ 4.7   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
08-06-2021 DTE-ADMI0ACM2/76/2021 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 08 ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 0.7   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
07-6-2021 DTE/ADMI0/EST(8)/8/2021 ಪರಿಷ್ಕೃತ  ಪಟ್ಟಿ- ತಾಂತ್ರಿಕ  ಶಿಕ್ಷಣ  ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿನ  ಸರ್ಕಾರಿ  ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್  ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ  ಎಐಸಿಟಿಇ  ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ Student Faculty Ratio (SFR) ರಂತೆ   ಬೋಧಕ (ಉಪನ್ಯಾಸಕ) ರನ್ನು ಹುದ್ದೆ ಸಹಿತ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು Online Counselling 4.7   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10-06-2021 DTE/ADMI0/EST(8)/8/2021 ಅಂತಿಮ  ಪರಿಷ್ಕೃತ  ಪಟ್ಟಿ - ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ  ಇಲಾಖೆಯ  ಅಧೀನದಲ್ಲಿನ   ಸರ್ಕಾರಿ  ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್  ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ  ಎಐಸಿಟಿಇ  ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯ  Student Faculty Ratio (SFR) ರಂತೆ ಬೋಧಕ (ಉಪನ್ಯಾಸಕ) ರನ್ನು ಹುದ್ದೆ ಸಹಿತ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು Online Counselling 4.7   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
08-06-2021 DTE 1 CDC(2)/2021  ಸರ್ಕಾರಿ/ಅನುದಾನಿತ  ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು /ಹಿರಿಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ AICTE-NITTTR  ಆನ್ ಲೈನ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ 0.5 Link ವೀಕ್ಷಿಸಿ
07-06-2021 DTE 1 CDC(2)/2021

ಅನುದಾನಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕ ವರ್ಗದವರ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

0.2   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
07/06/2021 DTE/ADMI0/EST(8)/8/2021

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಎಐಸಿಟಿಇ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ Student Faculty Ratio (SFR) ರಂತ ಬೋಧಕ (ಉಪನ್ಯಾಸಕ) ರನ್ನು ಹುದ್ದೆ ಸಹಿತ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು Online Counselling ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

1.9   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
07/06/2021 DTE/ADMI0/EST(8)/8/2021

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಐಸಿಟಿಇ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ Student Faculty Ratio (SFR) ರಂತ ಬೋಧಕ (ಉಪನ್ಯಾಸಕ) ರನ್ನು ಹುದ್ದೆ ಸಹಿತ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು Online Counselling ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 1.8   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05-06-2021 DTE 03 CDC(1) 2019-20 16-06-2021 ರಿಂದ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ NBA-Criteria 5 ಸಂಬಂಧಿತ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಕಾರ್ಯದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ - 1.3   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05-06-2021 DTE 03 CDC(1) 2019-20 2021-22  ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಆಯ್ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗಳಿಗೆ NBA  ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ  3.1   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
03-06-2021 DTE 03 CDC(1) 2019-20 2021-22  ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗಳಿಗೆ NBA  ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ  5.3   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
31-05-2021 DTE 01 CDC(2)/2021 ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಹರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಯಲ್ಲಿ ATAL ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ  ನಡೆಸುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ  0.3   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
      


 ಇಲಾಖಾ ನಿರ್ದೇಶಿಕೆ -2021 0.6   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
03-06-2021 DTE-ADMI0STAT 05/2020 ಇಲಾಖಾ ನಿರ್ದೇಶಿಕೆ-2021  ಸುತ್ತೋಲೆ 0.1   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-05-2021 DTE-01 CDC(2)/2021 NITTTR  ಚೆನ್ನೈ ದಿನಾಂಕ 17-05-2021 ರಿಂದ June ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ FDPOM-11 ರಿಂದ FDPOM-27  ಆನ್ ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕಾದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಪಟ್ಟಿ 0.8   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25-05-2021 ED 80 DTE 2021 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 01.07.2021ರಿಂದ 30.06.2022ರವರೆಗೆ ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ `ಗ್ರೂಪ್-ಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21-05-2021 DTE 01 CDC(2)/2021 ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಬಾಗಲಕೋಟೆ  AICTE-ISTE ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ  ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡಿರುವವರ  ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಪಟ್ಟಿ 0.4   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ಐಐಟಿ ಬಾಂಬೆ ಸ್ಪೋಕನ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ  “ಇ ಟ್ಯೂಟರ್”  ಮೂಲಕ ಬೋಧಕವರ್ಗ  ಮತ್ತು  ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    Universal Human values Handout 0.4   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11-05-2021   NITTTR  ಚೆನ್ನೈ ದಿನಾಂಕ 17-05-2021 ರಿಂದ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ FDPOM-03 ರಿಂದ FDPOM-10  ಆನ್ ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕಾದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಪಟ್ಟಿ 0.6   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12-05-2021 DTE03 cdc(1) 2019-20 2020-21 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಆಯ್ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗಳಿಗೆ NBA ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ  0.05   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11-05-2021 DTE 03 CDC(1) 2019-20 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಆಯ್ದ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗಳಿಗೆ NBA ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ 1.8   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10-05-2021 DTE 03 CDC(1) 2019-20 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2 ನೇ ವರ್ಷದ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗಳಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಗಳ (ಕರಡು) ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಡೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 0.2 Link ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   

2 ನೇ ವರ್ಷದ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಗಳ (ಕರಡು)

5.5   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05-05-2021  

NITTTR  ಚೆನ್ನೈ 10-05-2021 ರಿಂದ ನಡೆಸುವ FDPOM-01 & 02 ಆನ್ ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕಾದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಪಟ್ಟಿ

0.1   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01-05-2021

DTE 03 LRDC 2020-21

COVID -19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸೋಂಕು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಮುಂಜಾಗೃತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ದಿನಾಂಕ:27-04-2021 ರಿಂದ ದಿನಾಂಕ:12-05-2021ರವರೆಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ / ಆನುದಾನಿತ / ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳ ಬೋಧಕ ವೃಂದದವರು ಆನ್ ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಫಾರಂಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಗತಿ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು

    View
01-05-2021

ಡಿಟಿಇ/ADMIOEST8/08/2021

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾದ, ಭರ್ತಿಯಾದ ಮತ್ತು ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ     View
27-04-2021

DTE/10/EST(1)/2021

2021-22 ನೇ ಕೋವಿಡ್-19 ರ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ/ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ / ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ / ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು.     View
27-04-2021

DTE/03 CDC(1)/2019-20

2020-21 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಿಂದ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ (LMS)ಕಲಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ 1.7   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-04-2021

BTE 01 ECS3 2021

2021 ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜರುಗುವ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
     

All practical exams of all polytechnics scheduled for 27th April and up to 3rd May are postponed until further orders

Diploma theory exams scheduled from 3rd May are postponed during lockdown and until further orders.

     
22 -04-2021  DTECDC0 CDC(2)

NITTTR,ಚೆನ್ನೈ ಇವರಿಂದ ಮೇ -ಜೂನ್ 2021 ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಆನ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ/ಅನುದಾನಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್/ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ  

0.5 Link  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
22-04-2021 DTE-ADMI0EST(4)/13/2021

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಿರುವ  ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಕುರಿತು

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22-04-2021 BTE02 ECS(3) 2021

2021 ರ ಎಪ್ರಿಲ್‌ / ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜರಗುವ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   

AICTE-ISTE ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - Earthquake Resistant Design-ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

1.2   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21-04-2021 DTE 03 CDC (1) 2021

ಬಳಕೆ ಕನ್ನಡ -೧ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಿಂಚನ -೧ ಕಾರ್ಯ ಪುಸ್ತಕ   ಬಗ್ಗೆ

0.4   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 19-04-2021  BTE02 ECS(3) 2021

2009-10, 2010-11 ಮತ್ತು 2011-12 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸುಗಳಿಗೆ 1 ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ಹಾಗೂ 2011-12, 2012-13, 2013-14 ಮತ್ತು 2014-15 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮುಖಾಂತರ 2 ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ಐ.ಟಿ.ಐ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19-04-2021 BTE 05 EAP 2020 2020-21 ಎಪ್ರಿಲ್‌ / ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜರುಗಬೇಕಾದ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮುಂದೂಡಿದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16-04-2021 BTE 01 ECS(3) 2021 2021 ರ ಎಪ್ರಿಲ್‌ / ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜರಗುವ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಿ ಮರುನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16-04-2021 DTE 03 CDC(1) 2019-20 ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹಾಗೂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ LMS ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಂಟೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ   0.5   ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
08-04-2021 ಬಿಟಿಇ 02 ಇಬಿಎಲ್‌ (3) 2021 ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಟಿಎ/ಡಿಎ ಸಂಭಾವನೆ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ಎಕ್ಷೆಲ್‌ ಕಡತ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    All practical exams of polytechnics scheduled for 15th and 16th April are postponed.         
    All practical exams of all polytechnics scheduled upto 12/04/2021 are postponed. 13th and 14th April are General Holidays.      
07-04-2021  DTE-CDC0CDC2 /37 /2021 
ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಬಾಗಲಕೋಟೆ  AICTE-ISTE ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ  ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡಿರುವವರ  ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಪಟ್ಟಿ
0.6    ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
   
ಇಂದು ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ
ಹಾಗೂ ಇಂದು ಮತ್ತು ನಾಳೆ ನಡೆಯುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು 19/04/2021 ಮತ್ತು 20/04/2021ರೆಂದು ನಡೆಯುವುದು

ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು
 
     
07-04-2021 BTE03 ECS(1) 2021
2021ರ ಏಪ್ರಿಲ್ / ಮೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 
    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29-03-2021 DTE CDC0LRDC/3/2021
ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆಗೆ ಕುರಿತಂತೆ ವಿಶೇಷ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಕ್ಯೆಗೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು 
    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
07-04-2021  
ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನವೆಂಬರ್ 2020 ಮಾಹೆಯರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 2021 ರ ಮಾಹೇಯವರೆಗೆ ಮೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದೇಶ 
    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06-04-2021 DTE 03 CDC(1) 2019-20
ಕಲಿಕಾ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (LMS) ಸಂಬಂಧ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಂದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳನ್ನು ಪಠ್ಯ ವಿಷಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (Content Development) ಮಾಡವ ಸಲುವಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು 
    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05-04-2021 CTE 16 DVP 2020
ಎಸ್.ಜೆ.ಪಿ.ಎನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ನಿದಾಸೋಶಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಎ.ಐ.ಶಿ.ಟಿ.ಇಯ ಮಾನ್ಯತೆ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಟೆಕ್ ಮರುನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  
    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01-03-2021 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/22/ಮಾಹಕಾ/2021
RTI 2005 ರ ಅನುಸಾರ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ RTI ಸೆಕ್ಷನ್ 4(1)A ಮತ್ತು B ಸೂಚಿಪಟ್ಟಿ ಯನ್ನು ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 
0.1   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01-04-2021 BTE 03 EPS 2021
2020ರ ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ (ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳನ್ನು ಇತರೆ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವುದು ) ಕುರಿತು 
    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01-04-2021  
Hands on Training Course on Blockchain Technology application Development by NIELIT
0.8   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29-03-2021 DTE ADMI0 est8/2/2021
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಆದ್ಯತಾ ಸೂಚಿ ಪಟ್ಟಿಯ ಕುರಿತು ಇರುವ ನಿಯಮ/ಆದೇಶ/ ಮಾರ್ಗ ಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಕೋಡೀಕರಿಸಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 
    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29-03-2021 BTE 29 EFS 2020
ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸರ್ಕಾರಿ/ಅನುದಾನಿತ/ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮತ್ತು ಗಣಿ ಶಾಲೆಗಳು 2021ರ ಮಾರ್ಚ್/ಏಪ್ರಿಲ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಲೇಖನ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ
    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23-03-2021 DTE CDC0CDC1/14/2021
ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನ್ಯತಾ ಮಂಡಳಿ ನವದೆಹಲಿ ಇವರಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ 
    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26-03-2021 BTE 05 EAP 2020
2021 ಏಪ್ರಿಲ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ದಂಡ ಶುಲ್ಕ ರೂ 2000/- ಹಾಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 03/04/2021ರವರೆಗೆ ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 
    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23-03-2021 DTE-CDC0CDC2/52/2021
2021-22ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ  ಪಡೆಯಲು   ಬಯಸುವ   ಅನುದಾನಿತ  ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ / ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಬೋಧನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
  Link  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20-03-2021 2021ಡಿ‌ಟಿ‌ಈ 21 ಆರ್‌ಟಿ‌ಐ 2021
2021ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿನಿಯಮ 2005ರಡಿ ದಿನಾಂಕ 1-4-2020 ರಿಂದ 31-03-2021ರವರೆಗಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಕಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 
    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22-03-2021 DTE ADMIO EST8/2/2021
ಅಧಿಸೂಚನೆ
    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22-03-2021 DPAR 15 2021Service 2021
ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ವಿರುದ್ದದ ಅನಾಮಧೇಯ (anonymous) ದೂರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ 
    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22-03-2021 DTE ADMIO EST8/2/2021
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಸೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ನಾಮಾನಿರ್ದೆಶನಗಳನ್ನು  ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22-03-2021 BTE 05 EAP 2020
2021ರ ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜರುಗುವ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 
    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20-03-2021 DTE-CDC0CDC2/
ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಇಲ್ಲಿ AICTE-ISTE ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸುವ ಆನ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 
7.2   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18-03-2021 DTE-ADM0EST(3)/12/2021
2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್  ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 
    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18-03-2021 DTE-ADM0EST(3)/12/2021
2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 
0.3   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18-03-2021 DTE ADMIOEST7/22/2020
2020ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 01-07-2020 ರಿಂದ 30-06-2021 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರುಗಳ ವಿವರಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ
    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17-03-2021 DTE ADMIOEST3/10/2021
2020-21ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   
Information on scholarship from e Governance and Social welfare Department
    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15-03-2021 DTE-CDC0CDC2/52/2021
2021-22ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ  ಪಡೆಯಲು   ಬಯಸುವ    ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ / ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಬೋಧನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
  Link ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15-03-2021 DTE CDC)0LRDC/4/2020
2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ "44ನೇ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು  ಅಂತರ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾಕೊಟ" ವನ್ನು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ "ನೀವೇ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ" ತಾಂತ್ರಿಕ ವಸ್ತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ರದ್ದು ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 
    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15-03-2021 DTE 02 DVP1 2020
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ AICTE ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯಲು Digital Signature Certificate (DSC) ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 
    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15-03-2021 DTE 02 DVP1 2020
2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್/ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಭತ್ಯೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ
    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15-03-2021 DTE ADMIOEST3/13/2021
2020-21ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ  ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕಾರ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕುರಿತು
    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
09-03-2021  DTE-CDC0 CDC2/38/2021 
ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು / ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ Microsoft-NASSCOM ಜಂಟಿ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೋಂದಾಯಿಸುವ  ಬಗ್ಗೆ 
2.2   Link ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12-03-2021 DTE NSS Activities 02 2019-21
ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಯ ಕುರಿತು
    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04/03/2021 DTE/11/STR/2020-21
ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ದೇಶಿಕೆ -2021  ಅನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ  ಬೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ​ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10/03/2021 DTE/ADMIOEST/3/2/2021
2020-21ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ‍್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.
    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06-03-2021 BTE/05/EAP/2020
ಮಾರ್ಚ್/ಏಪ್ರಿಲ್ 2021ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ದಂಡ ಶುಲ್ಕದೊಡನೆ ಪರಿಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿವರ ಮತ್ತು ಪಾವತಿಸಿದ ಚಲನ್ ಪ್ರತಿ ಕಳುಹಿಸುವ ಕುರಿತು.
    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
03-03-2021  
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ICT ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ-ಏಪ್ರಿಲ್ 2021   ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು 
12   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02-03/2021 DTE ADMIOEST3/10/2021
2020-21ನೇ ಶ್ಯೆಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರೆಕಾಲೆಕ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ 
    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04-03-2021 DTECDC0CDC1/8/2021
2020-21 ಸಾಲಿನಿಂದ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿರುವ C-20 Diploma in Mining & Mine Surverying ಪತ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ
    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02-03-2021 DTE ADMIOEST3/8/2021
ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದ ಸಂಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ/ ಪಹರೆಗಾರರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 
    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02-03-2021 DTE-ADMI0ACM2/69/2021
2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ತರಗತಿಗಳ  ಮರು ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಲಾದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 
0.9   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   
2021-22ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ  ಪಡೆಯಲು   ಬಯಸುವ    ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ / ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಬೋಧನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು Google form ಮತ್ತು ವಿವರ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಡೆಯ ದಿನಾಂಕ 04-03-2021
  Link  
26-02-2021 DTE ADMI0 EST8/8/2021
ಸಾರ್ವರ್ತ್ರಿಕ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಂಬಂಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಲೆ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂಧಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ
    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23-02-2021 DTE 55 EST 7 2020-21
ದಿನಾಂಕ 04-03-2021ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿರುವ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಮತ್ತು ಪರಿಷತ್ತು ಅಧಿವೇಶನಗಳ ಬಗ್ಗೆ
    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24-02-2021 DTE ADMI0EST3/2/2021
2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ  ಅರೆಕಾಲಿಕ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ
    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05-02-2021  
Faculty training Programme under Ministry of Electronics & In formation Technology
    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22-02-2021 ಡಿ‌ಟಿ‌ಈ 22 ಈ‌ಎಸ್‌ಟಿ7 2020
01-07-2021 ರಿಂದ 30-06-2022 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಯೋ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ, ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಅಧಿಕಾರಿ / ನೌಕರರುಗಳ  ವಿವರ
    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23-02-2021 DTE-CDC0CDC2/37/2021
ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಬಾಗಲಕೋಟೆ  AICTE-ISTE ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ  ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡಿರುವವರ  ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಪಟ್ಟಿ 
0.3   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23-02-2021 DTE ADMIoNSS/3/2020
ತಂಬಾಕು ಮುಕ್ತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20-02-2021 DTE-CDC0CDC2/38/2021
ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು / ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ Microsoft-NASSCOM ಜಂಟಿ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೋಂದಾಯಿಸುವ  ಬಗ್ಗೆ 
2.8   ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
20-02-2021 DTE ADMIOEST5 27 2020
ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರುಗಳಿಗೆ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ
    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15-02-2021 DTE 16 EST13 2020-21
ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಡಿಯಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ/ಅನುದಾನಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು/ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ/ಹೊಂದುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಸಂಬಂಧ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 
  LINK ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15-02-2021 BTE 29 EFS 2020
2021 ಮಾರ್ಚ್/ಏಪ್ರಿಲ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ನೌಕರರನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 
    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 16-02-2021  
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ರೈತರ ಮಕ್ಕಳು ಪಾವತಿಸಿರುವ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ರಾಜ್ಯದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿಗೆ. అజి ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ (ಹೊಸದು / ನವೀಕರಣ)
    View
 16-02-2021  
2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನರಹಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ ಕಾಮೇಡ್ ಕೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಕೋಟಾದಡಿ ಪ್ರವೇಶಗಳ ಅನುಮೋದನೆ ಕುರಿತು
    View
16-02-2021 DTE-ADMi0/SCH/3/2021 2020-21ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ರಾಜ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಆನ್ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಪರಿಶೀಷ್ಟ ಜಾತಿ / ಪಂಗಡ ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ಮರುಪವತಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ / ಆಶ್ರಿತರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಕರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ   

User manual

Application

ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15-02-2021 DTE ADM10 /EST8/8/2020-21 ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಂಬಂಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಲೆ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15-02-2021 DTE 01 EST3 2019 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ
ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15-02-2021 DTE ADMIoEST5 27/2020 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಿರುವ ಆಧೀಕ್ಷಕರ [ಉಳಿದ ಮೂಲ ವೃಂದ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ] ಮುಂಬಡ್ತಿ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಶೀಘ್ರಲಿಗಾರರ ವೃಂದದ ಅರ್ಹರಿಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಬಡ್ತಿ
ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಳ ಆದ್ಯತೆ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು.
    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    Register for Government of India Initiative Online FDPs in Feb-April-2021  to be held at various IITs 4.0    ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
28-01-2021 ಆ ಇ  7(ಇ) ಸೇನಿಸೇ 2020  2021 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅವಧಿಗೆ ಗಳಿಕೆ ರಜೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯರ್ಪಿಸಿ ನಗದೀಕರಣ ಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನಿಯತಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ      ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29-01-2021 ED 137 DTE 2020 ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ನಿಯಮಗಳು 2021      ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06-02-2021 DTE-CDC0CDC2/97/2020 ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಇಲ್ಲಿ AICTE-ISTE ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸುವ ಆನ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  1.6   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05-02-2021 DTE ADMI0EST4(B)1 5 2020 ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಅನುದಾನಿತ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ತಮಗೆ ಅನುದಾನ ಪೊರ್ವಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸೇವಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04-01-2021 DTE ADM10EST8/2/2021 ಕೆ ಸಿ ಎಸ್ ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ        ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04-01-2021 DTE ADM10EST8/2/2021 ಕೆ ಸಿ ಎಸ್ ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ   14 ಆಫ್ 1990     

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

29-01-2021 DTE 04 EST 17 2021  2001 ರ ನಂತರ ವೇತನಾನುದಾನಕ್ಕೆ, ಒಳಪಟ್ಟ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುದಾನರಹಿತ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸೇವಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯದೇ ಇರುವ ಬೋಧಕ ವರ್ಗದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ    

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

21-10-2021 DTE ADM10EST(3)/34/2020

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳಾದ ಖಾಯಂ ಪೂವ‍್ ಸೇವಾವಧಿ, ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಅವಧಿ, ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ, ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತ ವೇತನ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ ಸ್ಥಗಿತ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

02-02-2021 BTE 05 EAP 2020

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾರ್ಚ್/ಏಪ್ರಿಲ್ 2021ರಲ್ಲಿ ಜರುಗುವ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕರಡು ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಕುರಿತು 

