ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ -ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ದಿನಾಂಕ            ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ  ವಿಷಯ                                ವೀಕ್ಷಿಸಿ
09-02-2022 ಡಿಟಿಇ 02 ಇಎಸ್‌ ಟಿ (8) 2021 ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಗಳು   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12-07-2021 DTE 02 EST(8) 2021 ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ನೌಕರರಿಗೆ ಶಿಶುಪಾಲನಾ ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ  0.2 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28-01-2021 ಆ ಇ  7(ಇ) ಸೇನಿಸೇ 2020  2021 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅವಧಿಗೆ ಗಳಿಕೆ ರಜೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯರ್ಪಿಸಿ ನಗದೀಕರಣ ಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನಿಯತಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
29-01-2021 ED 137 DTE 2020 ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ನಿಯಮಗಳು 2021     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23-12-2020 DTE 01 EST(9) 2020-21

ಕಂಡಿಕೆ 4(9)ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ 

  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
07-11-2020 DTE/01/EST(9)/2020-21

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಒಂದು ಬಾರಿಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ರಜೆಯ ಮಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.26 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
04-11-2020 DTE/02/EST(9)/2020-21 KCSR(general Recruitment)(Amendment)Rules 2020 0.2 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21-09-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/EST(9) /2020-21 ಕೆ‌ಸಿ‌ಎಸ್‌ಆರ್ (ಜನರಲ್ ರೆಕ್ರುಟ್ಮೆಂಟ್)(ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್)-Person with Bench Mark disability   0.3 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21-09-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/EST(9) /2020-21 ಕೆ‌ಸಿ‌ಎಸ್‌ಆರ್ (ಜನರಲ್ ರೆಕ್ರುಟ್ಮೆಂಟ್)(ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್) ಕರಡು   0.3 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18-09-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/EST(9) /2020-21 ಕಾಲಿಕ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಹಂತ ತಲುಪಿದ ನೌಕರರಿಗೆ ಸ್ಥಗಿತ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ನಿಗದಿತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಅನುಸರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.4 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18-09-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/EST(9) /2020-21 ಕೆ‌ಸಿ‌ಎಸ್‌ಆರ್ ನಿಯಮ 224 -A ಅನ್ವಯ ಪಿಂಚಣಿ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಹತಾದಾಯಕ ಸೇವೆ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.2 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18-09-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/EST(9) /2020-21

ಡಿಯಲಿಸಿಸ್ ಚಿಕಿಸ್ಥೆ ಗೆ ಒಳಪಡುವ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ವಿಶೇಷ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ರಜೆ ಬಗ್ಗೆ 

0.2 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
07-09-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/EST(9) /2020-21    

ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ

0.2 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
07-09-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/EST(9) /2020-21  

ಕೋವಿಡ್-19 ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಪ್ರಕರಣಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ

0.2 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02-09-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/EST(9)A /2020-21  

KCSR(General Recruitment)Rules,1977 , ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು ಕರಡು ಅಧಿಸೂಚನೆ

0.3 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02-09-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/EST(9)A /2020-21 

ಕೆಲವು ದೇಶಗಳ Bidders ರಿಂದ ಖರೀದಿ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು

1.0 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02-09-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/EST(9)A /2020-21  ಸರಕು ಮತ್ತು ಸಲಕರಣೆಗಳ ಖರೀದಿ-ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಗಳ ಬಳಕೆ 0.4 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02-09-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/EST(9)A /2020-21 

Covid-19 ಮಹಾಮಾರಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಟಾನದಲ್ಲಿ ಸಡಿಲಿಕೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 

0.3 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14-08-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/EST(9) /2020-21 KCSR ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ -1 ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ -"42. ಆಯುಕ್ತರು, ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ" 0.35 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04-08-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/09/EST(9)/2020 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸೇವಾ ನಿಯಮಾವಳಿ (ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿ)(ತಿದ್ದುಪಡಿ ) 2020 0.26 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19-06-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/59/EST(1)A /2013 ಆಯುಕ್ತರು, ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಎಂದು ಮರು ಪದನಾಮೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.45 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25-06-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/01/EST(9) /2019 2020 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅವಧಿಗೆ ಗಳಿಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ ಸೌಲಭ್ಯ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  0.32 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19-06-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/138/EST(7) /2019-20 30-06-2021 ಕ್ಕೆ ವಯೋ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 0.35 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15-06-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ9 2019 AICTE ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ದರಗಳನ್ನು ಜೂನ್ 2021 ವರೆಗೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 0.4 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15-06-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ9 2019 ಪಿಂಚಣಿ/ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ AICTE 2016 ಪರಿಷ್ಕರಣೆ 0.57 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15-06-2020 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ9 2019 ಪಿಂಚಣಿ/ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ AICTE 2006 ಪರಿಷ್ಕರಣೆ 0.6 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22-04-2020

GO

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ಆಧ್ಯಾದೇಶ  ,2020 3.22 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30-11-19

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /03/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ9 2019

2020 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅವಧಿಗೆ ಗಳಿಕೆ ರಜೆ ನಗಧಿಕರಣ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11-11-19

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2019

01-07-2019 ರಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ UGC /AICTE ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯವರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11-11-19

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2019

01-07-2019 ರಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11-11-19

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2019

ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
07-09-19

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (9) 2019

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಇ 11 ಎಸ್‌ಆರ್‌ಪಿ 2019 ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
07-09-19

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (9) 2019

ಸರ್ಕಾರಿ ಶ್ರೀ ಜಯದೇವ ಹೃದ್ರೋಗ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ವೆಚ್ಚ ಮರುಪಾವತಿ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19-09-19

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (9) 2019

ಎನ್‌ಪಿ‌ಎಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಶೇ.14ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
07-09-19

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (9) 2019

ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮರುಪಾವತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯುವ ಬಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30-07-19

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /02/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (9) 2019

ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 0071 ಅಡಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ / ತಪ್ಪಾಗಿ ಜಮೆಯಾಗಿರುವ ಎನ್‌ಪಿ‌ಎಸ್ ವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12-07-19

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (9) 2019

KCSR ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕರಡು ನಿಯಮಗಳು ಕುರಿತು   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24-06-19

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /06/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (1)A 2018-19 (ಭಾಗ)

ಇಡಿ 098 ಟಿ‌ಪಿ‌ಇ 2018,ದಿನಾಂಕ 06-06-2019 ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13-06-19 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (9) / 2019 01-01-2019 ರಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ UGC /AICTE ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06-06-19

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (9) 2019

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿವಿಧ ಮುಂಗಡಗಳ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
07-06-19

ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /06/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (1) A 2018-19

ಮೀಸಲಾತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮರುಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29-05-19 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (9) / 2019 ಮೀಸಲಾತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ತತ್ಪರಿಣಾಮವಾದ ಜೇಷ್ಟತೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಅಧಿನಿಯಮ 2017ರನ್ವಯ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24-05-19 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (9) / 2019 UGC / AICTE /ICAR ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಹುದ್ದೆ ಹೊಂದಿ 01-01-2016 ರ ನಂತರ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21-05-19 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (9) / 2019 ಮೀಸಲಾತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ತತ್ಪರಿಣಾಮವಾದ ಜೇಷ್ಟತೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಅಧಿನಿಯಮ 2017ರನ್ವಯ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20-05-19 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (9) / 2019 ಪೂರ್ಣ ಪಿಂಚಣಿ ಗಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಗರಿಷ್ಟ ಅರ್ಹತಾ ಸೇವೆಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16-05-19 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (9) / 2019 ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ದಿನಾಂಕದ ಪರಿಷ್ಕ್ಷರಣೆ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
03-05-19 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (9) / 2019 ಇ-ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ,ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಇವರ ನೇಮಕ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02-05-19 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (9) / 2019 ಅಂಗವಿಕಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ವಿತರಿಸುವಾಗ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24-04-19 ಎಫ್‌ಡಿ 15 ಟಿ‌ಎ‌ಆರ್ 2019 31-03-2010 ಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಎನ್‌ಪಿ‌ಎಸ್ ನೌಕರರ ವೇತನದಿಂದ ಕಟಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಎನ್‌ಪಿ‌ಎಸ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23-04-19 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (9) / 2019 ಗ್ರೂಪ್ A ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿ ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23-04-19 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (9) / 2019 01-01-2019 ರಿಂದ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16-03-19 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (9) / 2018 2019 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅವಧಿಗೆ ಗಳಿಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16-03-19 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (9) / 2018 ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಹಬ್ಬದ ಮುಂಗಡದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16-03-19 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (9) / 2018 ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ ಬಡ್ತಿಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ನಿಯತಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16-03-19 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /02/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (9) / 2018 ಸರ್ಕಾರದ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳ ಆಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಕುರಿತು   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01-03-19 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /06/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ /(1)A 2018-19 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಗ್ರೇಡ್ -2 (ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ /ನಾನ್ -ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್) ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡಿ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01-03-19 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /06/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ /(1)A 2018-19 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಗ್ರೇಡ್ -1 (ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ /ನಾನ್ -ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್) ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡಿ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01-03-19 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /06/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ /(1)A 2018-19 ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡಿ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25-02-19 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /02/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ /(9) 2018 ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯ ಮೂಲದಿಂದ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25-02-19 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ /(3) 2018 ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚದ ಮರುಪಾವತಿ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಪಾವತಿಸಬಹುದಾದ ಅರ್ಹತಾ ಮೊತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06-02-19 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /20/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (1) A/ 2018-19 ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅಪೀಲು ಸಂ.2368 / 2011 ಬಿ ಕೆ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ತೀರ್ಪನ್ನು ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಹಿಂಬಡ್ತಿ /ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡಲಾಗಿರುವವರಿಗೆ ವೇತನವನ್ನು ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01-02-19 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (9)/7 2018 ಕೆ‌ಸಿ‌ಎಸ್ ಕರಡು ನಿಯಮ( ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿ)(ಪರಿಷ್ಕಾರಣಿ) ನಿಯಮ, 2018   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10-01-19 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /02 /ಇಎಸ್‌ಟಿ(9 )2018 ನಿಗಮ ಮಂಡಲಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿರುವ ನೌಕರರ ಜಿ‌ಪಿ‌ಎಫ್ /EL ನಗಧಿಕರಣ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
08-01-19 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /02 /ಇಎಸ್‌ಟಿ(9 )2018 ಬ್ಯಾಕ್ ಲಾಗ್ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ರೋಸ್ಟರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ರಿಕ್ತ ಸ್ಥಾನಗಳ ರಿಜಿಸ್ಟರನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01-01-19 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01 /ಇಎಸ್‌ಟಿ(9 )2018 2019ನೇ ಸಾಲಿನ ಅವಧಿಗೆ ಗಳಿಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21-12-18 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /02 /ಇಎಸ್‌ಟಿ(9 )2018 ಸಿವಿಲ್ ಅಪೀಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 2368/2011 - ಬಿ ಕೆ ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ಇತರರು ವಿರುದ್ದ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನೀಡಿರುವ ತೀರ್ಪಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬಡ್ತಿ / ಹಿಂಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸೌಲಭ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21-12-18 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /02 /ಇಎಸ್‌ಟಿ(9 )2018 ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21-12-18 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /02 /ಇಎಸ್‌ಟಿ(9 )2018 ಅನುಚ್ಛೇದ 371 ಜೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ "ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ" ಅರ್ಹತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14-12-18 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /02 /ಇಎಸ್‌ಟಿ(9 )2018 ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14-12-18 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01 /ಇಎಸ್‌ಟಿ(9 )2018 2019 ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜಾ ಮತ್ತು ಪರಿಮಿತ ರಜಾದಿನಗಳ ಪಟ್ಟಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23-08-18 ಸಿಇಜಿ/31/ಕೆ‌ಆರ್‌ಡಿ‌ಎಚ್/2017 ಸೇವಾ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಬಳಕೆ ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26-09-18 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2018 ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ನೆರವಿಗಾಗಿ ನೌಕರರ ಒಂದು ದಿನದ ಸಂಬಳವನ್ನು ಕಟಾವು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28-08-18 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 14 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ4 (A) (1) /2018 ಅನುದಾನಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ 6 ನೇ ಪರಿಷ್ರ್ಕುತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ರಾಜ್ಯದ 21 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು 03 ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24-07-18 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 50 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(1)/2008/1320 ಕರ್ನಾಟಕ ಆಧಾರ್ (ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು ಸೇವೆಗಳ ವಿತರಣೆ )ಅಧಿನಿಯಮ , ಅಧಿಸೂಚನೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05-07-18 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/02/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9)/2018/1124 ಅನುಚ್ಛೇದ 371ಜೆ ಅನುಷ್ಟಾನ ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ತುಂಬುವಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02-07-18 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/01/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9)/2018/1106 ಜನವರಿ 2018 ರಿಂದ AICTE ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯವರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02-07-18 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/01/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9)/2018/1105 01-04-2006 ರಂದು ಮತ್ತು ನಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ ನೌಕರರಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಮರಣ ಉಪದಾನ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ಪರಿಶ್ರ್ಕುತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ HRMS ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಟವಾಡೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21-06-18 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/01/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9)/2018/990 2019 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪದ್ಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21-06-18 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/01/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9)/2018/989 ಜನವರಿ 2018 ರಿಂದ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24-05-18 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/02/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9)/2018 ಎಫ್‌ಡಿ 06 ಎಸ್‌ಆರ್‌ಓ‌ಪಿ 2018 ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಪರಿಷ್ರ್ಕತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ವೇತನವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16-04-18 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/01/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9)/2018 ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16-04-18 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/01/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9)/2018 ಗ್ರೂಪ್ -ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ವೃಂದದ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೊರರೋಗಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ಮರುಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23-03-18 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 1 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2017 ಗಳಿಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ 2018   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13-03-18 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 02 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (9) 2017 /3266 SSLC,PUC ಮತ್ತು ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಗಳ ತತ್ಸಮಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ/ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13-03-18 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 02 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (9) 2017 /3267 ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ ರಚಿಸುವ ಮುನ್ನ ಮಾತೃ ವೃಂದದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬ್ಯಾಕ್ ಲಾಗ್ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-02-18 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 02 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2017 ರಾಜ್ಯ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-02-18 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 02 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2017 ರಾಜ್ಯ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಮೀಸಲಿರಿಸಿರುವ ರಿಕ್ತ ಸ್ತಾನಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
