ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು

 

ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶ ಪೋರ್ಟಲ್

 

ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು

Diploma Admissions 2021 Brochure 

 

 ದಿನಾಂಕ  ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ  ವಿಷಯ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
31-08-2021 DTE-ADMI0ACM2/97/2021 ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪ್ರವೇಶ ಅಧಿಸೂಚನೆ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
31-08-2021 DTE-ADMI0ACM2/97/2021 ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪ್ರವೇಶ ದಿನಾಂಕ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
31-08-2021 DTE-ADMI0ACM2/96/2021 ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪ್ರವೇಶ ದಿನಾಂಕ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ-ಮೊದಲ ಬಂದವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಪ್ರವೇಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
31-08-2021 DTE-ADMI0ACM2/96/2021 ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪ್ರವೇಶ ದಿನಾಂಕ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ-ಮೆರಿಟ್ ಆಧಾರಿತ ಪ್ರವೇಶ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
31-08-2021 DTE-ADMI0ACM2/97/2021 ಸರ್ಕಾರಿ/ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಅಧಿಸೂಚನೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
31-08-2021 DTE-ADMI0ACM2/97/2021 ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶ ಸಂಬಂಧ ಮೆರಿಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ವಿಧಾನದ 26 ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು 08 ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾಧಿಸೂಚನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   

ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್ ವಿಶೇಷಚೇತನರ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ (ಅನುದಾನಿತ), ಮೈಸೂರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಕೋರ್ಸುಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷಚೇತನರ (ಅಂಗವಿಕಲ) ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 11-8-2021 DTE ACM (2) 2021 ಸರ್ಕಾರಿ /ಅನುದಾನಿತಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೋಮ ಪ್ರವೇಶದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳು/ಸೂಚನೆಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 11-08-2021  DTE ACM (2) 2021 ಸರ್ಕಾರಿ /ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೋಮ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ 2021-22 ಸಾಲಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾಧಿಸೂಚನೆ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 11-08-2021  DTE ACM (2) 2021  ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ 2021-22 ನೇ   ಸಾಲಿಗೆ  ಡಿಪ್ಲೋಮ ಪ್ರವೇಶಾಧಿಸೂಚನೆ

 
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 11-08-2021  DTE ACM (2) 2021 ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ವರ್ಕ್ ಶೀಟ್ -2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
       
29-10-2020 DTE-ADMI0ACM(2)/2020 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ 1 ಮತ್ತು 3 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ (ಲ್ಯಾಟರಲ್)ಎಂಟ್ರಿ ) ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪ್ರವೇಶ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17-10-2020 DTE-ADMI0ACM(2)/2020


ಸರ್ಕಾರಿ/ ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಡಿಪ್ಲೋಮ 3ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪ್ರವೇಶಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17-10-2020 DTE-ADMI0ACM(2)/2020

ಸರ್ಕಾರಿ/ ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಡಿಪ್ಲೋಮ 1ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರವೇಶಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    Application for first year diploma off line admission 2020-21 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    Offline Admn date extension Govt and Aided Polys 2020-21 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    Date extension for Govt and Aided Evening Polytechnics ವೀಕ್ಷಿಸಿ
     ITI or PUC Based Lateral Entry Sample Option Entry Worksheet. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
     Diploma Lateral Entry (ITI or PUC) based Time Table 2020-21 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    Diploma Lateral Entry (ITI or PUC) based 2020-21 admn notification ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02-09-2020 DTE-ADMI0ACM2/8/2020 ಪ್ರಥಮ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶಾತಿ 2 ನೇ ಮುಂದುವರಿದ ಸುತ್ತನ್ನು ನಡೆಸಲು ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
28-08-2020 DTE-ADMI0ACM2/8/2020 ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತಗಳ  ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಬಗ್ಗೆ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18-08-2020 DTE-ADMI0ACM2/8/2020 ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶ ಸಂಬಂಧ ಆನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ ವಿಸ್ತರಣೆ  29-08-2020ವರೆಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರಿಷ್ರ್ಕುತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17008-2020 DTE-ADMI0ACM2/13/2020 ಜೆ‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ವಿಶೇಷ ಚೇತನರ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶಾಧಿಸೂಚನೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ಡಿಪ್ಲೋಮ ಪ್ರವೇಶ 2020-21 ಇ-ಮಾಹಿತಿ ಪುಸ್ತಕ(ಪರಿಷ್ಕೃತ) -ಕನ್ನಡ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ಡಿಪ್ಲೋಮ ಪ್ರವೇಶ 2020-21 ಇ-ಮಾಹಿತಿ ಪುಸ್ತಕ (ಪರಿಷ್ಕೃತ)-ಇಂಗ್ಲೀಷ್
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 07-08-2020   ಡಿಪ್ಲೋಮ ಪ್ರವೇಶ 2020-21 ಇ-ಮಾಹಿತಿ ಪುಸ್ತಕ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ಅರ್ಹತಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ಮಾದರಿ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ sample ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ಶುಲ್ಕ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಮರುಪಾವತಿ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಗಳು   
    1) ಎಸ್‌ಸಿ / ಎಸ್‌ಟಿ ಶುಲ್ಕ ಮರುಪಾವತಿ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    2) ಎಸ್‌ಸಿ / ಎಸ್‌ಟಿ 100% ಶುಲ್ಕ ಮರುಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    3) ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಶುಲ್ಕ ಮರುಪಾವತಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    4) ಇತರ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಶುಲ್ಕ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಮರುಪಾವತಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಗಳು -ಜಾತಿ ಬಗ್ಗೆ   
    ಸರ್ಕಾರಿ  ಆದೇಶ ಬಲಿಜ ಜಾತಿ ಬಗ್ಗೆ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಅರಸು ಜಾತಿ ಬಗ್ಗೆ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ಎಸ್‌ಸಿ / ಎಸ್‌ಟಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಆದಾಯ ಮಾನ್ಯತೆಯ ಅವಧಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    ಜಾತಿ ಪಟ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05-08-2020   ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04-08-2020  DTE-ADMI0ACM2/8/2020 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶಾಧಿಸೂಚನೆ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
    Intake seat matrix details View
    How to upload application -demo View

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 20-09-2021 11:12 AM ಅನುಮೋದಕರು: Adminಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080