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

04-02-2021  DTE-CDC(1)/2020

SP-25 ರಿಂದ  SP-28 Statistics & Analytics ಮತ್ತು  PMS ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ  ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

1.0   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

02-02-2021 BTE 06 ECS2/2019

2021ರ ಮಾರ್ಚ್/ಏಪ್ರಿಲ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪರೀಕ್ಷಕರ ಸಭೆ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

01-02-2021 DTE-CDC0CDC2/161/2020

NITTTR  ಚೆನ್ನೈ ವತಿಯಿಂದ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ  ನಡೆಸಲು 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಬೋಧನೆಗೆ/ ಕಛೇರಿಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂತಹ ತರಬೇತಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಫಾರಂ ನಲ್ಲಿ   ನಮೂದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

1.2 Link

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

01-02-2021 DTE-ADM-EST(6)/49/2020

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 2008ನೇ ಸಲಿನಿಂದ 2018ನೇ ಸಲಿನವರೆಗೆ ವರ್ಷವಾರು ಗುತ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ 

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

28-01-2021  

ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ NITTTR  ಚೆನ್ನೈ ನಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ-ಮಾರ್ಚ್  2021 ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಆನ್ ಲೈನ್ FDMPOM ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಭೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

1.2 Link

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

28-01-2021 DTE CDC)CDC/3/2021

ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ/ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿನ ಸಿಸಿಟೆಕ್ ಉಪಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ಮಗಳ ಕುರಿತು

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

   

Submit Admission details in Engineering Colleges and Polytechnics

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

28-01-2021 DTE/12/EJS/2021

ಸೇವಾ ಸಿಂಧು / ಸಕಲ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸ ಬೇಕಾದ  ವಿವರ ಕುರಿತು 

 0.1  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

25-01-2021 DTE ADMI0SCH2/1/2021

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಶೇಷ ಪಾಲನೆ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ವರ್ಗದ ಮಕ್ಕಳು(HIV)/ಕುಷ್ಠರೋಗ ಪೀಡಿತ ಪೋಷಕರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ/ಪೀಡಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಮತ್ತು ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲು ಅರ್ಜಿ ಕರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ 

 1.2  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

27-01-2021  BTE 29 EFS 2020

ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸರ್ಕಾರಿ / ಅನುದಾನಿತ / ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮತ್ತು ಗಣಿ ಶಾಲೆಗಳು 2021 ರ ಮಾರ್ಚ್/ಏಪ್ರಿಲ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು google ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

   

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

21-01-2021 DTE 55 EST7 2020-21

ದಿನಾಂಕ 28-01-2021ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿರುವ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಮತ್ತು ಪರಿಷತ್ತು ಅಧಿವೇಶನಗಳ ಬಗ್ಗೆ

 0.2  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

20-01-2021 DTE CDC0LRDC/2/2021

ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆಯು ಹಲವಾರು  ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು  ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಬಂಧ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

 0.8

LINK1

LINK2

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

18-01-2021

DTE-ADMI0SCH2-5-2020 

2020-21 ನೇ ದ್ವಿತೀಯ ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ವರ್ಷದ  ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗಳು ಪಾವತಿಸಿದ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು upload ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.4 

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

12-01-2021

DTE CDC0LRDC-1-2021

ಕ್ಯೂ‌ಐ‌ಪಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ

 

Link

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

16-01-2021

BTE 32 EFS 2020

ಡಿಪ್ಲೋಮ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ 2015 ರ ಪತ್ಯಕ್ರಮದ "PRE-PRINTED MARKS-CARDS WITH VARIABLE DATA PRINTING ಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು  ಇ-ಟೆಂಡರ್ 

 

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

15-01-2021

DTE ADMIO EST2B-22-2020

2020-21ನೇ ಶ್ಯೇಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ

 

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

15-01-2021

DTE 06 DVP(2) 2020

ಮೋತಿಚಂದ್ ಲೆಂಗಡೆ ಭಾರತೇಶ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಲ್ಲಿ  ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಇನ್ "3ಡಿ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ & ದಿಸ್ಯೆನ್"  ಮತ್ತು " ಆಟೊಮೇಷನ್ & ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್" ಎಂಬ ಹೊಸ ಅನುದಾನರಹಿತ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 

 

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

15-01-2021

DTE-03 CDC(1)-2019-20

SP-21 ರಿಂದ  SP-24 Communication Skills ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ  ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

2.9

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

 

AICTE is inviting online proposals under the MODROB(Polytechnic) scheme. The purpose is to upgrade the laboratories in the technical institutions, considering the changes in technology in recent years, changing expectations of industries.

Considering the important role played by polytechnic by sourcing technical manpower and the deficiencies in the laboratories that must have been kept in over a period of time, AICTE has created a variant of MODROB(Polytechnic) to help the polytechnic in the country. Please click the below link to know the details.

https:--www.aicte-india.org-schemes-institutional-development-schemes

AICTE shall be conducting an online awareness programme on AICTE MODROB(Polytechnic) Scheme on 12th January, 2021 (between 3- 5 pm). In case, you are interested in applying under the Scheme, you can attend the online programme. Online awareness programme link-

Link: https:--bit.ly-3q6Nyih

Password: 12345

The last date for submission of proposals is Jan 21st, 2021.

 

 

 

 

Link1

Link2

08-01-2021

DTE03CDC(2) 2019-20

 CIE & SEE Assessment mthodologies for "Communication Skills-20EG01P"

 

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

 

JSS ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ಮೈಸೂರು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ Statistics and Analytics  ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವ 3 ದಿನದ ವೆಬಿನಾರ್ ಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  

 

Link

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

05-01-2021

DTE 29 DVP(2) 2021

ಎಐಸಿಟಿಇ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ (ಎಸ್‌ಸಿ) ಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಅಧಿಕಾರ ಪತ್ರ

 

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

05-01-2021

DTE 12 DVP(
2) 2020

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಿಗೆ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕೊರ್ಸುವಾರು ಪ್ರವೇಶಾತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 

 

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

04-01-2021

DTE 07 MSC 2020

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಹಾಗೂ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವೇತನ ಪಾವತಿ ಕುರಿತು

 

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

16-12-2020

DTE 175 MSC 2017

ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಧ್ವಜ ದಿನಾಚರಣೆ 2020ನೇ ಸಾಲಿನ ನಾಂಕೇತಿಕ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಧ್ವಜಗಳ ವಿತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ 

 

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

04-01-2021

BTE -29-EFS 2020

ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸರ್ಕಾರಿ - ಅನುದಾನಿತ - ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮತ್ತು ಗಣಿ ಶಾಲೆಗಳು 2021 ರ ಮಾರ್ಚ್-ಏಪ್ರಿಲ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು google ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

 

link

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

14-12-2020

DTE 07 DVP(2) 2020

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಅನುದಾನಿತ  ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಿಗೆ  2020-21ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕೊರ್ಸುವಾರು ಪ್ರವೇಶಾತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

 

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

14-12-2020

DTE 05 DVP(2) 2020

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಿಗೆ  2020-21ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕೊರ್ಸುವಾರು ಪ್ರವೇಶಾತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

 

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

31-12-2020

BTE-06-ECS(2)-2019

ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಭೆ ಮಾರ್ಚ್ - ಏಪ್ರಿಲ್ 2021

 

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

24-12-2020

DTE-03CDC(1)-2019-20

SP-19 ಮತ್ತು SP-20 Communication Skills ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ  ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.6

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

 

೨೦೨೦-೨೧ ನೇ ಸಾಲಿನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ -ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಕೋರ್ಸುಗಳಿಗೆ ಎರಡನೇ ಮುಂದುವರೆದ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ರಜೆ ದಿನಗಳಂದು ಎಲ್ಲಾ ವೃತ್ತಿಪರ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

 

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

24-12-2020

DTE-CDC0CDC2-161-2020

FDPOM-113 ಆನ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದವರ ಪಟ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ 

0.1

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

23-12-2020

DTE-NSS-Activities-02-2019-20

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಯುವಜನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ಣಿಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  

1.8

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

23-12-2020

DTE-03-CDC(1)-2019-20

SP-17 ಮತ್ತು SP-18 Communication Skills ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ  ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.4

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

19-12-2020

DTE-ADMI0ACM2-33-2020

2020-21ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಿ-ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ಣಿಕ್ ಗಳ ಡಿಪ್ಲೋಮ ಪ್ರವೇಶ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

4.7

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

19-12-2020

DTE-ADMI0ACM2-36-2020

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ಣಿಕ್ ಗಳ ಡಿಪ್ಲೋಮ ಪ್ರವೇಶ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

4.5

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

23-12-2020

DTE 01 EST(9) 2020-21

ಕಂಡಿಕೆ 4(9)ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ 

 

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

23-12-2020

DTE 02 EST(9) 2020-21

ಕೋವಿಡ್-19ರ ಸೋಂಕು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ-ನೌಕರರುಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ

 

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

22-12-2020

CTE 29 DVP(2) 2018

2021-22 ನೇ ಶ್ಯೇಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಪ್ರವೇಶಾನುಮೋದನೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಸಂಬಂಧ Scrutiny Committee(SC) ಯ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಕುರಿತು 

 

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

19-12-2020

DTE-ADMI0ACM2-12-2020

ಪೋಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಅವಧಿಯನ್ನು ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

0.4

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

22-12-2020

BTE 02 EFS 2020

ಇ-ಹರಾಜು ಪ್ರಕಟಣೆ 

 0.1

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

 

 

 

 

 

21-12-2020

 

National  Webinar on "Polytechnic Education-Embracing Industrial Revolution 4.0" by JSS Mahavidyapeetha

 0.4

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

17-12-2020

DTE 03 CDC(1) 2019-20

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ರಾಜ್ಯದ 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗಳಿಗೆ ಸಿ-20 ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.1

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

18-12-2020

DTE-01-MSC(2)-2020

ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಹಾಜರಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.1

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

16-12-2020

DTE-ADMI0STAT-5-2020

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ದೇಶಿಕೆ -2021 ತಯಾರಿಸಲು ಮಾಹಿತಿ ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.1

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

 

NITTTR ಚೆನ್ನೈ ಮುಖಾಂತರ ಸಾರ್ಕಾರಿ-ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು Online ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಲು ಲಿಂಕ್  

 

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

17-12-2020

DTE-CDC0CC2-161-2020

NITTTR ಚೆನ್ನೈ ಮುಖಾಂತರ ಸಾರ್ಕಾರಿ-ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು Online ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.08

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

16-12-2020

DTE-ADMIoACM2-9-2020

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 3 ಮತ್ತು 5 ನೇ ಡಿಪ್ಲೋಮ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗು ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ

0.7

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

15-12-2020

DTE-ADMI0ACM2-34-2020

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ 

0.8

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

15-12-2020

DTE-ADMI0ACM2-8-2020

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ 1-3 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ (ಲ್ಯಾಟರಲ್) ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಸಂಬಂಧ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಅರ್ಜಿ ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು KEA ಎಸ್‌ಬಿ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.5

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

14-12-2020

DTE 13 DVP(2)-2020

ನಿಟ್ಟೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ 2020-21 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಿಂದ ಏರೋನಾಟಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.2