08-02-18 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (9) 2017 ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇವ ನಿಯಮ (ಸಿ‌ಎಲ್‌ಟಿ ) ತಿದ್ದುಪಡಿ KCS(CLT) rules, 2012,Corrigendum   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
08-02-18 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 02 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2017 ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ premature ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01-01-18 ಸಿ ಆ ಸು ಇ 29 ಎಚ್‌ಎಚ್‌ಎಲ್ 2017 ಹುತ್ತರಿ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯ ದಿನಾಂಕ 24-11-2018 ಎಂದು ಬದಲಾಗಿದೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಯವರಿಗೆ ಎಐ‌ಸಿ‌ಟಿ‌ಇ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ಎಐ‌ಸಿ‌ಟಿ‌ಇ 6 ನೇ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ -ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22-01-18 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 02 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2017 ಕೆ‌ಸಿ‌ಎಸ್‌ಆರ್ (ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲಿಟೆರೆಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ) ನಿಯಮಗಳು 2012 ತಿದ್ದುಪಡಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22-01-18 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 02 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2017 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮವೆಸಗಿದ ನೌಕರರ ಮೇಲೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿಗೆ
28-12-17 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2017/2596 ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28-12-17 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2017/2599 ನೌಕರರುಗಳ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಂಗಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-11-17 ಇಡಿ 192 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 2017 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು/ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಗ್ರೇಡ್ -1 ವೃಂದದ ಪರಿಷ್ರ್ಕುತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-11-17 ಇಡಿ 195 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 2017 ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ವೃಂದದಿಂದ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಪಡೆದ ವಿಭಾಗವಾರು ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವೃಂದದ ಪರಿಷ್ರ್ಕುತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-11-17 ಇಡಿ 194 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 2017 ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ವೃಂದದಿಂದ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಪಡೆದ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವೃಂದದ ಪರಿಷ್ರ್ಕುತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28-11-17 ಇಡಿ 200 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 2017 ನಾನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಗ್ರೇಡ್-1 , ಗ್ರೇಡ್-2 ಮತ್ತು ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವೃಂದದ ಪರಿಷ್ರ್ಕುತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-11-17 ಇಡಿ 191 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 2017 ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವೃಂದದ ಪರಿಷ್ರ್ಕುತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28-11-17 ಇಡಿ 193 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 2017 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಗ್ರೇಡ್ -2 ವೃಂದದ ಪರಿಷ್ರ್ಕುತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28-11-17 ಇಡಿ 197 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 2017 ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು/ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು/ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ವೃಂದದ ಪರಿಷ್ರ್ಕುತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-11-17 ಇಡಿ 190 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 2017 ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವೃಂದದ ಪರಿಷ್ರ್ಕುತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28-11-17 ಇಡಿ 203 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 2017 ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ವೃಂದದ ಪರಿಷ್ರ್ಕುತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-11-17 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2017 ವಾಹನ ಚಾಲಕ ವೃಂದದಿಂದ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದುವ ನೌಕರರು ಹೊಂದಬೇಕಾದ ಇಲಾಖಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕುರಿತು   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16-11-17 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 02 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2017/4095 ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಸ್ಪಸ್ಟೀಕರಣ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
09-11-17 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2017/2199 ವಿಕಲಚೇತನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ 2016 ಕಾಲಂ 37ನ್ನು ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23-10-17 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (9) 2017 /2061 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ (ವೈದ್ಯಕೀಯ ಹಾಜರಾತಿ ) ನಿಯಮಗಳು, 1963 ತಿದ್ದುಪಡಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24-10-17 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2017 /2081 ಏ‌ಐ‌ಸಿ‌ಟಿ‌ಇ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
09-10-17 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/03/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9)/2017/1908 ಜುಲೈ 2017 ರಿಂದ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13-09-17 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2017/1641 ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಬಡ್ಡಿ ದರ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13-09-17 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2017/1641 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲಿಟೆರಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ನಿಯಮಗಳು,2017   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13-09-17 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 02 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2017/1641 ವೈದ್ಯಕೀಯ ಹಾಜರಾತಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ನಿಯಮಗಳು,2017   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06-09-17 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 02 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2017/1556 ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11-08-17 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 02 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2017/1279 6ನೇ ರಾಜ್ಯ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ನೌಕರರ ವೇತನ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಸಂಬಂಧ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
09-08-17 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 02 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9)2017/1246 ಕರ್ನಾಟಕ ದಿನಕೂಲಿ ನೌಕರರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ದಿ ಅಧಿನಿಯಮ ಪತ್ರ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19-07-17 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 53 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ 4(B) 2016/1121 ಸ್ಥಗಿತ ವೇತನ -ಅನುದಾನಿತ ಸಂಸ್ಥೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21-07-17 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9)/1066 ಅಂಶಕಾಲಿಕ ಅಕುಶಲ ಕೆಲಸದಾಳುಗಳ ಸೇವೆ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16-06-17 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2017/611 ಕರ್ನಾಟಕ ಜನೆರಲ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ನಿಯಮಗಳು 2016   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
08-06-17 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2017 ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಸೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ಥಿ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
08-06-17 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2017 ನೂತನ ವೇತನ ಆಯೋಗ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01-06-17 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 17 ಮಹಕಾ 2017 RTI ನಿಯಮದಡಿ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪು   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25-05-17 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 17 ಮಾಹತಾ 2017 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕೋರಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11-05-17 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/53/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(7)2017/410 ಏಐ‌ಸಿ‌ಟಿ‌ಇ ಪಿಂಚಣೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18-05-17 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 02 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2017/664 ಕೆ‌ಆರ್‌ಜಿ‌ಪಿ‌ಆರ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18-05-17 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 02 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2017/665 ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಸೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವ ವಿವರ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30-03-17 ಎಫ್‌ಡಿ 16 ಎಸ್‌ಆರ್‌ಪಿ 2017 ಜನವರಿ 2017 ತುಟಿಭತ್ಯೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25-03-17 ಇಡಿ 300 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 2012 ಇಡಿ 300 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 2012 ತಿದ್ದುಪಡಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25-03-17 ಸಿಅಸುಇ 568 ಸೆನೆಸಿ 2015 ರಾಜ್ಯ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಮಾಡುವ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20-02-17 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/113/ಎಮ್‌ಎಸ್‌ಸಿ /2013 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
08-02-17 ಪಿಡಿ 125 ಎಸ್‌ಪಿಟಿ 2016 ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮತೋಲನ ನಿವಾರಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