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

14-12-2020

DTE-CDC0CDC2-247-2020

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಕಾಲಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ MTech-ME ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗದ ಸಲುವಾಗಿ KEA ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.09

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

08-12-2020

DTE-ADMI0SCH1-5-2020

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಹಾಗೂ ಪಂಗಡಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾವತಿಸಿರುವ ಶುಲ್ಕಗಳ ವಿವರವನ್ನು ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸಲ್ಲಿಸದೇ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ

 1.3

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

08-12-2020

BTE 25 ECS(3) 2020

2019 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್-ನವೆಂಬರ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕದ ವಿವರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 0.3

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

07-12-2020

DTE-ADMI0ACM1-5-2020

೨೦೨೦-೨೧ ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮುಖಾಂತರ ಡಿಪ್ಲೊಮಾಧಾರರಿಗೆ ಲ್ಯಾಟರಲ್‌ ಎಂಟ್ರಿ  ಬಿ.ಇ ಪ್ರವೇಶ ಹಾಗು ಎಂ.ಬಿ.ಎ., ಎಂ.ಸಿ.ಎ,  ME-MTech‌, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕೋರ್ಸುಗಳ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಸಂಬಂಧ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು 

 0.9

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

 07-12-2020

DTE-ADMI0ACM1-5-2020

೨೦೨೦-೨೧ ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮುಖಾಂತರ ಡಿಪ್ಲೊಮಾಧಾರರಿಗೆ ಲ್ಯಾಟರಲ್‌ ಎಂಟ್ರಿ ಬಿ.ಇ ಪ್ರವೇಶ ಹಾಗು ಎಂ.ಬಿ.ಎ., ಎಂ.ಸಿ.ಎ,  ME-MTech‌, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕೋರ್ಸುಗಳ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಸಂಬಂಧ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು

 1.3

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

26-11-2020

DTE-ADMI0ACM2-17-2020

ಪ್ರಥಮ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸಂಜೆ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪ್ರವೇಶಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ

 0.7

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

26-11-2020

DTE-ADMI0ACM2-17-2020

ಪೋಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ರವೇಶಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ

 0.7

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

04-12-2020

BTE 2 ECS(2) 2020-21

2020ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಜರುಗಿದ ಮಾಲ್ ಪ್ರಕ್ಟೀಸ್‌ ಪ್ರಕರಣಗಳು-ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಜರುಗಿದ ಲೋಪ ದೋಷ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ

0.1

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

02-12-2020

DTE55EST(7) 2020-21

ದಿನಾಂಕ 07-12-೨೦೨೦ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿರುವ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು ಅಧಿವೇಶನಗಳ ಬಗ್ಗೆ

0.1

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

26-11-2020

DTE 01 EST (9) 2020-21

ಬರವಣಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸುವಂತ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ಲಿಪಿಕಾರರ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ

0.3

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

26-11-2020

DTE 62 EST(6) 2016

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 2008ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ  2018ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ವರ್ಷವಾರು ಗುತ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ    ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಅದಾರದ  ಮೇಲೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ  ಬಗ್ಗೆ

 0.1

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

26-11-2020

DTE 01 EST(3) 2019

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ  ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು  ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

 

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

25-11-2020

DTE-07-Stores-2020-21

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕಛೇರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಗದವನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.05

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

21-11-2020

DTE-ACM0ACM(1) 15 2020

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಡಿಪ್ಲೋಮಾಧಾರಕರು ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮೂಲಕ BEಗೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು 2019-20 ರಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಸೀಟುಗಳ ವಿವರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

0.1

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

24-11-2020

BTE 11 EST2 2020

2020 ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವಾದ ಥಿಯರಿ ವಿಷಯಗಳ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮರು ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 0.3

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

24-11-2020

DTE 03 CDC1 2019-20

C-20 ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಕರಡು ಪಠ್ಯ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯ ತಜ್ಞರು-ಹಳೆವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು  -ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪರಿಣಿತರಿಂದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಡೀಕರಿಸುವ ಕುರಿತು 

 0.2

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

30-10-2020

DTE 07 MSC 2020

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಆದೀನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ  ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಅದಾರದ ಮುಖಾಂತರ ನೇಮಕಾತಿಯಾದ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗ ಹಾಜರಾತಿ ವಹಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 0.1

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

23-11-2020

DTE 39 EST(5) 2019

ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರ ದ ಸ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಕಚೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 0.3

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

23-11-2020

CTE 29 DVP(2) 2018

ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹಾಗೂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ Extension of Approval(EOA) 2020-21 ರಲ್ಲಿನ ನ್ಯೂನತೆಗಳ ಅನುಪಾಲನ ವರದಿಯನ್ನು (Compliance Report) AICTE ನವ ದೆಹಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  

 0.2

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

23-11-2020

DTE-NSS-1-IDP-2019-20

 

ನವೆಂಬರ್ 26 ರಂದು ಸಂವಿಧಾನ ದಿನ ಅಚರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

 0.1

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

20-11-20

ಕಾತಾಶಿಇ - ಸ ಇಂ ಕಾ -2020-21

LMS ಅನುಷ್ಟಾನಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್  ಕಾಲೇಜುಗಳ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ 

 0.1

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

11-11-2020

DTE 37 BLD 2011

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್  - ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.1

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

17-11-2020

DTE-ADMI0ACM2-26-2020

3 ಮತ್ತು 5ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.8

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

13-11-2020

DTE-ADMI0ACM2-31-2020

02,04 ಮತ್ತು 06 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ (ಸಂಜೆ) ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ 

0.6

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

17-11-2020

DTE-ADMI0ACM2-8-2020

ಸರ್ಕಾರಿ- ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಸೀಟುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.7

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

06-11-2020

DTE-ADMI0ACM2-15-2020

ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ  ಬಗ್ಗೆ 

0.4

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

17-11-2020

DTE 13 BLD 2018

BCM ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ 17-11-2020 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.6

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

10-11-2020

DTE-ADMI0EST(1A)-58-2020

ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತ್ಯೋಜಿಸಿರುವ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ನೇಮಕಾತಿ - ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡಿ ಘಟನೋತ್ತರ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.1

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

 

ಎಲ್ಲಾ ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು 21.11.2020 ರ ಒಳಗೆ ಭರ್ತಿ  ಮಾಡಿ  ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

 

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

13-11-2020

DTE 20 EST(7)-2020-21

ಕೋವಿಡ್-19 Task Force team ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.1

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

17-11-2020

DTE-INS-01-IDP-2019-20

19-11-2020 ರಿಂದ 25-11-2020 ರ ವರೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಐಕ್ಯತಾ ಸಪ್ತಾಹ ವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.8

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

17-11-2020

DTE-INS-Awards-2019-20

2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

10

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

16-11-2020

 

Suggestive Induction programme for 1st semester Diploma students

0.1

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

12-11-2020

CTE 02 DVP(1) 2020

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಭಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ,ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ  ಮತ್ತು ಇತರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.08

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

11-11-2020

BTE-05-EAP-2020-21

CIPET ,ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾರ್ಚ್ - ಏಪ್ರಿಲ್ 2021 ರ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.3

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

11-11-2020

BTE-05-EAP-2020-21

ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 2021 ಮಾರ್ಚ್ - ಏಪ್ರಿಲ್ ರ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.4

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

10-11-2020

DTE-01-EST(9)-2020-21

ಕೆ‌ಸಿ‌ಎಸ್‌ಆರ್ (ಸ್ಟೆನೋಗ್ರಾಫರ್‌ ಮತ್ತು ಬೆರಳಚ್ಚು ತಜ್ಞರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ(ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಕರಡು ನಿಯಮಗಳು 2020

0.8

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

10-11-2020

DTE 74 EST(7) 2020-21

ಚುನಾವಣಾ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ - ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕೋವಿಡ್-19 ಸೋಂಕು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.1

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

11-11-2020

DTE ADMI0ACM2-23-2020

ಕೋವಿಡ್-19 ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವಿಧಾನ(SOP)-ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಆದೇಶ 

12.0

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

26-09-2020

ED 63 TPE 2019

ವೇತನಾನುದಾನದ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ವೇತನಾನುದಾನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ವೇತನ ಪಾವತಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ -ಅತೀ ತುರ್ತು 

0.08

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

05-11-2020

DTE-CDC0CDC-7-2020

ಎಸ್ ಜೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ 

0.36

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

07-11-2020

DTE-01-EST(9)-2020-21

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಒಂದು ಬಾರಿಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ರಜೆಯ ಮಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.26

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

06-11-2020

DTE ADMI0ACM2-17-2020

ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅನುದಾನಿತ (ಸಂಜೆ) ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ 

0.7

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

06-11-2020

DTE-ADMI0ACM2-17-2020

ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಲ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ 1 ಮತ್ತು 3 (ಲ್ಯಾಟರಲ್ )ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರವೇಶಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ 

0.4

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

07-11-2020

DTE ADMI0EST(2B)-8-2020

ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.6

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

29-10-2020

CCTE 01 COC 2020

ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ 2017-2020 ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.3

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

06-11-2020

DTE 01 EST(9)2020 -21 

Karnataka selection of candidates for Admission to Government seats in Professional Educational Institution(Ammendment) of 12 and 13 Rules, 2020

0.3

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

05-11-2020

DTE 15 EST(1)B 2020  

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ 7ನೇ  AICTE ವೇತನ ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ    

0.24

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

05-11-2020

DTE-ADMI0SCH1-5-2020

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ SC-ST ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾವತಿಸಿರುವ ಶುಲ್ಕಗಳ ವಿವರವನ್ನು ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸದೆ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ

0.49

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

27-10-2020

FD4 TFP 2020

ನಾಲ್ಕನೇ ಕಂತಿನ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ

 0.1

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

04-11-2020

DTE-02-EST(9)-2020-21

ಇಲಾಖೆಗಳು ಫಲಾನುಭವಿ ಆಧಾರಿತ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಇ-ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಯ DBT platform ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

0.3

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

04-11-2020

DTE-02-EST(9)-2020-21

KCSR(general Recruitment)(Amendment)Rules 2020

0.2

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

02-11-2020

BTE-05-EAP-2020

ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಹಿಂದಕ್ಕೊಪ್ಪಿಸುವ ಅರ್ಜಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ 

0.08

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

02-11-2020

BTE-05-EAP-2020

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2020 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ 

0.16

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

29-10-2020

BTE ECS-2020

Suspected Mal-practice ಬಗ್ಗೆ ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಮಜಾಯಷಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

0.3

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

29-10-2020

BTE ECS-2020

ಡಿಪ್ಲೋಮಾ 2020 ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಫೋಟೋ ಪ್ರತಿ -ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ  

0.2

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

29-10-2020

DTE-ADMI0ACM(2)-2020

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೋಮ 3 ಮತ್ತು 5 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ

0.2

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

29-10-2020

DTE-ADMI0ACM(2)-2020

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ 1 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ (ಲ್ಯಾಟರಲ್)ಎಂಟ್ರಿ ) ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪ್ರವೇಶ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ

0,5

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

29-10-2020

DTE-ADMI0EST(2B)-2020

ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ 

0.1

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

28-10-2020

BTE-05-EAP-2020

29-10-2020 ರಂದು ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಣೆ 

0.1

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

22-10-2020

 

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-ಎನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ - 01-ಐಡಿಪಿ-19-20

ಜಾಗೃತಿ ಅರಿವು ಸಪ್ತಾಹ 

7.0

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

20-10-2020

DTE-ADMI0ACM(2)-2020

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪೋಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ

0.1

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

20-10-2020

DTE-ADMI0ACM(2)-2020

ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ   1 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ

0.1

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

20-10-2020

DTE-ADMI0ACM(2)-2020

ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ   ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ

0.1

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

17-10-2020

BTE-34-ECS(3)-2020

ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯ ಗಣಕ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

0.08

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

17-10-2020

DTE-ADMI0ACM(1)-2020


ಸರ್ಕಾರಿ- ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಡಿಪ್ಲೋಮ 3ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪ್ರವೇಶಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ  

0.2

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

17-10-2020

DTE-ADMI0ACM(1)-2020

ಸರ್ಕಾರಿ- ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಡಿಪ್ಲೋಮ 1ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರವೇಶಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ

0.2

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

16-10-2020

DTE 01 EST 2(B)2019-20

ಸರ್ಕಾರಿ  ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು -ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್  ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಅರೆ ಕಾಲಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ವೇತನ ಭತ್ಯೆಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ

0.1

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

09-10-2020

CTE 02 DVP (1)2020

ಸರ್ಕಾರಿ  ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್  ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಅರೆ ಕಾಲಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಗೌರವ ಧನ ಪಾವತಿ ಬಗ್ಗೆ 

0.2

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

09-10-2020

CTE 04 DVP (1)2020

ಸರ್ಕಾರಿ  ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಅರೆ ಕಾಲಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಗೌರವ ಧನ ಪಾವತಿ ಬಗ್ಗೆ

0.1

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

16-10-2020

DTE-62-EST(6)-2016

ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇವೆ ಪಡೆಯಲು ಇ -ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಕರೆದಿರುವ ಟೆಂಡರ್ EMD ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.1

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

22-09-2020

DTE-ADMI0EST(2B)2-2020

ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ 

0.1

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

16-10-2020

BTE ECS 2020

ಸೇವಾ ಸಿಂಧು-ಸಕಾಲ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ಣಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಲೆಯಾಗದೆ ಉಳಿದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ  ಅರ್ಜಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ -ಅತಿ ಜರೂರು

3.2

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

15-10-2020

CTE 01 DVP(1) 2020

ಸರ್ಕಾರಿ  ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿನ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.1

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

13-10-2020

DTE-Admi0ACM2-17-2020

ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಸಂಜೆ ಡಿಪ್ಲೋಮ ಪ್ರವೇಶ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.7

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

13-10-2020

BTE 08 ECS 2020

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯ 175 ನೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲು ವಿಷಯಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಿ  ಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.1

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

09-10-2020

CTE 02 DVP (1) 2020

ಸರ್ಕಾರಿ  ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು -ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಗೌರವ ಧನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದೇಶ 

3.8

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

12-10-2020

DTE-ADMI0ACM2-2020

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 3 ಮತ್ತು 5 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ  ಬಗ್ಗೆ 

0.7

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

09-10-2020

DTE-ADMI0SCH2-2020

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗೆ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ವರ್ಷ(ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ )ಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಸಕ್ಷಮ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಪಡೆಯಲು ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ

0.5

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

06-10-2020

 DTE 07 MSC 2020

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಹಾಗೂ ಆದೀನ ಸಂಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವೇತನ ಪಾವತಿ ಕುರಿತು

 0.1

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

06-10-2020

 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 13 ಬಿ‌ಎಲ್‌ಡಿ 2018

ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೋವಿಡ್-19 ಪಾಂಡೆಮಿಕ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

0.2

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

08-10-2020

DTE-ADMI 0ACM2-27-2020

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ 03ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್, 5ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ, ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ಮರು ಪ್ರವೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು.

 2.0

 

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

08-10-2020

DTE-ADMI 0ACM2-27-2020

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ವ್ಯಾಸಂಗಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ (ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‍ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ) ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು.

 2.0

 

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

08-10-2020

DTE-ADMI 0ACM2-8-2020

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶ ಸಂಬಂಧ ಭರ್ತಿ ಆಗದ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಆಫ್-ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದಡಿ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು. 

 0.7

 

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

06-10-2020

DTE-ADMI 0ACM1-5-2020

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ವೃತ್ತಿಪರ ಕೊರ್ಸುಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಸಂಬಂದ ಆನ್ ಲೈನ್ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

 0.19

 

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

06-10-2020

DTE 252 EST (7) 2018-19

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ೨೦೨೦ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಗಧಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿ - ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮೂದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 

 0.5

 

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

06-10-2020

 DTE-62-EST(6)-2016

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 2008 ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2018 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ವರ್ಷವಾರು ಗುತ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ 

 0.16

 

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

03-10-2020

DTE-ADMI0ACM2-15-2020

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶ - ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳ ಪ್ರವೇಶಾವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

 0.08

 

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

03-10-2020

DTE-ADMI0ACM2-15-2020

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಪೋಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶಾವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

 0.13

 

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

01-10-2020

 DTE-07-INS(3)-2019

ಏಪ್ರಿಲ್-ಮೇ  2019ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವಿಷಯವಾರು ಫಲಿತಾಂಶದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ 

0.05

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

01-10-2020

 DTE-07-INS(3)-2019

ನವೆಂಬರ್-ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವಿಷಯವಾರು ಫಲಿತಾಂಶದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ 

0.05

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

01-10-2020

 ED 150 TEC 2020

ಕರಡು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್

0.8

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

03-10-2020

 BTE 11-ECS(2) -2020

2020 ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಥಿಯರೀ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಿವಿಧ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.2

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

01-10-2020

 

ವೈಭವ್ ಸಮಾವೇಶ

0.2

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

01-10-2020

 BTE-02-EBL(3) 2020-21

ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  

0.2

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

01-10-2020

 BTE-03-ECS(1)-2020

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೦ ರ ಡಿಪ್ಲೋಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದರ ಕುರಿತು 

0.2

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

30-09-2020

 

Covid -19  pandemic ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2020 ರ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಗಿಸಿದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಾನ್ಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ,ಪರೀಕ್ಷೆ ಇವರಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆ

0.1

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

30-09-2020

BTE-37-ECS(3)-2020

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್  2020 ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ -12

0.3

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

29-09-2020

BTE-37-ECS(3)-2020

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್  2020 ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ -11

0.18

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

24-09-2020

DTE 04 ACM(1)-2020

ಎಲ್ಲಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು AICTE portal ನಲ್ಲಿ update ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

0.06

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

22-09-2020

DTE-ADMI0ACM2-2020

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ೦2 ನೇ ವರ್ಷದ ಡಿಪ್ಲೋಮ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಸಂಬಂಧ 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಆಗದೆ ಇರುವ ಸೀಟುಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

0.5

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

24-09-2020

DTE-ADMI0ACM2-2020

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ NEET-JEE-NCHM JEE  ನಡೆಸುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ   

0.4

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

24-09-2020

DTE-ADMI0ACM2-2020

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ITI -PUC 2 ಉತ್ತೀರ್ಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ  ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮುಖಾಂತರ  ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್  ಪ್ರವೇಶಾಧಿಸೂಚನೆ 

3.5

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

25-09-2020

DTE 51 DVP (2) 2020

ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ -ಸರ್ಕಾರಿ  ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್  ತುರುವೇಕೆರೆ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ 

0.1

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

25-09-2020

BTE-37-ECS(3)-2020

ದಿನಾಂಕ 28-09-2020 ರಂದು ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.1 

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

25-09-2020

BTE-37-ECS(3)-2020

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್  2020 ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ -10

0.1

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

24-09-2020

BTE 11-ECS(2)-2020

2020 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಶಿಬಿರಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರ -ಮಾದರಿ ಉತ್ತರ ಪಡೆಯಲು 

0.19

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

24-09-2020

DTE2 GRT2 2020

2020-21  ಸಾಲಿಗೆ  ಅನುಸೂಚಿ- ಸಿ ತಯಾರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

1.2

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

24-09-2020

BTE EFS 2020

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್  2020 ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ -9

0.2

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

23-09-2020

 BTE 03 ECS(2) 2020

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್  2020 ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ -8

0.2

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

23-09-2020

 BTE 11 ECS(2) 2020

2020 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ  ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಕುರಿತು 

0.2

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

23-09-2020

 BTE-03-ECS(1)-2020

Covid-19 pANDEMIC ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ "ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವಿಧಾನ" ಗಳನ್ನು (Standard Operating Procedure ) ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

0.2

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

22-09-2020

 DTE-ADMI0SCH2-3-2020

 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಪಾಲಿಕೆಕ್ನಿಕ್ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷಕ್ಕೆ (ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸ್ಕೀಮ್ ) ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು  AICTE ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಸಕ್ಷಮ್  ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

9.0

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

22-09-2020

 DTE-ADMI0ACM2-2020

2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಡಿಪ್ಲೋಮ ಸೀಟುಗಳ  ವಿವರವನ್ನು  ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ -ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪ್ರವೇಶ ಸಲುವಾಗಿ 

 0.5

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

22-09-2020

 DTE-ADMI0ACM2-2020

JSS PH  ಪಾಲಿಟೆಕ್ಣಿಕ್ ,ಮೈಸೂರು ನಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೋಮ ಪ್ರವೇಶ ಕುರಿತು  DTE  ನಾಮಿನಿ

 0.4

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

22-09-2020

 DTE-ADMI0ACM2-2020

ಸರ್ಕಾರೀ-ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಡಿಪ್ಲೋಮ  ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ  

0.2 

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

22-09-2020

 DTE-ADMI0ACM2-2020

ಸರ್ಕಾರೀ-ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಡಿಪ್ಲೋಮ  ಪ್ರವೇಶ ದಿನಾಂಕ ಮುಂದೂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

 1.7

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

22-09-2020

 DTE-ADMI0ACM2-2020

ಸರ್ಕಾರೀ-ಅನುದಾನಿತ ಸಂಜೆ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪ್ರವೇಶ ದಿನಾಂಕ ಮುಂದೂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.4 

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

22-09-2020

 DTE-ADMI0ACM2-2020

ಡಿಪ್ಲೋಮ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ (ITI - PUC) ಮಾದರಿ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಕಾರ್ಯ ನಮೂನೆ 

2.7 

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

22-09-2020

 DTE-ADMI0ACM2-2020

ಡಿಪ್ಲೋಮ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ITI - PUC) 2020-21

0.4 

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

22-09-2020

 DTE-ADMI0ACM2-2020

ಡಿಪ್ಲೋಮ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪ್ರವೇಶಾಧಿಸೂಚನೆ (ITI - PUC)  2020-21

 4.3

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

22-09-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ -01-EST(1B) -2020-21

ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ 7 ನೇ AICTE ವೇತನ ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.5

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

22-09-2020

ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ-18-ECS(2)-2020

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್  2020 ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ -7