08-02-17 ಇಡಿ163 ಅಅವಿ 2016 ಸರ್ಕಾರಿ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರುಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವಾಗ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02-02-16 ಸಿಆಸುಇ 63 ಸೇನಿಸಿ 2015 ಕೆ‌ಸಿ‌ಎಸ್‌ಆರ್ ನಿಯಮ 21 ತಿದ್ದುಪಡಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05-01-17 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2016/4105 2017 ಸರ್ಕಾರಿ ರಜೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05-01-17 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2016/4106 ಕೆ‌ಸಿ‌ಎಸ್‌ಆರ್(ನಡವಳಿಕೆ) 2016 ಕರಡು ತಿದ್ದುಪಡಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05-01-17 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2016/4105 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯಾ: ಡಿ ಪಿ ಎ ಆರ್‌ 32 ಸೆಲೊಸೆ 2014(ಪಿ‌ಐ)ರ ಪ್ರತಿ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26-12-16 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2016/4013 2017ನೇ ಸಾಲಿನ ಅವಧಿಗೆ ಗಳಿಕೆ ರಜೆಯನ್ನು ನಗದೀಕರಣ ಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನಿಯತಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26-12-16 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 02 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2016/4013 ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ಸೇವಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಯೋಜನೆ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02-12-16 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2016/3272 ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಮುನ್ನ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02-12-16 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2016/3273 ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಸೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ತ್ರಿ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02-12-16 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2016/3274 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿನ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಮಾಡುವ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02-12-16 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2016/3275 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಡಿ‌ಪಿ‌ಏ‌ಆರ್ 32 ಸೇಲೋಸೆ 2014(ಪಿ‌ಐ) ಪ್ರತಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02-12-16 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2016/3276 ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ಮೀಸಲಿರಿಸಿರುವ ರಿಕ್ತಸ್ದಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02-12-16 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2016/3277 ಸರ್ಕಾರಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29-11-16 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2016/3183 Operationalisation of NPS for state Govt employees   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14-11-16 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 1 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2016/3022 ಕೆ‌ಡಿ‌ಐ‌ಡಿ ಬಡ್ಡಿ ದರ 8%   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14-11-16 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 1 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2016/3012 ಮನೋವ್ಯೆಕಲ್ಯಾತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ವಿಶೇಷ/ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಭತ್ಯಯ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿಗೆ
14-11-16 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 1 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2016/3022 AICTE ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳು   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22-10-16 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 1 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2016/2050 ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಜುಲೈ 2016   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18-10-16 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2016/1988 Stepping up of pay of senior government servent   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21-09-16 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 02 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9)/1787 ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಚ್‌ಆರ್‌ಎಮ್‌ಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20-09-16 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 02 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9)/1768 ದಿನಗೂಲಿ ಅಧವಾ ಮಿತವೇತನ ಪದಮಿಧರರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ತದನಂತರ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ದಗೊಳಿಸಲಾದ ನೌಕರರಿಗೆ ನಿಯಮ 247-A ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20-09-16 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 02 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9)/1768 ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ದಳಕ್ಕೆ ತಣಿಕೆಗಾಗಿ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ವಹಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಇಲಾಖೆಗಳು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20-09-16 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 02 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9)/1768 ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ದಳದ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನುಳ್ಳ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕುರಿತು   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19-08-16 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2016/1439 ದಿನಾಂಕ 02.06.2016ರಂದು ನಡೆದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮುಷ್ಕರದ ಗೈರು ಹಾಜರಿಯನ್ನು ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16-08-16 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 02 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2016 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣೆ ಕುರಿತು   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29-07-16 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 1 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2016 ಮಾಜಿ ಸ್ಯೆನಿಕ ಅಭ್ಯಾರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29-07-16 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 1 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2016 ವ್ಯೆದ್ಯಕೀಯ ಹಾಜರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಕರಡು ನಿಯಮಗಳು   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21-07-16 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2016 GO to amend Karnataka Treasury code volume-1   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14-07-16 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2016 ಸಚಿವರ ಸ್ದಾನಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ/ಪ್ರಾದಿಕಾರಗಳಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11-07-16 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2016 Amendment of Karnataka Recruitment of Gazetted Probationers rules1977   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02-07-16 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2016/798 GO for withdrawal procedure for withdrawal of NPS amount at the time of superannuation   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15-06-16 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 02 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2016/649 KCSR 247-A   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-05-2016 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2016/507 NPS in State autonomous bodies   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-05-2016 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2016/507 Stopping of payment of interest on govt backlog NPS   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26-04-2016 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2016 ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ  - AICTE   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26-04-2016 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2016 ಹುಚ್ಚು ಪ್ರಾಣಿ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ರಜೆಯನ್ನು ನಿಯತಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21-04-2016 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2016 ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯೋಗ ಮೀಸಲಾತಿ - HK   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18-04-2016 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 02 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2016/155 ಸೇವೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ GPF ಚಂದಾದಾರರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18-04-2016 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2016/154 ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ -ಜನವರಿ 2016   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04-04-2016 ಡಿಟಿಇ 02 ಇಎಸ್‌ಟಿ(9) 2016/31 ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಹಕ್ಕು ಬಾಧ್ಯತಾ ಸಮಿತಿಯ 4 ನೇ ವರದಿಯಲ್ಲಿನ ಶಿಫಾರಸ್ಸು   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
31-03-2016 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2015/4 ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ದಳ, ಜಾಗೃತ ಕೋಶ, ಜಾಗೃತ ಸಲಾಹಾ ಮಂಡಳಿ ಸೃಜಿಸುವ ಕುರಿತು   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
31-03-2016 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2015/4323 GO for provision for Price adjustment for specified materials for works   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
31-03-2016 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (9) 2015/4324 ಬಿ ವರ್ಗದ ಕಲಬುರ್ಗಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05-03-2016 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 02 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (9) 2015/3900 ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ನೌಕರರ ಪುನರ್ನೇಮಕ ಮತ್ತು \ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ನಿವೃತ್ತಿ ನಂತರ ಸೇವಾವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04-03-2016 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 02 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2015/3869 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರಿಗೆ ಓ ಓ ಡಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24-02-2016 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 02 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2015/3791 ದಿನಾಂಕ 25.02.2016 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ ನೌಕರರ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿಯ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಓ ಓ ಡಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18-02-2016 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2015/3679 ಗಳಿಕೆ ರಜೆ ನಗಧೀಕರಣ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11-02-2016 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2015/3701 ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಸೂಚನೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10-02-2016 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2015/3689 ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಸೂಚನೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-1-2016 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2015/3446 ಚಲನ ವ್ಯೆಕಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಪೋಷಣಾ ಭತ್ಯೆಯ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22-1-2016 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2015/3388 ರಾಜ್ಯದ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮತಲ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20-1-2016 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 02 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (9)/3359 ನಿವೃತ್ತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20-1-2016 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 02 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (9)/3360 ಜಾಹೀರಾತು ನೀತಿ 2013ಕ್ಕೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ನಿಯಮಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23-12-2015 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2015/3099 ಗಳಿಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ 2016   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23-12-2015 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 02 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2015/3097 ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ರಜೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು 2015ರ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದ ಗಳಿಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣದ ಕುರಿತು   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23-12-2015 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 02 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2015/3098 ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಹೊಸ ಪೇ ಸ್ಲಿಪ್ ನೀಡುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22-12-2015 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 02 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2015/3098 ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಸೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14-12-2015 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 02 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (9) 2015 /2985 lಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅತಿಧ್ಯ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗ ಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಆದ್ಯತಾ ಸೂಚಿಪಟ್ಟಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14-12-2015 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 02 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2015/2986 ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಗೆ ನಡೆಯುವ ದ್ವ್ಯೆವಾರ್ಷಿಕ ಚುನಾವಣೆ-2015   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10-12-2015 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9)/2015/2984 ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ರಜಾ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2016   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01-12-2015 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 02 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2015/2774 ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಕುರಿತು   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01-12-2015 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2015/2776 ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ರೈತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಹಂತದವರೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28-10-15 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9)2015/2453 ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕಲಾಗ್ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28-10-15 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9)2015/2448 ಸಂಖ್ಯಾತಿರಿಕ್ತ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಮಗೊಂಡ ನೌಕರರಿಗೆ 25 ಮತ್ತು 30 ವರ್ಷಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28-10-15 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9)2015/2459 ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28-10-15 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9)2015/2450 ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28-10-15 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9)2015/2451 ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ July2015   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28-10-15 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9)2015/2452 Proceedings for release of funds-Delegation of Financial powers FY15-16   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28-10-15 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9)2015/2449 Draft rules to amend KCSR,1977   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13-10-15 ಡಿ‌ಪಿ‌ಎಆರ್ 147 ಸೆಳೆಯು 2015 Vigilance Awareness Week   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16-10-2015 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2015/2352 ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ July2015   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06-10-2015 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 02 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2015/2187 ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಬಂದಂತಹ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆಗಳನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24-09-2015 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9)/2015/2049 ಶ್ರೀ ಧನ್ವಂತರಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಿದೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24-09-2015 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9)/2015/2049 Notification on Karnataka Act 14 of 1990   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15-09-2015 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 02 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9)/2015/2037 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15-09-15 ಇಡಿ 176,177,178 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 2015 ಎಂ.ಟೆಕ್ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01-08-15 ಸಿಅಸುಇ 90 ಎಸ್‌ಆರ್‌ಆರ್ 2014 ಸಮೂಹ 'ಡಿ" ದರ್ಜೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳ ವಿವರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಿಯಮಿಸಲಾದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25-08-15 ಎಫ್‌ಡಿ 06 ಟಿ‌ಎಫ್‌ಪಿ 2014 ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ವ್ಯೆದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕರಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
09-09-2015 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 02 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2015/1871 ರಿಕ್ತ ಸ್ದಾನಗಳ/ರೋಸ್ಟರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-08-2015   Amendment to the Karnataka govt(Allocation of Business) rules,1977   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01-09-2015 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /1/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2015/1736 Addition of hospitals under Medical Attendance Rules 1963   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
03-07-14 ಇಡಿ 74 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 13 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಧಿನಿಯಮ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
0-08-2015 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/2/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9)/2015/1668 ಕೋಟಾ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯಿಸುವ ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿನ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ರಿಕ್ತ ಸ್ದಾನ ಆಧಾರದ ಬದಲು ಹುದ್ದೆಯಾಧಾರಿಸಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24-08-2015 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/2/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9)/2015/1669 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೌಕರರ ವಯಸ್ಸು ನಿರ್ಧಾರಣೆ ಕುರಿತು   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20-08-2015 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/2/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9)/2015/1660 General Deligation of financial powers   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20-08-2015 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ/2/ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9)/2015/1669 ಕಾಗದ ರಹಿತ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19-08-2015 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 1 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2015/1623 BBMP ಚುನಾವಣೆ ರಜೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12-08-2015 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2015 2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನ ಜ್ಞಾನಸಂಗಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12-08-2015 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2015 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಹಿರಿಮೆ-ಗರಿಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12-08-2015 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 02 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2014/1537 ಸಮೂಹ-ಡಿ ದರ್ಜೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಗೆಗಳ ವಿವರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಿಯಮಿಸಲಾದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25-07-15 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 1 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2015 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ನಿಯಮ 2015   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25-07-15 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2015 Payment of Pension throgh Public Sector Banks   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25-07-15 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2015 ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ, ಸಹಾಯಧನ/ ಗೌರವಧನ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಸಾದಿಲ್ವಾರು ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಆರ್‌ಟಿ‌ಜಿ‌ಎಸ್/ಎನ್‌ಈ‌ಎಫ್‌ಟಿ/ ಮುಖಾಂತರ ಪಾವಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30-06-15 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2015 ಹಿರಿಯ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಕೆಳ ಹುದ್ದೆಯ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಅಭಿಮತ ನೀಡುವ ಕಾಲಮಿತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು.   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25-05-15 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 2 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9)2014 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಚುನಾವಣೆ-2015 ಸದಾಚಾರ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25-05-15 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 1 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2015 ಚುನಾವಣೆ ಕಾರ್ಯ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22-05-15 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 1 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2015 Notoification of DCA 09 ARB 2014   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14-05-15 ಡಿ‌ಪಿ‌ಎಆರ್ 184 ಎಸ್‌ಆರ್‌ಆರ್ 2013 KSCR ತಿದ್ದುಪಡಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14-05-15 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 1 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2015 ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14-05-15 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 1 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2015 ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
07-05-15 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 2 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2015 ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06-05-15 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 1 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2014 ಬೆಳಗಾವಿ ,ಬಿಜಾಪುರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ವೇಳೆಯನ್ನು ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06-05-15 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 1 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ (9 )2015 KCSR ತಿದ್ದುಪಡಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