0.4

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

21-09-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ -01-EST(9) -2020-21

ಕೆ‌ಸಿ‌ಎಸ್‌ಆರ್ (ಜನರಲ್ ರೆಕ್ರುಟ್ಮೆಂಟ್)(ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್)-Person with Bench Mark disability 

 0.3

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

21-09-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ -01-EST(9) -2020-21

ಕೆ‌ಸಿ‌ಎಸ್‌ಆರ್ (ಜನರಲ್ ರೆಕ್ರುಟ್ಮೆಂಟ್)(ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್) ಕರಡು 

 0.3

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

21-09-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ -01-EST(9) -2020-21

ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಮತ್ತು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

 0.18

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

19-09-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ -01-EST(9) -2020-21

ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

 0.15

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

21-09-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ -01-EST(9) -2020-21

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಸೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

 0.16

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

21-09-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ -15-EST(1)B -2020

ME-Phd ಪದವಿ ಪಡೆದ ಭೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ AICTE 7 ನೇ ವೇತನ  ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.5

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

21-09-2020

ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ-11-ECS(2)-2019-20

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್  2020 ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ -6

0.28

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

21-09-2020

ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ-11-ECS(2)-2019-20

2020 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ Model Answer ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.18

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

18-09-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ -01-ಐ‌ಎನ್‌ಎಸ್(3) -2019

ಏಪ್ರಿಲ್-ಮೇ 2019 ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್-ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019 ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವಿಷಯವಾರು ಫಲಿತಾಂಶದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ -ನೆನಪೋಲೆ-1

0.2

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

18-09-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ -01-EST(9) -2020-21

ಕಾಲಿಕ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಹಂತ ತಲುಪಿದ ನೌಕರರಿಗೆ ಸ್ಥಗಿತ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ನಿಗದಿತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಅನುಸರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.4

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

18-09-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ -01-EST(9) -2020-21

ಕೆ‌ಸಿ‌ಎಸ್‌ಆರ್ ನಿಯಮ 224 -A ಅನ್ವಯ ಪಿಂಚಣಿ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಹತಾದಾಯಕ ಸೇವೆ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.2

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

18-09-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ -01-EST(9) -2020-21

ಡಿಯಲಿಸಿಸ್ ಚಿಕಿಸ್ಥೆ ಗೆ ಒಳಪಡುವ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ವಿಶೇಷ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ರಜೆ ಬಗ್ಗೆ 

0.2

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

16-09-2020

DTE 16 EST 4A(2) 2020

ಅನುದಾನಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್-ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬೋಧಕೇತರ ವೃಂದದ ವಿವಿಧ  ರೀತಿಯ ಬಡ್ತಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ  ಬಗ್ಗೆ 

0.4

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

19-09-2020

DTE 20 BLD 2015

ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು - ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್- ಜೆ‌ಟಿ‌ಎಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕಲ ಚೇತನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಓಡಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಅಡೆತಡೆ ರಹಿತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.5

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

19-09-2020

ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ-18-ECS(2)-2020

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್  2020 ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ -5

0.2

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

07-09-2020

 DTE-01-DVP(1)-2020

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 2020 ರ ವೇತನ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ 

 0.2

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

15-09-2020

 DTE 55 EST (7) 2020-21

21-09-2020 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಮಾತು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು ಅಧಿವೇಶನ ಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ-ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ನಿಯೋಜನೆ 

 0.2

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

18-09-2020

ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ-18-ECS(2)-2020

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್  2020 ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ -4

0.2

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

15-09-2020

DTE-ADMI0EST2B-8-2020

ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ 

0.23

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

16-09-2020

ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ-18-ECS(2)-2020

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್  2020 ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ -3

0.23

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

15-09-2020

ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ-18-ECS(2)-2020

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್  2020 ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ -2

0.3

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

14-09-2020

ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ-37-ECS(3)-2020

9CE35D ಮತ್ತು 9ME02M ವಿಷಯಗಳ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಂದೂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.08

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

10-09-2020

ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ-18-ECS(2)-2020

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್  2020 ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ -1

 0.6

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

10-09-2020

DTE-ADMI0ACM2-8-2020

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಸಂಬಂಧ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು-ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

 1.7

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

11-09-2020

ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ-18-ECS(3)-2020

2020 ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವಿವಿಧ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರದ ಪರೀಕ್ಷಕರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು-ಸದಸ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ

 0.6

 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

10-09-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ -02-ಆರ್‌ಇಸಿ -2019-20

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಖರ್ಚು –ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕೃತಿಯ ಮಾಹೆವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

0.1

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

05-09-2020

DTE-ADMI0EST5-15-2020

ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ 

0.1

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

08-09-2020

DTE -07-ಐ‌ಎನ್‌ಎಸ್ (3)-2019

ನವೆಂಬರ್ -ಡಿಸೆಂಬರ್  2019 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವಿಷಯವಾರು ಫಲಿತಾಂಶದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ 

0.08

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

07-09-2020

DTE -07-ಐ‌ಎನ್‌ಎಸ್ (3)-2019

ಏಪ್ರಿಲ್-ಮೇ 2019 ರ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವಿಷಯವಾರು ಫಲಿತಾಂಶದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ 

0.1

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

07-09-2020

ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ-18-ECS(3)-2020

ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಕೊರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ 

0.08

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

08-09-2020

ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ-18-ECS(3)-2020

ದಿನಾಂಕ 12-09-2020 ರಂದು ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದ್ದ  ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

0.08

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

07-09-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ -01-EST(9) -2020-21  

ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ

0.2

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

07-09-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ -01-EST(9) -2020-21  

ಕೋವಿಡ್-19 ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಪ್ರಕರಣಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ

0.2

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

17-08-2020

DTE 40 DVP (2) 2019

NDRK ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಹಾಸನದಲ್ಲಿ  ಕೋರ್ಸ್ ಮುಚ್ಚಲು ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ 

0.2

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

05-09-2020

DTE-ADMI0ACM2-8-2020

ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಂಬಂಧ ದಿನಾಂಕ 06-09-2020 ರಂದು ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.07

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

05-09-2020

ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ-18-ECS(3)-2020

2020 ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಲ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ 

0.2

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

03-09-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ -05-RIP  -2016  

6 ತಿಂಗಳಿಗೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರ ಲೆಕ್ಕ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ ಬಗ್ಗೆ 

0.1

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

02-09-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ -01-EST(9)A -2020-21  

KCSR(General Recruitment)Rules,1977 , ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು ಕರಡು ಅಧಿಸೂಚನೆ

0.3

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

02-09-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ -01-EST(9)A -2020-21 

ಕೆಲವು ದೇಶಗಳ Bidders ರಿಂದ ಖರೀದಿ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು

1.0

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

02-09-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ -01-EST(9)A -2020-21 

ಸರಕು ಮತ್ತು ಸಲಕರಣೆಗಳ ಖರೀದಿ-ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಗಳ ಬಳಕೆ

0.4

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

02-09-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ -01-EST(9)A -2020-21 

Covid-19 ಮಹಾಮಾರಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಟಾನದಲ್ಲಿ ಸಡಿಲಿಕೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.3

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

03-09-2020

 

ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ವರ್ಗದ ಅಧಿಕಾರಿ - ನೌಕರರು  2020-21   ಸಾಲಿನಿಂದ  ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ePAR ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ . ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ  ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಹುದ್ದೆಯನ್ನು   HRMS ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಬೇಕು 

 

 

 

02-09-2020

DTE-ADMI0ACM2-12-2020

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ-ಅನುದಾನಿತ ಸಂಜೆ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪ್ರವೇಶ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರವೇಶಾಧಿಸೂಚನೆ

5.0

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

02-09-2020

DTE-ADMI0ACM2-12-2020

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಖಾಸಗಿ ಸಂಜೆ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್  ಪ್ರವೇಶ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರವೇಶಾಧಿಸೂಚನೆ

4.5

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

02-09-2020

DTE-ADMI0ACM2-12-2020

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪೋಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾಧಿಸೂಚನೆ

2.1

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

31-08-2020

BTE03ECS(1)-2020

2020 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ -ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ

0.6

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

02-09-2020  

 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ -09-EST(1)A -2019-20  

ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ವೃಂದದ  ಪರಿಷ್ಕೃತ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ

0.5

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

01-09-2020  

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ -02-ಆರ್‌ಇಸಿ -2019-20

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಖರ್ಚು –ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕೃತಿಯ ಮಾಹೆವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

0.1

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

28-08-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ -33-RIP(1) -2016

MLC ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಹೊರಟ್ಟಿ ,ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ -577 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.1

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

01-09-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ -01-ACM(2) -2020-21

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶ ಸಂಬಂಧ ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.6

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

31-08-2020

 

HRMS ‌ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು Update ಮಾಡಿ 

 

 

 

29-08-2020

BTE03ECS(1)-2020

ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಣಾ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ  

 1.3

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

29-08-2020

 

ಅರ್ಹತಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ-SSLC -ತತ್ಸಮಾನ ಕರ್ನಾಟಕೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ಣಿಕ್ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 

 0.5

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

28-08-2020

DTE-ADMI0ACM2-15-2020

ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ  ಪ್ರಥಮ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ  ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ  

7.0

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

28-08-2020

DTE-ADMI0ACM2-8-2020

ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತಗಳ  ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಬಗ್ಗೆ 

1.5

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

26-08-2020

BTE03ECS(1)-2020

2020 ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ಬಗ್ಗೆ 

0.2

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

28-08-2020

DTE-CDC0CDC2-71-2020

FDPOM-41 ಮತ್ತು 42 ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಪಟ್ಟಿ

0.08

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

28-08-2020

DTE-15-EST(1) ಬಿ -2020

AICTE ಪರಿಶ್ರ್ಕುತ 7 ನೇ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

0.1

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

24-08-2020

 

AISHE Code ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

0.2

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

28-08-2020

 

ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಸರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ನೀತಿ ಸಂಶೋಧನಾ  ಸಂಸ್ಥೆ ಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ  ಬಗ್ಗೆ

0.42

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

26-08-2020

DTE-CDC0CDC(2)-97-2020

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಹರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ATAL ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ಮಕ್ಕೆ  ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವವರ ಪಟ್ಟಿ 

0.49

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

26-08-2020

DTE-CDC0CDC(2)-97-2020

31-08-2020 ರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಹರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ATAL ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ಮಕ್ಕೆ  ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.3

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

26-08-2020

ಬಿ‌ಟಿಇ 03 ECS(1) 2020

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್  2020 ಥಿಯರಿ  ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ   ಬಗ್ಗೆ 

0.2

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

26-08-2020

ಬಿ‌ಟಿಇ 03 ECS(1) 2020

ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.08

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

26-08-2020

ಬಿ‌ಟಿಇ 25 ECS(3) 2020

ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ 

0.06

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

24-08-2020

DTE-ADMI0EST(2B)-8-2020

ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

0.03

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

24-08-2020

ಬಿ‌ಟಿಇ 03 EPS - 2020

ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಜೋಡಣೆ ಕುರಿತು

0.25

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

25-08-2020

ಬಿ‌ಟಿಇ 25 ecs (3) 2020

2020 ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

0.03

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

24-08-2020

 

ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ (ಪರೀಕ್ಷೆ 2019-20)

0.038

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

17-08-2020

DTE-ADMI0EST(7)-22-2020

ವಯೋನಿವೃತ್ತರಾಗಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ - ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