03-06-15 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2015 Procedure for Withdrawal of New Pension Scheme amount on Superannuation   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22-04-15 ಇಡಿ 206 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 2014 ಹ್ಯೆದ್ರಾಬಾದ್-ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22-04-15 ಇಡಿ 316 ಟಿ‌ಪಿ‌ಇ 2014 Complaints from Sri Cheluvanarayana, Ex employee of APS Polytechnic, has been dismissed and non-admission of his future complaints   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04-03-15 ಸಿಅಸುಇ 23(i) ಸೇನೆನಿ2015 ಎಸ್‌ಸಿ/ಎಸ್‌ಟಿ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 75% ನಿಗದಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04-03-15 ಸಿಅಸುಇ 23(i) ಸೇನೆನಿ 2015 Roster Points for Backlog posts   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13-03-15 ಸಿಅಸುಇ 273 ಸೇನೆನಿ 2013 PH ಮೀಸಲಾತಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18-03-15 ಸಿಅಸುಇ 13 ಇಫ್‌ಡಿ 2015 ಜ್ಯೋತಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ಯೋಜನೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04-03-15 ಸಿಅಸುಇ 01 ಎಚ್‌ಡಬಲ್ಯು‌ಪಿ 2015 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸದೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಉಲ್ಲಂಗನೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11-03-15 ಇಡಿ 165 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 2014 ಶ್ರೀ ಕಾಂತು ದೇವಾಡಿಗ ಅಮಾನತ್ತು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06-02-15 ಸಿಅಸುಇ 184 ಎಸ್‌ಆರ್‌ಆರ್ 2013 Seniority Direct Vs Promotee   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05-02-15 ಸಿಅಸುಇ 6 ಎಸ್‌ಎಸ್ 2014 ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
07-01-15 ಸಿಅಸುಇ 79 ರಾ ರಾ ಆ 2014 Behaviour of Officers with Public Representatives   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12-01-15 ಎಫ್‌ಡಿ 14 ಬಿ‌ಪಿ‌ಇ 2014 ಖಜಾನೆಗೆ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
08-01-15 ಸಿಅಸುಇ 45 ಸೇ ಇ ವಿ 2014 ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ನೇಮಕವಾಗಿರುವ ನಿವೃತ್ತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಭಾವನೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22-12-14 ಇಡಿ 300 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 2012 ಇಂಜಿನೀಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರನ್ನು ಬಿಡುವಿನ/ಬಿಡುವುರಹಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
09-01-15 ಸಿಅಸುಇ 126 ಇಜಿ‌ಡಿ 2014 HRMS ನಲ್ಲಿ DDO ರವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23-12-14 ಸಿಅಸುಇ 118 ಇಎಫ್‌ಡಿ2014 ಆಧಾರ್ ಅನ್ನು ನಿವಾಸಿಗಳ ಗುರುತಿನ ಹಾಗೂ ವಿಳಾಸದ ಸಾಕ್ಷಾಧರ ವನ್ನಾಗಿ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06-12-14 ಸಿಅಸುಇ 417 ಸೇನೆನಿ 2014 371 ಅನ್ನು ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ರೋಸ್ಟರ್ ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-10-14 ಇಡಿ 126 ಟಿ‌ಇಪಿ 2014 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13-11-14 ಇಡಿ 307 ಟಿ‌ಪಿ‌ಈ 2014 ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕ್ಯೆಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
09-12-14 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 1 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2014 ಗಳಿಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ 2015   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01-12-14 ಸಿ ಎಂ / ಜಡ/317/ಆ ಕಾ 2014 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಜನತಾ ದರ್ಶನ ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12-11-14 ಸಿಅಸುಇ 03 ರಾ ಐ ಸ 2014 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಐಕ್ಯತಾ ಸಪ್ತಾಹ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17-10-14 ಸಿಅಸುಇ 186 ಸೆಳೆಯು 2014 Vigilance Awareness WEEK 2014ರ ಆಚರಣೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26-09-14 ಎಫ್‌ಡಿ 17 & 18 ಎಸ್‌ಆರ್‌ಪಿ 2014 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ AICTE ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16-10-14 ಇಡಿ 14 ಟಿ‌ಜಿ‌ಎಲ್ 2014 ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನೀರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18-09-14 ಇಡಿ 128 ಟಿ‌ಈ‌ಸಿ 2014 ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ AICTE ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
09-10-14 ಇಡಿ 14 ಟಿ‌ಜಿ‌ಎಲ್ 2014 ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಸಂಭಳದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಸೂಲು ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01-10-14 ಸಿಅಸುಇ 75 ಎಚ್‌ಎಚ್‌ಎಲ್ 2014 ಬಕ್ರೀದ್ ರಜೆ 6-10-2014   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20-08-14 ಇಡಿ 131 ಟಿ‌ಪಿ‌ಈ 2014 Amendment to Karnataka Educational Institutions Rules 2014 - Minority Education Institution   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19-07-14 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2014 List of Recognized Hospitals   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
07-08-2014 ಸಿಅಸುಇ 46 ಎಸ್ 2012 ವ್ಯೆದ್ಯಕೀಯ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿವೃತಿ ಹೂಂದುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18-08-14 ಸಿಅಸುಇ 14 ಎಸ್‌ಎಮ್‌ಆರ್ 2013 ಜ್ಯೋತಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26-08-14 ಇಡಿ 220 ಟಿ‌ಪಿ‌ಈ 2014 ಶ್ರೀ ಚೆಲುವನಾರಾಯಣ ನಿವೃತ್ತ ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜರ್ ಸೇವೆಯಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡಲು ಅನುಮೋದನೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19-08-14 ಇಡಿ 74 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 2013 (ಭಾಗ) ವೃಂದ ಎ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18-08-14 ಇಡಿ 74 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 2013 (ಭಾಗ) ವೃಂದ ಎ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21-07-14 ಸಿಅಸುಇ 151 ಡಿ‌ಎಆರ್ 2014 ವಿಶೇಷ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ರಜೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30-07-14 ಎಫ್‌ಡಿ (ವಿಶೇಷ) 203 ಪಿ‌ಇಎನ್ 2012 Pension Accumulated Corpus settlement Procedure   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16-07-14 ಸಿಅಸುಇ 06 ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಸಿ 2014 KPSC ತಿದ್ದುಪಡಿ 2   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28-07-14 ಸಿಅಸುಇ 50 ಎಸ್‌ಎನ್ 2014 ಚುನಾವಣೆ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
03-07-14 ಸಿಅಸುಇ 25 ಎಸ್‌ಎಮ್‌ಆರ್ 2012 ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರೂಂ ಬಾಡಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
09-07-14 ಸಿಅಸುಇ 47 ಎಸ್‌ಎಮ್‌ಆರ್ 2012 Hearing Aid Medical Expenses   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06-08-14 ಇಡಿ 184 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 2013 ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವ್ ಡಿ ಇವರನ್ನು ಅಮಾನತ್ತಿನಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02-08-14 ಇಡಿ 154 ಪಿ‌ಎಸ್ 2014 Best Pracatices followed in Institutes   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
08-08-14 ಇಡಿ 74 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 2013 ವೃಂದ -ಎ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ Transfer date extension   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17-07-14 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 02 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2014 ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರುಗಳ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಕುರಿತು   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19-07-14 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2014 ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02-07-14 ಟಿ‌ಡಿ ಪಿ‌ಎಸ್ 11 2014-15 ಖಜಾನೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಇ-ಮೇಲ್ ಮುಖಾಂತರ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
03-07-14 ಇಡಿ 74 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 2013 ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
03-07-14 ಇಡಿ 74 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 13 ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯಮಗಳು 2014   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13-06-14 ಸಿಅಸುಇ 25 ಎಸ್‌ಎಮ್‌ಆರ್ 2012 Amendments to Hospital Expenses   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
09-06-14 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 1 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ 9 2014 ವರ್ಗಾವಣೆಗಳ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
09-06-14 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 1 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ 9 2014 ಸಿ-ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹೊಸ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಸೃಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22-05-14 ಸಿಅಸುಇ 23 ನಾಸೀಕಾ 2014 Sericulture Sakaala amendment   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
03-06-14 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2014 ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30-05-14 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ 09 2014 ವರ್ಗಾವಣೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ನಿಯಮಗಳ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳು   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
07-05-14 ಎಫ್‌ಡಿ(Spl)118 ಪಿ‌ಇಎನ್ 2013 Treatment of Suspension,HPL/EL period for NPS deductions   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24-05-14 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2014 List of Recognized Hospitals   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28-11-13 ಎಫ್‌ಡಿ 9 ಎಸ್‌ಆರ್‌ಎಸ್ 2013 ಗಳಿಕೆ ರಜೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯರ್ಪಿಸಿ ನಗದೀಕರಣ ಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನಿಯತಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    RTI ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29-04-14 ಸಿಅಸುಇ 11 ಎಸ್‌ಎಮ್‌ಆರ್ 2014 ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸರ್ಪಡೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28-04-14 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2014 HRMS ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
09-04-14 ಸಿಅಸುಇ 40 ಎಸ್‌ಪಿ 2014 ಎಸ್‌ಸಿ ಎಸ್‌ಟಿ ವ್ಯೆಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10-04-14 ಸಿಅಸುಇ 33 ಎಚ್‌ಕೆ‌ಪಿ 2014 Roster points to implement 371J   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11-04-14 ಎಫ್‌ಡಿ 07 ಎಸ್‌ಆರ್‌ಪಿ 2014 ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ -AICTE   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19-04-14 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2014 ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28-03-14 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 55 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ -3   2013-14 ಅನುಕಂಪದ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕರ್ಮಗಳ ಕುರಿತು   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28-04-14 ಸಿಅಸುಇ 34 ಡಿ‌ಎಫ್‌ಡಿ 2012 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25-03-14 ಎಫ್‌ಡಿ 23 ಜಿ‌ಪಿ‌ಎಫ್ 2013 GPF ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡ ಮತ್ತು ಆಂಶಿಕ ಅಂತಿಮ ಹಣವಾಪಸಾತಿ ಸಂಬಂಧ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-03-14 ಸಿಅಸುಇ39 ಎಚ್‌ಎಚ್‌ಎಲ್ 2014 ದಿನಕೂಲಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ದಿನ ರಜೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22-03-14 ಸಿಅಸುಇ 132 ಎಸ್‌ಡಿ‌ಇಕ್ಯೂ 2013 ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ತನಿಖೆಗಳು   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29-01-14 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 13 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2012 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯ ವರದಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26-02-14 ಇಡಿ 43 ಎಎವಿ2014 ಚುನಾವಣಾ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಆದೇಶ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
07-01-14 ಸಿಅಸುಇ 43 ಎಚ್‌ಕೆ‌ಸಿ 2013 Reservation and Organization of local Cadres in Hyderabad Karnataka   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30-11-13 ಸಿಅಸುಇ 44 2013 ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಗಳು   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26-11-13 ಎಫ್‌ಡಿ 1 ಬಿ‌ಎಲ್‌ಎ 2013 Revised Loan Rates   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Dec 2013 ಡಿ‌ಪಿ‌ಎಆರ್ ಕೆ‌ಸಿ‌ಎಸ್‌ಆರ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04-01-14 ಸಿಅಸುಇ 46 ಎಸ್‌ಎಮ್‌ಆರ್ 2013 ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗಿ ನಗದು ರಹಿತ ವ್ಯೆದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06-02-14 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2013 331 ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28-11-13 ಎಫ್‌ಡಿ 09 ಎಸ್‌ಆರ್‌ಎಸ್ 2013 ಗಳಿಕೆ ರಜೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯರ್ಪಿಸಿ ನಗದೀಕರಣ ಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನಿಯತಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20-01-14 ಎಫ್‌ಡಿ 02 ಎಚ್‌ಬಿ‌ಏ 2012 ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಂಗಡ ಮೊತ್ತ್ವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29-01-14 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 13 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2012/4429 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24-01-14 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2013/4149 Inclusion of words   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24-01-14 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2013/4143 ತಿದ್ದೋಲೆ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24-01-14 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2013/4141 KAT Office shifted   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24-01-14 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2013/4150 ಎನ್‌ಸಿ‌ಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24-01-14 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2013/4144 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದು ಸಕಾಲ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಟಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23-01-14 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2013/4142 ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ರಜೆಯ ಪಟ್ಟಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24-01-14 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2013 4145/4146/4147/4147/4151 ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 331ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿಗೆ
24-01-14 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2013/4118 KCSRತಿದ್ದುಪಡಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24-01-14 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2013/4140 KCSR ತಿದ್ದು ಪಡಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
03-10-13 ಎಫ್‌ಡಿ 21 ಎಸ್‌ಆರ್‌ಪಿ 2013 AICTE ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ July 2013 80-90%   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
03-10-13 ಎಫ್‌ಡಿ 21 ಎಸ್‌ಆರ್‌ಪಿ 2013 AICTE ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ July 2013 80-90%   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21-11-13 ಸಿಅಸುಇ 179 ಎಮ್‌ಎಸ್‌ಸಿ 2013 ಸರ್ಕಾರಿ ವಾಹನ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದಾಗ ದುರಸ್ಡಿಗೆ ಬಿಡುವ ಮುನ್ನಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06-11-13 ಎಫ್‌ಡಿ(ವಿಶೇಷ) 99 ಪಿ‌ಇಎನ್ 2013 NPS upadate through NPSCAN   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
07-10-13 ಸಿಅಸುಇ 06 ರಕಾವ್ಯ 2012 Article 371 J 2(B) ತಿದ್ದುಪಡಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01-10-13 ಎಫ್‌ಡಿ(V) 80 ಪಿ‌ಇಎನ್ 2013 ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದ ಪರಿವರ್ತನೆ-ಸರಳೀಕೃತ ವೇತನದ ಅನುಷ್ಠಾನ.   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15-10-13 ಎಫ್‌ಡಿ (V) 55 ಪಿ‌ಇಎನ್ 2013 DCRG ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ರೂ 10,000/-ಗಳನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುವುದನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30-09-13 ಎಫ್‌ಡಿ 26 ಜಿ‌ಪಿ‌ಎಫ್ 2013 GPF ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12-11-13 ಸಿಅಸುಇ 47 ಎಚ್‌ಎಚ್‌ಎಲ್ 2013 2013 15-11-2013 ಮೊಹರಂ ಕಡೇ  ದಿನವನ್ನು ನಾರ್ವಜನಿಕ ರಜಾ ದಿನವೆಂದು ಘೋಷಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
03-10-13 ಎಫ್‌ಡಿ 21 ಎಸ್‌ಆರ್‌ಪಿ 2013 ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಜುಲೈ 2013   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16-09-13 ಸಿಅಸುಇ 65 ಡಿ‌ಏ‌ಆರ್ 2013 ಇದೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ದಿನಾಂಕ 12.9.13ರ ಸುತೋಲೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21-09-13 ಇಡಿ 312 ಯೂ‌ಎನ್‌ಇ 2012 ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಾಲೆಗಳ ಆಯವ್ಯಯ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19-08-13 ಸಿಅಸುಇ 73 ಎಸ್‌ಡಿ‌ಇ 2012 KCSR ತಿದ್ದುಪಡಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04-09-13 ಸಿಅಸುಇ 29 13 ಸರ್ಕಾರಿ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ Biometric ಹಾಜರಾತಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19-08-13 ಸಿಅಸುಇ 94 ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಯೂ 2013 ಕರ್ನಾಟಕ ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃಧ್ಧಿ ಅಧಿನಿಯಮ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23-08-13 ಸಿಅಸುಇ 137 ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಯೂ 2013 Designation of Additional District and Sessions Judges   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10-09-13 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2013 ಹ್ಯೆದರಾಬಾದ್-ಕರ್ನಾಟಕ 371 J ತಿದ್ದುಪಡಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24-07-13 ಸಿಅಸುಇ 69 ಎಸ್‌ಆರ್‌ಎಸ್ 2013 ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ನೀಡುವ ಆದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
31-08-13 ಇಡಿ 174 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 2013 ವೃಂದ-ಎ ವರ್ಗವಣೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26-08-13 ಇಡಿ 67 ಟಿ‌ಇಸಿ 2013 2013-14ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮೂಲಕ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24-07-13 ಎಫ್‌ಡಿ 484 ಎಫ್‌ಆರ್ 2013 Form No. 16 in TRACES portal   ವೀಕ್ಷಿಸಿl
09-07-13 ಸಿಅಸುಇ 527 ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಆರ್2013 ಹ್ಯೆದರಾಬಾದ್-ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶೇಷ ಕೋಟ ಸೃಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25-07-13 ಇಡಿ 184 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 2013 ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವ್ ಡಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾರ್ಕಳ ಇವರನ್ನು ಅಮನತ್ತಿನಲ್ಲಿಡುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19-07-13 ಇಡಿ 161 ಟಿ‌ಪಿ‌ಈ 2013 Prevention of Sexual Assault and Crimes   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06-07-13 ಇಡಿ 71 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 2013 ಟಿ‌ಬಿ‌ಪಿ ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ನೌಕರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16-05-13 ಇಡಿ 60 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 2013 ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಇವರನ್ನು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10-06-13 ಎಫ್‌ಡಿ 12 ಎಸ್‌ಆರ್‌ಪಿ 2012 (XIII) ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಅವಲಂಬಿತ ಅಂಧ ಮತ್ತು ಅಂಗವಿಕಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಭತ್ಯೆಯ ನೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29-04-13 ಸಿಅಸುಇ 28 ಆರ್‌ಟಿ‌ಐ 2012 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 4(1)ಎ ಮತ್ತು 4(1)ಬಿ ಅಡಿ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04-05-13 ಎಸ್‌ಡಬಲ್ಯು‌ಡಿ 105 ಎಸ್‌ಏ‌ಡಿ2013 Procedure to deal with False Caste Certificate   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20-05-13 ಎಫ್‌ಡಿ 10 ಎಸ್‌ಆರ್‌ಪಿ 2013 ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಮಂಜೂರು AICTE   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30-03-13 ಸಿಅಸುಇ 39 ಎಚ್‌ಜಿ‌ಜಿ 2013 ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರುಗಳಿಗೆ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20-04-13 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 2 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ 9 2013 ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ನೀಡಿರುವ ಆದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22-03-13 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ & ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಏ‌ಡಿ‌ಎಮ್ 97 / 2013 Notification for Stenographer Recruitment   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
08-03-13 ಸಿಅಸುಇ 7 ಎಸ್‌ಎಮ್‌ಆರ್ 2013 ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23-02-13 ಸಿಅಸುಇ 1 ಎಸ್‌ಎಮ್‌ಆರ್ 2005 ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಿ ಗುರುತಿಸಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಧರ ವಿಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16-02-13 ಎಫ್‌ಡಿ 12 ಎಸ್‌ಆರ್‌ಪಿ 2012 ಅಂಧ ಮತ್ತು ಅಂಗವಿಕಲ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ವಾಹನ ಭತ್ಯೆ- ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11-01-13 ಸಿಅಸುಇ 26 ಆರ್‌ಟಿ‌ಐ 2013 / ಸಿಅಸುಇ 04 ಆರ್‌ಟಿ‌ಐ 2013 RTI ಸುತ್ತೋಲೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04-02-13 ಇಡಿ 330 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 2012 ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶ 06-02-2013   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14-02-13 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2012 ನಾಲ್ಕು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16-01-13 ಸಿಅಸುಇ 43 ಎಸ್‌ಎಮ್‌ಆರ್ 2012 315 ಹಸ್ಪಿಟಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16-01-13 ಎಫ್‌ಡಿ (ವಿಶೇಷ) 203 ಪಿ‌ಇಎನ್ 2012 NPS Withdrawal process   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21-01-13 ಇಡಿ 367 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 2012 ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶ ತಿದ್ದುಪಡಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19-01-13 ಎಫ್‌ಡಿ 1 ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಆರ್ 2013 2013ನೇ ಅವಧಿಗೆ ಗಳಿಕೆ ರಜೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯರ್ಪಿಸಿ ನಗದಿಕಾರಣ ಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನಿಯತಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
07-01-13 ಎಫ್‌ಡಿ (ವಿಶೇಷ) 113 ಪಿ‌ಇಎನ್ 2012 AICTE Pension G O   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21-12-12 ಡಬಲ್ಯು‌ಸಿ‌ಡಿ 176 ಪಿ‌ಎಚ್‌ಸಿ 2010 ದೃಷ್ಟಿಮಾಂದ್ಯ ರವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02-01-13 ಸಿಅಸುಇ 01 ಎಸ್‌ಎಮ್‌ಆರ್ 2012 ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ 313 ಸೇರ್ಪಡೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02-01-13 ಸಿಅಸುಇ 44 ಎಸ್‌ಎಮ್‌ಆರ್ 2012 ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ 314 ಸೇರ್ಪಡೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28-12-12 ಸಿಅಸುಇ 22 ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಆರ್ 2012 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೌಕರರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11-01-13 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 26 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2012 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23-11-12 ಇಡಿ 290 ಟಿ‌ಇಪಿ 2010 ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸನ್ಸ್ಡೆಗಳಲ್ಲಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ನಿಯಮಬಾಹಿರವಾಗಿ AICTE ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-11-12 ಎಫ್‌ಡಿ 49 ಟಿ‌ಏ‌ಆರ್ 2012 ಹಣಕಾಸು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24-12-12 ಸಿಅಸುಇ 80 2012 ಅಟಲ್ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ದಿನ ಆಚರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30-11-12 ಸಿಅಸುಇ 04 2012 ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕಾಲ ಸೇವೆಗಳ ನಿಯಮಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04-12-12 ಎಫ್‌ಡಿ 11 ಎಸ್‌ಸಿ‌ಆರ್ 2012 ಎಲ್‌ಟಿ‌ಸಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06-12-12 ಎಫ್‌ಡಿ 10 2012 ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಕಾರವಾರಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಕಾರವಾರದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಗೋವಾ ಮೂಲಕ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20-12-12 ಎಫ್‌ಡಿ 19 ಬಿ‌ಪಿ‌ಇ 2012 ಖಜಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 31 ರಂದೇ ತೀರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಲೆಕ್ಕವನ್ನೂ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18-12-12 ಸಿಅಸುಇ 43 ಎಸ್‌ಸಿ‌ಆರ್ 2008 Computer Literacy Test   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21-12-12 ಇಡಿ 367 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 2012 AICTE ಹಿರಿಯ/ಆಯ್ಕೆ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21-12-12 ಇಡಿ 367 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 2012 ವರ್ಗಾವಣೆ ಪಟ್ಟಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19-11-12 ಸಿಅಸುಇ 140 ಆರ್‌ಟಿ‌ಐ2012 RTI 4 (1)A & 4 (1)B Declaration   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21-11-12 ಸಿಅಸುಇ 132 ಆರ್‌ಟಿ‌ಐ 2012 RTI Rule 14   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30-10-12 ಎಫ್‌ಡಿ 06 ಎಸ್‌ಆರ್‌ಏ 2012 KCSR 224B ತಿದ್ದುಪಡಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-11-12 ಎಫ್‌ಡಿ 10 ಸಿ‌ಎಸ್‌ಆರ್ 2012 ರಜಾ ಪ್ರಯಾಣ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಮಂಜೂರಾತಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12-12-12 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 2 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2012 KPSC ತಿದ್ದುಪಡಿ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12-12-12 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 1 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2012 ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05-12-12 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 1 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2012 2013 ಸರ್ಕಾರಿ ರಜೆಗಳು   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05-12-12 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 1 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2012 ವ್ಯೆದ್ಯಕೀಯ ಹಾಜರಾತಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05-12-12 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 1 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2012 ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 312 ಹಾಸ್ಪೆಟಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29-11-12 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 1 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2012 ವಿಶೇಷ ಭತ್ಯೆ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ತರ್ಕಸಮ್ಮತ ನಿಗದಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30-10-12 ಇಡಿ 312 ಯೂ‌ಎನ್‌ಇ 2012 ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25-10-12 ಎಫ್‌ಡಿ 26 ಎಸ್‌ಆರ್‌ಪಿ 2012 ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ AICTE   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02-11-12 ಸಿಅಸುಇ 4 ಎಸ್‌ಎಮ್‌ಆರ್ 2012 ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ. 311 ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06-09-12 ಇಡಿ 127 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 2012 ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕಾರ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05-10-12 ಸಿಅಸುಇ 38 ಎಸ್‌ಎಮ್‌ಆರ್ 2012 ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ 310 ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
07-11-12 ಇಡಿ 127 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 2012 ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05-10-12 ಸಿಅಸುಇ 22 ಎಸ್‌ಎಮ್‌ಆರ್ 2012 ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ 32 ಹಾಸ್ಪೆಟಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18-10-12 ಇಡಿ 191 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 2012 Amendment of KCSR regarding AICTE   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30-10-12 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2012 ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಮಂಜೂರು   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05-10-12 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 1 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ9) 2012 ಸರ್ಕಾರದ ಇಲಾಖಾ ಮುಖ್ಯಸ್ದರುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿತ್ತಾಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜಿಸುವ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17-09-12 ಸಿಅಸುಇ 66 ಎಚ್‌ಡಬಲ್ಯು‌ಪಿ 2012 ಸರ್ಕಾರದ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಜನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವಾಗ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಕುರಿತು.   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10-09-12 ಸಿಅಸುಇ 30 ಎಸ್‌ಎಮ್‌ಆರ್ 2012 304 ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
31-08-12 ಸಿಅಸುಇ 8 ಎಸ್‌ಆರ್ 2012 01-04-2012ರ ತರುವಾಯ ಸೇವೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುವ ನೌಕರರ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಗಳಿಕೆ ರಜೆಯನ್ನು ನಗದಿಕರಣ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-09-12 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 1 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2012 ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ 65% - AICTE   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01-09-12 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 09 ಬಿ‌ಯೂ‌ಡಿ 2012 2013-14ನೇ ಶಾಸಲಿಗೆ ಯೋಜನೆತರ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಅನುಸೂಚಿ-ಸಿ,ಡಿ,ಜಿ,ಹೆಚ್,ಐ ಮತ್ತು ಜೆ ತಯಾರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
03-09-12 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 1 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2012 ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕೃತ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಡೆಯೌವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16-02-12 ಎಫ್‌ಡಿ 04 ಎಸ್‌ಆರ್‌ಏ 2010 KCSR, 247, 247A, 247B ರಡಿ ಅರ್ಹತಾದಾಯಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21-07-2012 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 1 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ 9 2012 RTI ಅನುಷ್ಠಾನ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23-07-2012 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 1 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ 9 2012 KCSR ಅಧಿಸೂಚನೆ (Compassionate Appointment)   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04-07-2012 ಸಿಅಸುಇ 67 ಸೇನೆಸಿ 2012 ಪಾಸ್ ಪೋರ್ಟ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುಲು ಪರಿಶೀಲನಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14-06-2012 ಎಫ್‌ಡಿ 12 ಎಸ್‌ಆರ್‌ಪಿ 2012 (III) ಸಮವ್ಸ್ತ್ರ ಭತ್ಯೆ-ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30-06-2012 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 10 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2012 ವ್ಯೆದ್ಯಕೀಯ ಭತ್ಯೆ- ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30-06-2012 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 10 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2012 ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಹತೆಗಳ ಮಾರ್ಪಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30-06-2012 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 1 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2012 ಹೊರ ರಾಜ್ಯ ಭತ್ಯೆ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30-06-2012 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 1 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2012 ವಾಹನ ಭತ್ಯೆಯ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30-06-2012 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 1 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2012 ಮಹಿಳಾ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಪ್ರಸೂತಿ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ 135 ರಿಂದ 180 ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30-06-2012 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 1 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2012 ಒಂದೇ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ 25/30 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30-06-2012 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 1 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2012 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಆಯಾ ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-06-2012 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 1 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2012 AICTE ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯ 58% ರಿಂದ 65%   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19-06-2012 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 1 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2012 ಕೆ‌ಸಿ‌ಎಸ್‌ಆರ್ -247A ರನ್ವಯ, ಪಿಂಚಣಿ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅರ್ಹ್ತಾದಾಯಕ ಸೇವೆಯ ಸೇರ್ಪಡೆ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19-06-2012 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 1 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2012 ಗಳಿಕೆ ರಜೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12-06-2012 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 2 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2012 ಎನ್‌ಪಿ‌ಎಸ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಮೃತರಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನೀಡಬಹುದಾದ ಇಡಿಗಂಟಿನ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01-06-2012 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 1 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2012 ಮಧ್ಯಂತರ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಗಳಿಗೆ ರಜೆ ನಗದಿಕಕರಣಕ್ಕಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04-06-2012 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 2 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2012 ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಿಗೆ 6ನೇ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30-03-2012 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2011 ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸೇವಾ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ದ್ವಿಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30-03-2012 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2011 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-03-2012 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2011 ಸಂಖ್ಯೆ 29 ಹಾಸ್ಪಟಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-03-2012 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2011 ಸಂಖ್ಯೆ 294- ಹಾಸ್ಪಟಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆಕೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17-03-2012 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ಇ‌ಎಸ್‌ಟಿ(9) 2011 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾರ್ಗಸುಚಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24-12-2011 ಇಡಿ 225 ಯೂ‌ಎನ್‌ಇ 2011 ಚಿತ್ರಕಲಾ ಕಾಲೇಜು ಅನ್ನು ಮೈಸೂರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
08-11-2011 ಇಡಿ 55 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 2008 ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಜೇಷ್ಟಾತಪಟ್ಟಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10-10-2011 ಇಡಿ 148 ಟಿ‌ಪಿ‌ಇ 2009 ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸನ್ಸ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳಿಗೆ ಎ ಐ ಸಿ ಟಿ ಇ ಕೆರಿಯರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮೆಂಟ್ ಯೋಜನೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27-07-2011 ಇಡಿ 167 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 2011 ಶ್ರೀ ಮಹಮ್ಮದ್ ಹಯಾತ್ ಇವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಜೇಶ್ತಾತಾ ಪಟ್ಟಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 10-02-2022 10:43 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080