0.01

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

 

ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

0.028

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

21-08-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ -62-EST(6) -2016

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

0.03

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

20-02-2020

ಬಿಟಿಇ 05 EAP 2020

2020 ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜರುಗುವ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್  ಥಿಯರೀ ಪರಿಕ್ಫ್ಶೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.07

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

12-08-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-10-cctek-2017-18

ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ - ಅನುದಾನಿತ ಹಾಗೂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ ಸಿಸಿಟೇಕ್ ಉಪಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.1

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

17-08-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-12-cctek-2020-21

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಹೊಸದುರ್ಗ ಅಲ್ಪಾವಧಿ  ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಹಿಸಲು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಪಟ್ಟಿ

0.3

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

14-08-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-11-cctek-2020-21

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಸೊರಬ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಹಿಸಲು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಪಟ್ಟಿ

1.5

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

 

ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

1.02

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

30-07-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ ADMI0NSS-3-2020

ಆಗಸ್ಟ್ 20 ರಂದು ಸದ್ಬಾವನಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಬಗ್ಗೆ

0.1

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

18-08-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ -21-EST(7) -2020-21

ಸರ್ಕಾರಿ-ಅನುದಾನಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು-ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್-ಜೆ‌ಟಿ‌ಎಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ-ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗದೆ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ

0.09

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

14-08-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ -05-EST(9) -2020-21

ಅಧಿಕಾರಿ-ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

0.01

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

14-08-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ ADMI0EST(2B)-2-2020

ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

0.07

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

11-08-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-CDC-2-97-2020

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ATAL ಇವರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಆನ್-ಲೈನ್ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಬಗ್ಗೆ

0.09

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

14-08-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ -01-EST(9) -2020-21

KCSR ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ -1 ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ -"42. ಆಯುಕ್ತರು, ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ"

0.35

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

11-08-2020

DTE-06-CCTEK-2020-21

ಎಸ್‌ಜೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ  ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಕಾರ್ಕಳ ದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕುರಿತು

0.5

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

14-08-2020

ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ -11-ಇಸಿ‌ಎಸ್(2)-2020

ಕೋವಿಡ್-19 pandemic ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಅಂಕ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಪರಿವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು

0.37

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

04-08-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ -05-ಉಗ್ರಾಣ -2020

ರಿಕೊ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮೆಷಿನ್ ಟೊನರ್-ರಿಪೇರಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ದರ ಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನ 

0.07

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

04-08-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ -04-ಉಗ್ರಾಣ -2020

ಇಲಾಖೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಆಡಳಿತ ವರದಿ-2019-20 ಅನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ದರ ಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನ 

0.07

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

13-08-2020

ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ -34-ಇಸಿ‌ಎಸ್(3)-2020

ಸಕಾಲ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತವಾದ ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ ಬಗ್ಗೆ

0.08

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

11-08-2020

ED 83 TEC 2015

ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

3.5

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

12-08-2020

ಡಿಟಿಇ-13-ಬಿ‌ಎಲ್‌ಡಿ 2018

2020ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮಾಹೇಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯದ  ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೋವಿಡ್-19 ಹಿನ್ನೆಲೆ ಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.2

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

10-08-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-11-cctek-2020-21

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ಣಿಕ್, ಸೊರಬ ಇಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ  ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿಯ ಬಗ್ಗೆ  

 0.2

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

12-08-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-62-EST(6) 2016

ಇಲಾಖೆಯ ಖಾಯಂ ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ ನೌಕರರ ಮಾಹಿತಿ -ದಾಖಲಾತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.098

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

07-08-2020

DTE-ADMI0ACM2-11-2020-21

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ-ಖಾಸಗಿ ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 8ನೇ ತರಗತಿಯ ಪ್ರವೇಶದ ಬಗ್ಗೆ

0.56

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

04-08-2020

 ಬಿಟಿಇ-34-ECS(3)-2020

ಸಕಾಲ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ಣಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಗಳು ವಿಲೇವಾರಿಯಾಗದೆ ಉಳಿದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

0.44

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

06-08-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-01-EST(3)-2019

ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ-ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.1

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

06-08-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಸಿ‌ಡಿ‌ಸಿ (2) 2020-21

FDPom-26 ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು 

0.3

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

04-08-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-09-EST(9)-2020

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸೇವಾ ನಿಯಮಾವಳಿ (ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿ)(ತಿದ್ದುಪಡಿ ) 2020

0.26

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

03-08-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-CDC0CDC-7-2020

ಎಸ್‌ಜೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕುರಿತು

0.36

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

29-07-2020

DTE-ADMI0NSS-1-2020

"My Vote Matters" ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಸಂಬಂಧ  ಕಿರು ಲೇಖನ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

2.9

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

04-08-2020

DTE-ADMI0ACM2-10-2020

ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನರಹಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ - ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಸ್ವ-ಇಚ್ಚೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಧ್ಯಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

2.2

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

30-07-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-11-CCTEK-2020-21

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹೊಸದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕುರಿತು

0.22

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

03-08-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-01-CDC(2) -2020-21

ಎನ್‌ಐ‌ಟಿ‌ಟಿ‌ಟಿ‌ಆರ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ August-20 ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

0.15

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

24-07-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-11-CCTEK-2020-21

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸೊರಬದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕುರಿತು

0.073

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

31-07-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-09-EST(1)-2020

ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ AICTE 7ನೇ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.098

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

30-07-2020

 

ಡಿಪ್ಲೋಮಾ  ಪ್ರವೇಶ ಸಂಬಂಧ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ  

 

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

30-07-2020

 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-01-ACM(2)-2020-21

ಸರ್ಕಾರಿ-ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ಣಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಡಿಪ್ಲೋಮ ಪ್ರವೇಶ ಸಂಬಂಧ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್  ಸಭೆ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.78

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

30-07-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-01-ACM(2)-2020-21

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ  ಸರ್ಕಾರಿ-ಅನುದಾನಿತ-ಖಾಸಗಿ (ಅದ್ಯಾರ್ಪಿಸಿದ ಸೀಟುಗಳು) ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೋಮ ಪ್ರವೇಶಾತಿಯನ್ನು ಆನ್ ಲೈನ್ ನಾನ್ -ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ 

2.5 

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

29-07-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-01-ACM(2)-2020-21

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಥಮ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕೋರ್ಸ್ ವಾರು ಇಂಟೆಕ್ ನಿಗಧಿ ಕುರಿತು

0.98

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

28-07-2020

ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ-11-ಇ‌ಸಿ‌ಎಸ್(2)-2019-20

ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ-11-ಇ‌ಸಿ‌ಎಸ್(2)-2019-20 ದಿನಾಂಕ 13-07-2020 ರಂದು ನೀಡಿರುವ ಮಾನದಂಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.38

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

27-07-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-09-EST(1ಬಿ)-2020

ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ 7 ನೇ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.22

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

27-07-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-10-CCTEK-2020-21

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ

0.7

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

25-07-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-20-EST(7)-2020-21

ಕೋವಿಡ್-19 ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ  55 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನೊಳಗಿನ  ಎ ,ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿ -ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಯವರ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ  ಬಗ್ಗೆ

0.15 

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

 30-06-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-05-CCTek -2020-21

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾರ್ಕಳ ಮತ್ತು ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

 1.9

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

13-07-2020

BTE-11-ECS(2)-2019-20

6ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ -ಬ್ಯಾಕ್ ಲ್ಯಾಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆ  ಮತ್ತು 2 ಮತ್ತು 4 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತೇರ್ಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನದಂಡಗಳು 

1.4

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

09-07-2020

 

ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅವಲಂಬಿತ ಕುಟುಂಬದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ  ವಿವರ -ವಿಧಾನ ಮಂಡಲ ಸಮಿತಿ ಜರೂರು 

0.2

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

 

Submit Information on Children of BPL Immigrant labour studying presently

 

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

09-07-2020

DTE 128 EST (7) 2019-200.

50 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಧಿಕಾರಿ-ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ -ಕೋವಿಡ್ -19 ತುರ್ತು

0.1

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

06-07-2020

BTE 11 ECS (2) 2019 -20

15-07-2020 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ.

0.6

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

01-07-2020

DTE 14 DVP(2) 2019

ಕೋರ್ಸ್ ಮುಚ್ಚುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

 0.7

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

01-07-2020

DTE 14 DVP(2) 2019

ಮತೀಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

 0.72

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

01-07-2020

DTE 14 DVP(2) 2019

ಎಸ್‌ಜೆ‌ಎಮ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಪ್ರವೇಶಾನುಮೋದನೆ 

 0.16

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

04-07-2020

ಇಡಿ139 UNE 2020

ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಡಿಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ-ಕಾಲೇಜುಗಳ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ 

0.06

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

03-07-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-01-CDC(2) -2020-21

ಎನ್‌ಐ‌ಟಿ‌ಟಿ‌ಟಿ‌ಆರ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ JUly-20 ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

0.33

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

02-07-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 09 cctek 2020-21

ಕೆ.ವಿ.ಟಿ. ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

 0.18

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

20-03-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 04 EST-2(B)- 2019-20

ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.18

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

30-06-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-02-REC -2019-20

 ಸಂಸ್ಥೆಯ ಖರ್ಚು-ವೆಚ್ಚ ಮಾಹೆವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

 0.14

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

30-06-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-05-CCTek -2020-21

 ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾರ್ಕಳ ದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

 0.26

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

30-06-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 EST(9) 2020-21

 ಕೆ‌ಸಿ‌ಎಸ್‌ಆರ್ ನಿಯಮಾವಳಿ 2006 ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕರಡು 

 0.9

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

30-06-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-01-EST(3) -2019

ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ಹುದ್ದೆ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಮೇರೆಗೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.12

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

19-06-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-59-EST(1)A -2013

ಆಯುಕ್ತರು, ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಎಂದು ಮರು ಪದನಾಮೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.45

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

26-06-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-08-CCTek -2020-21

KPT,ಮಂಗಳೂರು ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ 

0.53

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

25-06-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-01-EST(9) -2019

2020 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅವಧಿಗೆ ಗಳಿಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ ಸೌಲಭ್ಯ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.32

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

25-06-2020

ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ 11 -ECS(2)-2019-20

ಜುಲೈ-ಆಗಸ್ಟ್ 2020 ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಮತ್ತು ಮಾಡೆಲ್ ಉತ್ತರ ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.15

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

25-06-2020

ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ 18 -ECS(3)-2020

ಜುಲೈ-ಆಗಸ್ಟ್ 2020 ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಗ್ಗೆ 

2.1

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

19-06-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-138-EST(7) -2019-20

30-06-2021 ಕ್ಕೆ ವಯೋ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

0.35

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

23-06-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-05-CCTek -2020-21

KPT,ಮಂಗಳೂರು ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ  ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಕಾರ್ಕಳ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಜೆ‌ಪಿ ,ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ 

1.6

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

19-06-2020

 ಕಾತಾಶಿಆ-01-ಆಆಶಾ-2020-21

ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಆಯುಕ್ತರ ಹುದ್ದೆಯ ಪ್ರಭಾರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ 

 0.074

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

04-06-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-29-DVP(2) -2019

ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ 

 0.21

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

22-06-2020

ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ 03 ಇಪಿ‌ಎಸ್(1)-2020 

2020 ರ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ ಜೋಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.48

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

 

ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ವರ್ಗದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿವರ ಸಲ್ಲಿಸಿ 1pm ಇಂದು 22-06-2020 ಒಳಗೆ -ಅತಿ ಜರೂರು

 

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

19-06-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-05-CCTek -2020-21

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾರ್ಕಳ ಮತ್ತು ರಾಮನಗರ ದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಪಟ್ಟಿ 

1.2

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

16-06-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-02-EST (6)2020

ಗ್ರೂಪ್ -ಡಿ  ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ

2.2

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

18-06-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-06-CCTek -2020-21

ಎಸ್.‌ಜೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ  ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

0.62

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

17-06-2020

 

ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಸೂಚನೆಗಳು 

0.76

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

17-06-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-16-EST (8)ಸಿ ವೈವೆ2020

ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ಮರುಪಾವತಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ 

0.32

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

17-06-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ -01-ಐ‌ಡಿ‌ಪಿ  -2019-20

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗಾ ದಿನಾಚರಣೆ  

0.24

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

17-06-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-04-CCTek -2020-21

ಡಿ‌ಆರ್‌ಆರ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ದಾವಣಗೆರೆ ಯಲ್ಲಿ  ನಡೆಯುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ  ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಪಟ್ಟಿ

1.2

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

18-06-2020

ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ 03 ಇಸಿ‌ಎಸ್(1)-2020 

ಜುಲೈ -ಆಗಸ್ಟ್ 2020 ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

5.7

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

15-06-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-01-EST(9)-2019

AICTE ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ದರಗಳನ್ನು ಜೂನ್ 2021 ವರೆಗೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

0.4

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

15-06-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-01-EST(9)-2019

ಪಿಂಚಣಿ-ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ AICTE 2016 ಪರಿಷ್ಕರಣೆ

0.57

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

15-06-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-01-EST(9)-2019

ಪಿಂಚಣಿ-ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ AICTE 2006 ಪರಿಷ್ಕರಣೆ

0.6

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

15-06-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 04 ACM 04 2020-21

ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ  

0.4

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

12-06-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-01-CDC(2)-2020-21

ಎನ್‌ಐ‌ಟಿ‌ಟಿ‌ಟಿ‌ಆರ್  ವಿಸ್ತರಣ ಕೇಂದ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು  ನಡೆಸುವ  FDPOM-01 ಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

0.4

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

11-06-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-01-CDC(2)-2020-21

ಎನ್‌ಐ‌ಟಿ‌ಟಿ‌ಟಿ‌ಆರ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

2.2

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

10-06-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-05-CCTek -2020-21

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್,ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ  ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

0.16

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

10-06-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-08-RIP(1)-2029

31-12-2020 ಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಂತೆ 6 ತಿಂಗಳಿಗೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ AG ವರದಿಯ ಕಂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುಸರಣಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

0.16

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

08-06-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-04-CCTek -2020-21

ಡಿ‌ಆರ್‌ಆರ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ದಾವಣಗೆರೆ ಯಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

0.13

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

09-06-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-01-SPS(1)-2019-20

GEC ಮತ್ತು GPT ಗಳಲ್ಲಿ Covid-19 ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಸಲುವಾಗಿ ಔಷಧೋಪಚಾರ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

1.0

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

27-05-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-11-EST(9)-2019-20

2019-20 ನೇ  ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.1

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

04-06-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-29-ಡಿ‌ವಿ‌ಪಿ(2)-2019

ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.12

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

04-06-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-01-RIP-2020

2019-20 ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ದಾಸ್ತಾನು ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.2

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

04-06-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-66-RTI-2019

ಆರ್‌ಟಿ‌ಐ 2019-20 ರ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  

0.07

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

02-06-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-75-CDC(1)-2012-13

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಭಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ 

0.14

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

29-05-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-05-BLD-2020

2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 11 ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.14

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

29-05-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-19-BLD-2017

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.16

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

27-05-2020

BTE-03-ECS(1)-2020

ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯೋಜಿಸಲಾದ  Google Meet ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕಳಿಸಲು  ಕೊಂಡಿ –ಜರೂರು

0.19

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

27-05-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-06-RTI-2020 

ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ - ಅನುದಾನಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್- ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳು ಆರ್‌ಟಿ‌ಐ 4(1)A ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಗೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.6

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

27-05-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-06-RTI-2020

ಕೇಂದ್ರ  ಕಚೇರಿಯಪ್ರತಿ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ RTI 4(1) A ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.6

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

21-05-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-16-LRDC-2019-20 

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.1

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

11-03-2020

ಸಿ ಆ ಸು ಇ 05 ತೆ ಎ ಇ 2019

ಗ್ರೂಪ್ ಎ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಯನ್ನು ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.4

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

18-05-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-14-ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(1)ಎ- 2019-20 

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವೃಂದದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ 

1.1

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

14-05-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-13-ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(1)ಎ- 2019-20 

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ವೃಂದದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ 

1.22

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

18-05-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-9-ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(1)ಎ- 2019-20 

ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ  ವೃಂದದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ 

0.74

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

20-05-2020

BTE -11 ECS(2)-2019-20

ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜೂನ್ - ಜೂಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ 

0.3

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

18-05-2020

DTE 49 DVP (1) 2018

ಸರ್ಕಾರಿ -ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ AICTE ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ 

2.1

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

18-05-2020

DTE 49 DVP (1) 2018

ಸರ್ಕಾರಿ -ಅನುದಾನಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ AICTE ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ 

11.1

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

20-05-2020

 

e-PAR 2019-20 ಗ್ರೂಪ್ A ಅಧಿಕಾರಿಗಳು  ವಿವರ ಸಲ್ಲಿಸಿ  -ಜರೂರು 

 

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

18-05-2020

 ಸಿಆಸುಇ 123 ಡಿ‌ಬಿ‌ಎಮ್ 2020

ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ  ಶೇ ೧೦೦ ಅಧಿಕಾರಿ -ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ 

 0.3

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

18-05-2020

 

ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು-ಪಾಲಿಟೆಕ್ಣಿಕ್-JTS ಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ (ಪಿಡಿ ಅಕೌಂಟ್ )ವಿವರ ಸಲ್ಲಿಸಿ -ಅತಿ ಜರೂರು

 

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

18-05-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ -02-ಉಗ್ರಾಣ -2020

Konikca Minolta C220 printer ಜೇರಾಕ್ಸ್  ಯಂತ್ರ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ದರಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನ

0.1

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

17-05-2020

ಕಂ ಇ 158 ಟಿ ಎನ್ ಆರ್  2020

ದಿನಾಂಕ 19-05-2020 ವರೆಗೆ ಲಾಕ್ ಡೌನ್  ವಿಸ್ತರಣೆ 

0.4

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

05-05-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಡಿ‌ವಿ‌ಪಿ (1) 2020

ಮುಂದುವರಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ವೇತನ ಅನುದಾನದ 2ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ 

1.3

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

07-05-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 29 ಡಿ‌ವಿ‌ಪಿ (2) 2020

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರವೇಶಾನುಮೋದನೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ

0.08

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

06-05-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಡಿ‌ವಿ‌ಪಿ (1) 2020

ಮಾರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಿನ ವೇತನ ಪಾವತಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ 

 0.25

 

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

23-03-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ -04-ಇಎಸ್‌ಟಿ 2(B)-2019

ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ 

 0.1

 

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

05-05-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಡಿ‌ವಿ‌ಪಿ (1) 2020-1

ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಭತ್ಯೆ ಪಾವತಿಸಲು ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 

 0.14

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

03-05-2020

ಆರ್‌ಡಿ 158 ಟಿ‌ಎನ್‌ಆರ್ 2020

ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

 

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

03-05-2020

ಕಂ ಇ 158 ಟಿ‌ಎನ್‌ಆರ್ 2020

ಕೆಂಪು ಕಿತ್ತಳೆ ಹಾಗು ಹಸಿರು ವಲಯಗಳು

 

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

02-05-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ -357-ಇಎಸ್‌ಟಿ (7)-2019-20

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿ - ಸಿಬ್ಬಂಧಿಗಳು ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಗುವ ಬಗ್ಗೆ 

 

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

02-05-2020

 ಸಿಆಸುಇ 123 ಡಿ‌ಬಿ‌ಎಮ್ 2020

ದಿನಾಂಕ 04-05-2020 ರಿಂದ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ 

 

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

 

ಮಾನ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ ನೇರ ರೇಡಿಯೋ ಸಂವಾದ 

 

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

22-04-2020

 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ 

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ಆದ್ಯಾದೇಶ 2020

 

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

23-04-2020

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ -357-ಇಎಸ್‌ಟಿ (7)-2019-20 

ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ 23-04-2020 ರಿಂದ ಹಾಜರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ 

 

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

 

TCS Codevita 2020ಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿ

 

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

22-04-2020

 ಆರ್‌ಡಿ 158 ಟಿ‌ಎನ್‌ಆರ್ 2020

ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಸಡಿಲಿಕೆ

 

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

21-04-2020

 ಕಂ ಇ 158 ಟಿ‌ಎನ್‌ಆರ್ 2020

ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಆದೇಶ

 

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

18-04-2020

 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ -357-ಇಎಸ್‌ಟಿ (7)-2019-20 

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕ

 

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

18-04-2020

 ಸಿಆಸುಇ 123 ಡಿ‌ಬಿ‌ಎಮ್ 2020

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

18-04-2020

 

ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ. 

 

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

 

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆ,ಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ.

 

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

 

ಇ -ಲರ್ನಿಂಗ್ ಭಾರತ್ ಪಡೆ -ಆನ್ ಲೈನ್ ಪೋರ್ಟಲ್.

 

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

18-04-2020

 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ-03-ಎಲ್‌ಆರ್‌ಡಿ‌ಸಿ -2019-20

ಸುರಕ್ಷಿತ ಆನ್ ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟಫಾರ್ಮ್ ಬಳಸಿ ಆನ್ ಲೈನ್ ತರಗತಿ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

15-04-2020

 ಸಿಆಸುಇ 123 ಡಿ‌ಬಿ‌ಎಮ್ 2020

ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಮುಂದುವರಿಕೆ

 

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

 

ಆನ್ ಲೈನ್ ತರಗತಿಗಳನ್ನು  ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ವಿವರ ದಾಖಲಿಸಿ

 

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

 

ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ದಿನಾಂಕ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು

 

 

 

 

 

Conducting online classes for students

 

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

 

ಸ್ವಯಂ ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ MOOCS ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 

 

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

28 03-2020

 ಇ ಡಿ 139 ಯು ಎನ್ ಇ 2020

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಬಾರದು

 

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

 

MHRD ಆನ್ ಲೈನ್ ಕಲಿಕೆ ICT ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್

 

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

23-03-2020

 ಸಿಆಸುಇ 123 ಡಿ‌ಬಿ‌ಎಮ್ 2020

ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ,ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ನೌಕರರಿಗೆ  ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಲು ವಿನಾಯತಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಬಗ್ಗೆ 

 

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 14-06-2021 04:39 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2020, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